Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. ******, 01.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

******ският районен съд, ХI граждански състав, в публичното заседание на тринадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

 

при секретаря К.Т. като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА  гр. д. № 6167 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявен е иск с правно основание чл. чл.46 от Договор за оказване на специализиран извънболнична медицинска помощ от 07.02.2008г. с цена на иска 513,80 лева ведно със законната лихва върху сумата от датата на поканата за плащане. В хода на съдебното производство по молба на ищеца съдът е допуснал изменение в размера на иска като е приел, че искът е с цена 533,80 лева. Ищецът по делото ******, в качеството си на Директор на РЗОК ******, гр.******, ******твърди, че с ответника КАРДИОДИАГНОСТИКА  - СЪРЦЕ ЕООД гр.Левски, представлявано от ******, с адрес гр.******, ******имало сключен индивидуален договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Твърди, че по силата на договора ответникът може да назначава на пациентите си високоспециализирани дейности и с двустранно подписан протокол ответникът бил получил 214 направления за ІV тримесечие и допустимо превишение 10 %, както и че имал остатък от предходен период 16 броя направления. Твърди се, че след извършена проверка,  е констатирано, че са използвани 277 броя направления или 26 броя повече. Ищецът твърди, че това е установено с финансов протокол, в който е посочено, че стойността на това превишение е в размер на 533,80 лв. Съставен е и протокол за неоснователно получени суми. Твърди, че на основание чл.46 от ИД е издадена писмена покана, с която ответникът е поканен да изпълни доброволно задължението си. В заключение моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати по сметка на РЗОК ****** претендираната сума ведно със законната лихва от датата на покана до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

         Ответникът е представил писмен отговор в законовия едномесечен срок, в който оспорва иска по основание и размер. В представената по делото писмена защита ответникът оспорва активната легитимация на ищеца. Тъй като съдът е разгледал този въпрос в мотивите към определението си по реда на чл.140 ГПК, когато е изготвени  доклада по делото, счита, че не следва да се спира на този въпрос в съдебното решение. Ответникът по същество изразява становище, че ако не извърши посочените високоспециализирани дейности, ще му бъде наложена глоба в размер на по 90 лева на пациент, тъй като представляват задължителни изследвания за пациентите с определен вид заболявания.

         Съдът като се запозна с материалите по делото приема за установено следното от фактическа страна :

         От представения договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от 07.02.2008г. се установява, че в чл.35 изпълнителят може да назначава извършване на специализирани медицински дейности  и медикодиагностични дейности по брой и видове, определени в регулативни стандарти. По делото е приложен протокол от 04.11.2008г. на лист 29, от който се установява, че по договора между страните е уговорен 209 броя бланки А3 тип 4. На 07.09.2009г. със Заповед № 08-755/07.09.2009г. Директора на РЗОК наредил проверка със задача по докладна записка с Вх.№ 23-17 от 16.06.2009г. за изпълнение на възложените стандарти за четвърто тримесечие на 2008г.  по Индивидуален договор  № 150412/07.02.2008г. сключен с ответника. На 30.09.2009г. е изготвен и представен финансов протокол № 74, от който е видно, че при проверката е установено, че за процесното тримесечие са броят на възложен регулативен стандарт бланка МЗ НЗОК № 3А, тип 4 е 214, от третото тримесечие на 2008г. имало остатък от 16 броя, разрешеното надвишаване в размер на 10 % възлиза на 21 броя, а от НЗОК били заплатени 277 броя назначени направления от този вид. Общо превишението е 26 броя направления.  По делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза, заключението на която съдът прие със съгласие на двете страни. В заключението вещото лице е установило, че за четвъртото тримесечие са били назначени и изпълнение 277 броя високоспециализирани дейности, което означава че са възложени и изпълнени в повече 26 броя. В заключението си вещото лице е установило поименно лицата, на които са назначени тези дейности. Установило е също, че тези 26 човека са различни от лицата, за които ответникът е сключил споразумение с РП за прекратяване на наказателното производство и за които са възстановени щетите, причинени с превишаване на тези стандарти.

         В заключението си вещото лице е установило и цените за извършените ВСД, които РЗОК заплаща съобразно Решение № РД УС 04-130/15.09.2008г. Извършени са 26 броя ВСД над възложения регулативен стандарт, които са на стойност както следва : 22 броя по 2130 и 4 броя по 16,30 лева или общо на стойност 533,80 лева.

         От правна страна, съдът приема за установено следното:

В чл.46 е уговорено в случаите когато изпълнителят, в случая ответникът, е получил от НЗОК суми без правно основание и това е установено от проверка от контролните органи на РЗОК, изпълнителят е длъжен да възстанови сумите. Съставя се протокол за неоснователно получени суми, а изпълнителят има право да представи писмено възражение. След изтичане на срока за възражения, на изпълнителя се изпраща писмена покана, а той следва в 14 дневен срок да внесе сумите. Именно в изпълнение на тези условия, на основание чл.222 ал.2 и чл.234 от НРД, на 18.09.2009г. проверяващ екип е изготвил протокол, в който е отразено, че след съпоставяне на определените с протокол регулативни стандарти за ВСД с данните за реално изпълнение и отчетени високо-специализирани  медицински дейности за ІV календарно тримесечие на 2008г. е установено превишение на  определения регулативен стандарт за ВСД в размер на 26 броя бланка МЗ НЗОК № 3А. В същия протокол е  отразено, че сумата, която подлежи на възстановяване  е в размер на 513,80 лева. Копие от протокола е приложен на лист 31 и 32 от делото и от същия се установява, че е връчен на ответника на 05.10.2009г.  В срока ответникът е представил възражения, които ищецът не е приел и е изпратил писмена покана, която е подлежала на обжалване пред ПлАС. На 24.06.2010 е получена от ответника и същата не е обжалвана. Съдът счита, че са изчерпани процесуалните възможности, с които може да се оспорят резултатите от проверката, което прави сумата изискуема. Ответникът следва да бъде осъден да заплати сумата от 533,80 лева ведно със законната лихва от датата на поканата – 24.06.2010г. до окончателното изплащане. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по делото разноски в размер на 280 лева, включващи държавна такса, юрисконсултско възнаграждение и депозит за съдебно-икономическа експертиза.

По така изложените съображения ******ският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

ОСЪЖДА КАРДИОДИАГНОСТИКА  - СЪРЦЕ ЕООД гр.Левски, представлявано от ******, с адрес гр.******, ******, да заплати на РЗОК ******, гр.******, ******, представлявана от ******, в качеството си на Директор, сумата 533,80 лева, представляваща надвишен регулативен стандарт за изпълнени ВСД за четвърто тримесечие на 2008г., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2010 год. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА КАРДИОДИАГНОСТИКА  - СЪРЦЕ ЕООД гр.Левски, представлявано от ******, с адрес гр.******, ******, да заплати на РЗОК ******, гр.******, ******, представлявана от ******, в качеството си на Директор сумата на 280 лв, представляваща направени деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред ******ския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: