ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011                                             Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                десети граждански състав

 

На тридесети януари                     две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАША ПАНЧЕВА

 

Секретар М.Ц. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПАНЧЕВА

Гр.дело5097 по описа за  2010 година

 

На първо повикване в 11:21  часа се явиха:

          ИЩЕЦЪТ *** гр. Плевен – редовно призован не се явява законен представител. Явява се АДВ. С.М. с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ *** – явява се *** законен представител на ***.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. С.М.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ *** - ***: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което и на основание чл. 142 от ГПК,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. С.М.: Г-жо съдия заявявам, че сме постигнали спогодба с ответника по силата на която в срока след завеждане на делото към днешна дата, той платил сумата от 13 500 лева, с което считаме напълно удовлетворени предявените искови претенции. Заявяваме, че нямаме претенции за присъждане на разноски по делото и моля да прекратим настоящото производство по силата на съдебна спогодба, за да може да ни възстановите половината от ДТ.

ОТВЕТНИКЪТ *** - ***: Не възразявам. Представям Анекс  към Спогодба  от 09.09.2010 г., във връзка с Договор за наем от 07.08.2009 г. Анекса е подписан на 18.01.2012 г., ведно със спогодба, по силата на която страните са си уредили отношенията окончателно. Моля производството по делото да бъде прекратено,  поради постигнатата между нас извънсъдебна спогодба, като представям и моля да приемете спогодбата и Анекса към тази спогодба.

Съдът намира, че следва да бъдат приети и приложени по делото спогодба от 09.09.2010 г. и Анекс към спогодба от 18.01.2012 г. подписана от страни, по силата на която страните са уредили всичките си взаимоотношения. Следва производството по делото да бъде прекратено, поради постигнатата между страните извънсъдебна спогодба, като следва да бъде разпоредено половината от внесената от страната ДТ 566.20 лева в размер на 283.10 лева да бъде върната на ищеца, съгласно разпоредбата на чл. 78 ал. 9 от ГПК.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

 

ПРИЕМА по делото постигнатата между страните спогодба

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 5097/2010 г. поради постигнатата между страните извънсъдебна спогодба .

РАЗПОРЕЖДА на основание чл. 78 ал. 9 от ГПК половината от внесената по делото ДТ в размер на сумата от 283.10 лева да бъде върната на ищеца по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяването подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, считано и за двете страни.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: