Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен,  25.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ - ри граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година, в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията  Дилова гр.дело № 6124  по описа за 2010 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по иск с правно основание чл.124 от ГПК

         Пред Плевенски районен съд е депозирана искова молба от Община Плевен представлявана от кмета **** против М.Н.Б., в която се твърди че на 01.01.2009г. ответникът по непредпазливост е запалил чужд имот- къща собственост на “Жилфонд” ЕООД Плевен, находяща се в гр.***, ул.”****”  от което са настъпили значителни щети- 7647,25 лв. Твърди се, че с присъда постановена по НОХД 422/2009г. ответникът М.Б. е признат за виновен и осъден. Твърди се, че ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, срещу която е постъпило възражение.   Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че което да се признае за установено вземането на ищеца срещу ответника за сумата от  7647,25 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното и изплащане, за които суми била издадена заповед за изпълнение в производството по чл.410 от ГПК  по ч.гр.д.№ 4222/2009г. по описа на ПлРС. Претендират се и направените по делото разноски и законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното и изплащане.

         Ответникът, редовно призован се явява лично и изразява становище който оспорва предявения иск.  

Съдът, като прецени доказателствата по делото, съгласно чл.188, ал.1 от ГПК, взе предвид доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:

По делото е предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.124, ал.1, от ГПК,  с предмет- признаване на установено по отношение на ответника на вземането, претендирано от ищеца Община Плевен. В производството в съответствие с правилото за разпределение на доказателствената тежест ищеца, следва да установи вземането си по основание и размера, като и размера на претендирата лихва за забава.

           Не се спори между страните, че ищеца се е снабдил по реда на чл.410 от ГПК, със заповед за изпълнение спрямо ответника, за процесните суми, срещу която ответника е възразил в законоустановения срок, че не дължи същите. Това се установява и от приложеното ч.гр.д. № 4752/2010г. по описа на ПлРС

          Спори се между страните правилно ли е изчислено обезщетението за причинени вреди .

         Видно от приложеното НОХД 4222/2009г. е, че подсъдимия  М.Н.Б. е признат за виновен в това, че на 01.01.2009 г. в гр. Плевен, по непредпазливост запалил чужд имот – къща собственост на „Жилфонд” ЕООД – Плевен, находяща се в гр. ****, ул. „****”, от което последвали значителни щети – 7 647.25 лева за „Жилфонд” ЕООД гр. Плевен и 804.05 лв. за Светла Илиева от същия град – щети на обща стойност 8 451.30 лв.

От заключението на ВЛ по назначената по делото съдебно икономическа експертиза е видно, че  финансовата стойност на имота отчетена при собственика Община Плевен е 7811 лв.Видно от заключението на ВЛ е, че пазарната стойност на имота е 28 740 лв.

 Съгласно чл. 45 ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил. В случая вината  на  ответника  е била доказана с влязла в сила присъда по НОХД 422/2009г. по описа на ПлРС, която съгласно чл. 300 ГПК е задължително за гражданския съд разглеждащ гражданско правните последици от деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Освен това ищеца твърди отрицателен факт, което го освобождава от тежестта на доказване, която е лежала върху ответника, който е следвало да ангажира доказателства, че е изпълнил задължението си за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди.С оглед изложеното по-горе съдът приема, че следва да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата  от 7647.25 лв., представляваща причинени  имуществени  щети на имот собственост на “Жилфонд” ЕООД и сумата 1367.45 лв. представляваща лихва за забава за периода 01.01.2009 г. – 06.07.2010 г 

             На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника, направените от него разноски в размер на 100 лв.     , както и сумата 359 лв представляваща държавна такса и сумата 690 лв направени разноски от бюджета на съда за ВЛ.

           По изложените съображения съдът

 

Р        Е       Ш        И:

 

ПРИЗНАВА на осн. чл. 422 вр. чл. 124 от ГПК по отношение на ответника М.Н.Б., с ЕГН ********** ***, че дължи на Община Плевен  пл.”Възраждане” № 2, представлявана от кмета ****, сумата 7647.25 лв., представляваща причинени  имуществени  щети на имот собственост на “Жилфонд” ЕООД и сумата 1367.45 лв. представляваща лихва за забава за периода 01.01.2009 г. – 06.07.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.07.2010г. до окончателното й изплащане, сумата от 164.19 лв.,както и сумата от 500.00 лв., представляваща разноски за юрк.възнаграждение, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 4752/2010г. по описа на ПлРС

          ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК М.Н.Б., с ЕГН ********** *** да заплати на Община Плевен  пл.”Възраждане” № 2, представлявана от кмета ****  сумата 100 лв представляваща юрисконсултско възнаграждение

ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.6 от ГПК М.Н.Б., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ПлРС  сумата 359 лв представляваща държавна такса и сумата 60 лв направени разноски от бюджета на съда за ВЛ.

         Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: