Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ .........

 

гр.***, 23,12,2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А                           

 

***ски районен съд, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на петнадесети две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

при секретаря Ц.Д., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.д. №5403 по описа на съда за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.28 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето

Постъпила е молба от Дирекция „Социално подпомагане” - гр.***, в която се твърди, че спрямо детето В.А.Г., ЕГН **********, следва да се приложи мярка за закрила. Сочи се, че майката на детето има още 3 деца, от които само едно се отглежда в семейството. Твърди се, че биологичния баща на децата не ги е припознал, а освен това от м.август 2014 г. е напуснал майката и съжителства с друго лице. Установено е, че майката е трайно безработна, с единствени месечни доходи в размер на 120,00 лева от надбавки по чл.7 от ЗСПД. Обитаваното жилище е собственост на нейния баща и е в задоволително техническо състояние, на такова ниво са и хигиенно-битовите условия. Твърди се, че не са установени близки и роднини, които да желаят да се грижат за детето в семейната си среда, и е в негов интерес същото да бъде настанено в специализирана институция до подобряване на социалния статус на родителя, до намиране на близки и роднини, желаещи да се грижат за детето, или до намиране на подходящо приемно семейство. Моли се съда да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила на детето В. - настаняване за отглеждане в ДМСГД – ***, за срок от една година, считано от датата на настаняването му по административен ред.   

В съдебно заседание молителя Д”СП” – *** не ангажират становище.

Заинтересованите страни А.Г. *** не ангажират становище.

Адв.*** – определена за осъществяване на правна помощ на детето, ангажира становище, че с оглед ниската възраст на детето и липсата на финансови средства на майката, в най-добър интерес е настаняването му в институция, като за определения срок може да настъпят положителни промени.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

От представеното по делото копие от акт за раждане се установява, че детето В. е родено на дата 23,10,2014 г., като родители са посочени – А.Г.И. – майка, и баща – неизвестен.  

Видно от Заповед №ЗД – 04 – 364/28,10,2014 г. на Директора на „Социално подпомагане” – *** е, че детето В. е настанено в Дом за медико-социални грижи - гр.*** до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето.

От представения социален доклад се установява, че майката има желание да отглежда детето В. в семейството си, но се намира в трайна невъзможност за упражняване на родителство.

Като съобрази представените доказателства, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Налице се основанията на чл.25, т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето за настаняване на детето извън семейството, а именно в специализирана институция, тъй като е установено, че въпреки желанието си, майката не притежава необходимите финансови ресурси и социално-битови условия за отглеждане на дете на такава ниска възраст.

 Гореизложеното обуславя извода, че са налице условията на чл.35 от ЗЗДет. и детето следва да бъде настанено в ДМСГД - гр.***, за срок от една година, считано от датата на настаняването му по административен ред.    

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето В.А.Г., ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в ДМСГД - гр.*** за срок от една година, считано от датата на настаняването му по административен ред.   

Препис от решението да се изпрати на ДМСГД – гр.*** и  Д”СП” – гр.***.

Решението подлежи на обжалване пред ***ския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :