Р Е Ш Е Н И Е

гр.***, 26.07.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ***СКИ РАЙОНЕН СЪД, V граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

    при секретаря Галина Карталска, като разгледа докладваното от съдията Ширкова гр.д. №5122 по описа за 2017 год., и на основание доказателствата по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Молба с правно  основание чл.28, ал.1, във връзка с чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето.

          Делото е образувано по подадена молба от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.*** на основание чл.28 ал.1 във вр. чл.25 ал.1 т.3 от Закон за закрила на детето. В молбата се твърди, че е подаден устен сигнал от ***Д.Р. – ***в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – „Център за обществена подкрепа“ - ***, за положението на нискомесечното дете С.М.Ж. ЕГН **********. Твърди се, че детето е „дете в риск“ по смисъла на § 1, т.11, б.В от ДР на ЗЗДет, тъй като неговия родител, непълнолетната ***М.И.Ж. ЕГН ********** го е изоставила болно на грижите на Ж.Б., ***на съжителя й. Твърди се, че С.М.Ж. ЕГН ********** е роден от непълнолетната М.И.Ж. ЕГН **********, а бащата е  неизвестен. За биологичен баща на детето, майката сочи съжителя си М.Ж.Б. ЕГН **********. В молбата се твърди, че след раждането на С. той е бил отглеждан от майката на М.Б. – Ж.Б. и непълнолетната ***М.Ж.. Твърди се, че при детето е установено ***, а за периода от 04.10.2016г.-09.10.2016г. детето е боледувало от *** и е лекувано в Детска клиника при УМБАЛ ***. Твърди се, че на 20.03.2017г. е проведена среща с непълнолетната ***на детето, която била напуснала съжителя си и е изоставила детето на грижите на лице без родствена връзка с него. Твърди се, че при срещата майката заявила, че не може да полага грижи за детето и е подала заявление до органа за закрила на детето спрямо С. да бъде предприета подходяща мярка за закрила. Твърди се, че предвид наличието на сериозен здравословен проблем при детето същото е изведено незабавно от дома на Ж.Б. и с административна заповед на директора на ДСП ***, при условията  на спешност, детето е настанено за лечение и отглеждане в специализираната институция ДМСГ ***. В молбата се твърди, че след провеждане на нужното лечение и след стабилизиране здравето на С., с цел осигуряване по-нататъшното му отглеждане в семейна среда, е настанено в професионалното приемно семейство на И.Д.А. ***. Твърди се, че са осъществени три срещи между детето и приемния родител, разрешен е впоследствие и домашен отпуск на детето в семейната среда на приемния родител, установено е, че детето се чувства добре и е спокойно, в резултат на грижите на приемната майка. Твърди се, че И.А. притежава нужния родителски капацитет и умения да се грижи по правилен и адекватен начин за детето, като му осигурява сигурност, безопасност и емоционална топлина и привързаност. В заключение, моли съда да се произнесе с решение, с което да постанови мярка за закрила по смисъла на ЗЗДет – настаняване на детето С.М.Ж. ЕГН ********** в утвърденото приемно семейство на И.Д.А. с постоянен адрес ***6 за срок от една година или до промяна на обстоятелствата, считано от датата на настаняване по административен ред. Прави искане на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съда да постанови условия, при които детето С.М.Ж. да ползва социалната услуга – „Заместваща приемна грижа“ при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на приемното семейство да полагат грижи за това дете;  когато приемното семейство на И.А. с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***6 има нужда от отдих или почивка, или когато преживява временно някаква трудност. Моли на основание чл.33 ал.1 от ЗЗДет съдът да постанови режим на лични отношения между майката М.Ж. и детето С.Ж., както следва: всеки четвъртък от месеца за времето от 10.30 ч. до 12.00 часа в сградата на Областен екип по приемна грижа в гр. ***, ***.

В съдебно заседание молителят не се представлява.

Като заинтересовани страни по делото са призовани и изслушани биологичната ***М.И.Ж. и приемния родител И.Д.А..

Биологичната ***М.Ж. изразява желание да се грижи за детето и желае само за кратък период детето да бъде настанено в приемно семейство. Представя заявление за припознаване от биологичния баща, депозирано по административен ред.

Приемния родител твърди, че има желание и възможност да продължи да се грижи за детето, както и че има подкрепящата среда в лицето на своята майка, с която живеят в една къща.

На детето е предоставена правна помощ, като назначеният процесуален представител изразява становище, че в интерес на детето е да бъде настанено в приемното семейство.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, доводите на страните и разпоредбите на закона, намира молбата за основателна.

По делото са приети приложените с молбата писмени доказателства. От представеното удостоверение за раждане се установява, че родители на детето С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г. са М.И.Ж. и баща неизвестен. Представено е копие на заявление за при припознаване №49-57/26.06.2017г., от което се установява, че М.Ж.Б. с ЕГН ********** е признал за свое дете С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г.

Приета е административна заповед, от която се установява, че считано от 15.05.2017г. детето е настанено в приемно семейство на И.Д.А. ***.

По делото е приложен социален доклад, изготвен през месец май 2017г. В социалния доклад се сочи, че за времето, в което детето е отглеждано в семейната среда на биологичната си ***е имало избран личен лекар и му е установено заболяване ***, поради което по препоръка на личния лекар е било настанено за лечение в УМБАЛ „Г.Странски“ гр.***. Установява се от доклада, че през месец октомври 2016г. и месец декември 2016г. детето е страдало от *** и ***и е лекувано в детско отделение. Също от доклада се установява, че поради влошеното си здравословно състояние, считано от 20.03.2017г. детето е настанено в ДМСГД ***. В доклада е отразено, че за детето не са полагани необходимите грижи, често е оставяно само на грижите на по-големите си братя и сестри, които също са деца. За детето не са полагани нужните грижи, битовите условия и хигиената са на ниско ниво, а непълнолетните родители не могат да полагат необходимите грижи за детето, нито да му осигурят безопасна и защитена среда. В доклада се сочи, че между майката и детето има изградена емоционална връзка, но към момента тя не може да полага грижи за детето. Твърди се, че майката е оставила детето на грижите на бабата по бащина линия, а самата тя е заживяла с друго лица. Поради опасност спрямо самата нея от ***, е била настанена за период от 22 дни в Кризисен център. След като напуснала Кризисния център се е върнала при детето и неговия биологичен баща М.Ж.Б.. Тъй като не е имала възможност да полага грижи за детето си, на 20.03.2017г. е подала молба за настаняване на детето в приемно семейство. Заключението в доклада е, че детето С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г. е „дете в риск“ по смисъла на закона поради пренебрегване на детето от страна на родителите, пренебрегване на здравословното му състояние , лошите битови и финансови условия.

Така установеното в социалния доклад се потвърди и от изслушания в съдебно заседание социален работник, запознат със случая. Социалният работник заяви, че последната среща на биологичната ***с детето е проведена в Областен екип по приемна грижа. Заяви, че майката постоянно се интересува от състоянието на детето и посещава отдела ежеседмично. Социалният работник потвърди, че непълнолетната ***има подкрепата единствено от страна на бабата по бащина линия Ж.Б..

При преценката на  събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на чл.28 ал.1 във вр. чл.4 ал.1 т.4 и чл.25 т.3 от Закона за закрила на детето,  да постанови мярка за закрила спрямо малолетното дете С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г. за отглеждане в семейната среда на професионално приемно семейство на И.Д.А. с ЕГН **********, с адрес ***, ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА считано от датата на настаняването му по административен ред – 15.05.2017г.     

Воден от горното, съдът

                                              Р Е Ш И :

    НАСТАНЯВА на основание чл.25 ал.1 т.3 от ЗЗД малолетното дете С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г. за отглеждане в семейната среда на професионално приемно семейство на И.Д.А. с ЕГН **********, с адрес ***, ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА считано от датата на настаняването му по административен ред – 15.05.2017г.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, детето С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "заместваща приемна грижа" при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на приемното семейство на И.Д.А. да полага грижи за детето: Когато приемното семейство на И.Д.А. с ЕГН ********** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***6 има нужда от отдих или почивка, или когато преживява временно някаква трудност.

На основание чл.33 ал.1 ЗЗДет ПОСТАНОВЯВА режим на лични отношения между майката М.И.Ж. с ЕГН ********** и детето С.М.Ж. с ЕГН **********, родено на ***г всеки четвъртък от месеца за времето от 10,30 часа до 12,00 часа в сградата на ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА в гр.*** ***.

Препис от решението да се изпрати на  Д”СП”- ***, на заинтересованите страни, и на особеният представител на детето.

Решението подлежи на обжалване пред ***ския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: