Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 25.02.2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, VІІ граждански състав, в публичното заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията Банкова гр. д. № 6662 по описа за 2009година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба на недвижим имот, втора фаза по извършване на делбата.

С решение№590/31.03.2010г., влязло в сила на 20.04.2010г. е допусната делба  на осн. чл.34 от ЗС да се извърши между  между И.Н.С., ЕГН**********  и Х.Н.П., ЕГН**********, върху следния недвижими имот: ***, с идентификатор ***, адрес ****** разположена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта и регистри на гр.Плевен, одобрени със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение- жилище, апартамент, с площ от 106 квадратни метра, ВЕДНО с прилежащите към него части: МАЗЕ №7, с площ от 10 кв.метра и ТАВАН №11, с площ от 9,60кв.м., и е при съседи: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № ***, под обекта:***.1.12 и над обекта: няма,  а съгласно нот. акт №8, том XIV, н. д.№3088/1993г. на нотариус При ПлРС - апартамент построен в жилищна сграда, находяща се в гр.Плевен, с административен адрес *** на петия етаж, състоящ се от две спални, хол, кухня, баня, килер, тоалетна, с общо застроена площ от 106 кв. м., заедно с припадащата се част от стълбището, и заедно с маза №7 с площ от 10 кв.м. и таван №11 с площ от 9,60 кв.м., ведно с 1/15 (една петнадесета) идеална част от правото на строеж и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отдолу-ап. на Х. Г. ***, север - двор, изток - стълбище и ап. на Х. Н. Н., запад - двор, юг-двор, отгоре - таван на ***, таван на Х. Н. Н. и ***, при съседи на тавана: юг- таван на ***, запад -коридор, север- таван на Х. ***, изток-двор, и съседи на мазата: запад - маза на ***, изток-маза на Н.П., север-коридор, юг-двор.От допуснатия до делба имот да се образувани два равни дяла ,от които един за И.Н.С., ЕГН**********  и един за Х.Н.П., ЕГН**********.Назначена е съдебна експертиза, със задача на ВЛ ,да даде заключение за пазарната стойност на допуснатия до делба имот и неговата поделяемост.

В първо с.з. след влизане на решението в сила по допускане на делбата е приет за разглеждане  иск от Х.Н.П. против И.Н.С. за сумата 4970лв., представляваща половината от стойността на направените в имота подобрения.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира, за установено следното:

По отношение на допуснатия до делба апартамент е изготвено заключение от ВЛ относно пазарната оценка и поделяемостта на имота, което е прието като обективно, компетентно и неоспорено от страните.Съгласно  същото пазарната стойност на процесния имот е 90000лв., а на един дял 45000лв. и имота е неподеляем.Страните не са направили искане по чл.349, ал.1 от ГПК.С оглед на изложеното, съдът намира, че делбата между страните следва да бъде извършена, чрез изнасяне на делбения имот на публична продан при първоначална оценка 90000лв. От получената при проданта сума следва да се образуват два равни дяла, по един за всяка страна.

В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата съделителят Х.Н.П. е предявил  против И.Н.С.  иск за сумата 4970лв., представляваща половината от стойността на направените в имота подобрения. Посочено е че са извършени следните подобрения и годината когато са извършени -2009г.:изкопаване на канал в стена и пускане на шланг за топла вода от банята до кухнята-460лв., демонтаж стара и поставяне нова мивка-90лв., демонтаж на старо и поставяне на нова клекало-180лв., гипсова шпакловка на апартамента-650лв., гипсова шпакловка на таванско помещение-120лв, гипсова шпакловка на избено помещение-130лв., зидария на трите тераси-1142лв., поставяне на три прозорци на терасата-1458лв., изолация на всички тераси-13750лв., боядисване на новоизградените стени на терасите с латекс-90лв.Претенцията за подобрения следва да бъде изцяло отхвърлена, тъй като с оглед тежестта за доказване ответника не е установил какво и кога е извършил.

При този изход на делото ,следва страните да заплатят д.т. по сметка на ПлРС върху дяловете си както следва: И.Н.С., ЕГН**********-****лв. и Х.Н.П., ЕГН**********-****лв., както и д.т. 198,80лв. върху отхвърления иск по чл.346 от ГПК.

Водим от горното, съдът:

                                           Р Е Ш И:         

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ***, с идентификатор ***, адрес ****** разположена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта и регистри на гр.Плевен, одобрени със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение- жилище, апартамент, с площ от 106 квадратни метра, ВЕДНО с прилежащите към него части: МАЗЕ №7, с площ от 10 кв.метра и ТАВАН №11, с площ от 9,60кв.м., и е при съседи: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор № ***, под обекта:***.1.12 и над обекта: няма,  а съгласно нот. акт №8, том XIV, н. д.№3088/1993г. на нотариус При ПлРС - апартамент построен в жилищна сграда, находяща се в гр.Плевен, с административен адрес *** на петия етаж, състоящ се от две спални, хол, кухня, баня, килер, тоалетна, с общо застроена площ от 106 кв. м., заедно с припадащата се част от стълбището, и заедно с маза №7 с площ от 10 кв.м. и таван №11 с площ от 9,60 кв.м., ведно с 1/15 (една петнадесета) идеална част от правото на строеж и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отдолу-ап. на Х. Г. ***, север - двор, изток - стълбище и ап. на Х. Н. Н., запад - двор, юг-двор, отгоре - таван на ***, таван на Х. Н. Н. и ***, при съседи на тавана: юг- таван на ***, запад -коридор, север- таван на Х. ***, изток-двор, и съседи на мазата: запад - маза на ***, изток-маза на Н.П., север-коридор, юг-двор., при първоначална цена 90000лв.

ОТ ПОЛУЧЕНАТА ПРИ ПРОДАНТА сума да  се образуват два равни дяла, от които един дял за И.Н.С., ЕГН**********  и един за Х.Н.П., ЕГН**********.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.Н.П., ЕГН********** против И.Н.С., ЕГН**********, иск с правно основание на осн. чл.346 от ГПК, за сумата от 4970лв., представляваща припадащата се на ответника част от стойността на извършени в делбения имот-апартамент подобрения, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА И.Н.С., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса върху размера на дела си в размер на –1800лв.

ОСЪЖДА Х.Н.П., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса върху размера на дела си –1800лв. и сумата 198,80лв. представляваща държавна такса върху отхвърления иск по чл.346 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: