О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

Гр. Плевен, 16.12.2014год.

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми граждански състав, в закрито заседание на 16.12.2014год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА З.

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5114 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

В Районен съд Плевен е постъпила искова молба от С.И.З. на осн.чл.69 от ЗН. В нея е посочено,че зем.земи,предмет на делбата се намират в землището на с.Писарово. Според административното делене на РБългария, с. Писарово е в общ. Кнежа, обл. Плевен,а същата община е в района на Районен съд гр. Кнежа.Делото е оставено без движение за вписване на и.м.В молба от 15.12.2014г.представителя на ищците адв.М.М. е поискала прекратяване на наст.дело и изпращането му по подсъдност в РС-Кнежа.

Тъй като съдебното производство по делба на зем.земи се провежда по местонахождение на имота,а самия ищец е посочил същото в с.Писарово,а съдът е длъжен да следи служебно дали са налице изискванията за местната подсъдност на делото, в настоящото производство спазването на правилата за местната подсъдност представлява абсолютна положителна процесуална предпоставка за разглеждане на молбата, предмет на делото, за наличието на която съдът следи служебно. В противен случай би се достигнало до постановяване на недопустим съдебен акт.В наст.случай местно компетентен да се произнесе по молба за издаване на заповед за изпълнение, е районният съд по местонахождение на имотите. Местната компетентност на съда в производство за делба на недвижими имоти не е алтернативна, а изключителна.

Поради това, съдът намира, че не е компетен­тен по правилата за местната подсъдност да разгледа молбата за делба на недв.имоти, прилагайки императивната правна норма на чл. 112, ал. 1 ГПК, уреждаща изключителна местна подсъдност на съда.Следователно гражданското дело следва да бъде прекратено пред ПлРС и изпра­тено на местно компетентния съд за произнасяне по по делбата в Районен съд –Кнежа, след влизане в сила на настоящото определение.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  гр. д. № 5114/2014г. по описа на Плевенски районен съд и ИЗПРАЩА исковата молба по подсъдност на Районен съд – гр.Кнежа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна частна жалба пред ПлОС в 1-седмичен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване от заявителя.

ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на ищеца.

ДЕЛОТО да се изпрати на Районен съд – Кнежа, след влизане на настоящото опреде­ление в сила.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: