РЕШЕНИЕ

 

Р.№    .

 

гр.ПЛЕВЕН,02.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ Р.С.,VІІІ-ми граждански състав,в публично заседание на четиринадесети януари двехиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА брачно гражданско дело № 6192 по описа за 2010 и за да се произнесе,съобрази следното

ИСК на осн.чл.240,във вр- с чл.79 и чл.86 от ЗЗД.

         В Плевенския районен съд е постъпила искова молба от КООПЕРАЦИЯ Взаимноспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани-Мизия-гр.Плевен,срещу В.М.Й.-***,по чл.240 във вр. с чл.79 от ЗЗД,с цена на иска 6860,00лв.и мораторна лихва от 1269,57лв.Твърди се,че на 19.12.07г.отв.е сключил с ищцовата страна договор за заем на парична сума в р-р на 10000лв.,за гаранция е учредена ипотека върху н.и.собственост на отв.Същия е погасил част от задължението си,но в размер на исковата сума не е извършил плащания.

Така се е оформил правен интерес ищеца да иска на осн.чл.240,във вр. с чл.79 от ЗЗД да иска отв.да бъде осъден да плати горната сума и на осн.чл.86 от ЗЗД да плати лихви за същата главница в р-р на 1269,57лв.

         Ответника се е явил в наст.процес,взел е становище по исковете,не е представил доказателства дали е извършил плащане.Съгласил се е изцяло с иска.

         Съдът,след като събра необходимите по делото доказателства,намери за установено следното:

         От представените писмени доказателства е видно,че ищеца е сключил с отв.Договор за заем на парична сума в р-р на 10000лв. на 19.12.07г.,учредена е ипотека върху недв.имот.Отв.е погасил част от сумата,но е останала непогасена исковата сума, поради което съдът счита,че е налице основанието на чл.240,във вр.с чл.79 от ЗЗД.От заключението на в.л.*** е видно,че отв.дължи главница в р-р на 6860,00лв.,наказателна лихва съгл.Договора възлиза на 729,47лв.,считано от 7.11.09.г.до 19.09.2010г.а възнаградителна лихва възлиза на 457,00лв.за периода от 7.11.09.г.до 19.09.2010г,както и наказателна лихва в р-р на 61,59лв.за същия период.Следва отв.да бъде осъден да плати сумите така,както са изчислени от експертизата.

         При този изход наделото съдът счита,че безспорно се доказва и задължението на отв.към ищеца по акцесорния иск по чл.86 от ЗЗД.Отв.дължи лихва за времето от 20.09.10г.до до окончателното плащане на сумите.Също така отв.следва да бъде осъден да плати на ищеца направените от него разноски в р-р на 326,00лв.платена държавна такса и 525,00лв.адв.хонорар за адв.Н..

         Водим от горното,съдът

Р       Е       Ш      И:

         ОСЪЖДА на осн.240 във вр. с чл.79 от ЗЗД В.М.Й.-с ЕГН-**********,*** Митрополия,Об-на гр.Д.Митрополия,Плевенска обл.да заплати в полза на КООПЕРАЦИЯ Взаимноспомагателна земеделска кредитна асоциация на частните стопани-Мизия-Булстат 114008894,гр.Плевен,представлявана от ***,сумите от 6860,00лв.,наказателна лихва съгл.Договора възлиза на 729,47лв.,считано от 7.11.09.г.до 19.09.2010г.а възнаградителна лихва възлиза на 457,00лв.за периода от 7.11.09.г.до 19.09.2010г,както и наказателна лихва в р-р на 61,59лв.за периода 7.11.09.г.до 19.09.2010г.,както и законната лихва за времето от 20.09.10г. до окончателното плащане на сумите,а така също и да плати на ищеца направените от него разноски в р-р на 326,00лв.платена държавна такса и 525,00лв.адв.хонорар за адв.Н..

         Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от получаването му от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: