ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011                                            Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                               първи граждански състав

 

На седми февруари                                 двехиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

Секретар Р.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТОМОВ

Гр.д. №  5617 по описа за 2010 година.

На второ четене в 10:36 часа се явиха:

ИЩЦАТА Л.М.М. – редовно призована, се явява лично и с адв.**** с пълномощно отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ В.К.Д. – редовно призован, не се явява, за него адв.**** с пълномощно отпреди.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.**** – Моля да се даде ход на делото.

АДВ.**** – Моля да се даде ход на делото.  

Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.**** – Поддържаме исковата молба. Видно от представените преводи, направени от ответника в различни периоди от 2009 и 2010 г. същият е  привеждал някакви суми на доверителката ми, но не регулярно и не всеки месец. Ето защо поддържаме искането ни за заплащане на издръжка и за минали периоди. Не водим свидетел. Нямам други доказателствени искания. По принцип може да преговаряме за постигане на спогодба.

АДВ.**** – Поддържаме дадения отговор на исковата молба. Снабдили сме се с документите, за които ни беше издадено удостоверение. Представям удостоверение от Дирекция «Бюро по труда» - Плевен за това, че ищцата няма регистрация в тази институция и удостоверение от Дирекция «Социално подпомагане»  - Плевен за това, че същата получава месечни помощи от 01.10.2010 г. Моля да ги приемете. Други доказателства няма да соча.  Не сме разговаряли с ищцата, за да обсъдим варианти на спогодба.

ИЩЦАТА Л.М. – Разговаряла съм с ответника относно размера на издръжката. Предлагам да ми бъде заплащана издръжка в размер на 60 лв. месечно, считано от 17.08.2009 г.

АДВ.**** – Съгласни сме на това предложение като ще моля да вземете предвид изплатените през процесния период суми. Съгласни сме да заплащаме сумата от 60 лв. месечно, считано една година назад от завеждането на исковата молба. Моля в спогодбата да бъде отразено, че сумата ще бъде превеждана от ответника по посочена от ищцата банкова сметка.

 

*** :

 

 

ИЩЕЦ:                                                               ОТВЕТНИК:

/Л.М.М./            /В.К.Д.

                                                      чрез адв.**** /     

 

 

Съдът намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между Л.М.М.,***, ЕГН **********  като майка и законна представителка на детето ****, ЕГН **********, и В.К.Д.,***, ЕГН ********** съдебна спогодба, по силата на която ответникът В.К.Д. се задължава да заплаща на малолетното си дете **** чрез нейната майка и законна представителка Л.М.М., ежемесечна издръжка в размер на 60 лв., считано от 17.08.2009г. до настъпването на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като дължимата се издръжка ще бъде превеждана от ответника по банкова сметка, ***.

ОСЪЖДА В.К.Д.,***, ЕГН ********** да заплати по сметка на Плевенския районен съд държавна такса в размер на 39,20 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5617 по описа за 2010 г. на Плевенския районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Плевенския окръжен съд в седмодневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10:53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: