Р Е Ш Е Н И Е

 16.12.2014г., гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и  четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ТОДОРОВА

 

          При секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдия Тодорова гр.д.№5342/2014г. по описа на РС-Плевен, за да се произнесе, намери за установено следното:

         Производството е по реда на чл.28, вр.чл.26, вр.чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето.

Пред РС-Плевен е депозирана молба от ДСП-***, в която се твърди, че във връзка с работата на отдел „ЗД" - *** по случай на дете в риск К.-Е.-*** с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, ***, обл. Плевен. е установено, че родители на детето са *** с ЕГН **********, с последен известен адрес: ***, *** и баща *** с ЕГН **********, с вероятен адрес във ***. Твърди се, че лице полагащо грижи за отглеждане и възпитание на детето е баба по майчина линия Й.Х.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ***, обл. Плевен. Твърди се, че детето е настанено за отглеждане в семейната среда на    роднина с решение №103/26.01.2012г, влязло в сила на 08.02.2012г., постановено по гражданско дело №7804/2011 г. на Районен съд - гр. Плевен за срок от три  години,  считано от 03.11.2011г. Твърди се, че е извършен преглед на случая на детето, в резултат на който се констатира, че съгласно горепосоченото съдебно решение спрямо малолетното дете има определена мярка за закрила   по   смисъла   на   ЗЗДет  „Настаняване   при   роднина",   тъй   като   родителите, Х.-До и *** без основателна причина не полагат грижи за отглеждане и възпитание на детето, не осигуряват средства за неговата месечна издръжка и трайно са се дезинтересирали от възрастовото му развитие. Твърди се, че считано от 05.06.2013 г. майката *** има наложена ограничителна заповед на основание чл.5 от Закона за защита от домашно насилие за срок от 18 месеца и на практика от влизане в сила на ограничителната мярка до настоящия момент същата е с неизвестно настоящо местонахождение. Твърди се, че от 2010 г. и към момента бащата, *** е с вероятно местонахождение във *** без да декларира намеренията си спрямо детето, както и същият не предоставя данни за точен адрес във *** на роднините по майчина линия с цел осигуряване на възможност от тяхна страна за поддържане на връзка помежду им. Твърди се, че лицето полагащо грижи за детето Й.Х.И. е баба по майчина линия, която полага постоянни грижи за детето и силно е загрижена за неговото пълноценно израстване и социално развитие. Твърди се, че през учебната 2014/2015г. малолетното дете е записано в първи клас в ***, посещава редовно учебни занятия и успешно се справя с училищните задължения. К. е привързан силно към бабата по майчина линия и към нейната среда в ***, където живее заедно със своите по-големи сестра *** и двама братя *** и ***. Налице са изградени сплотени и задружни взаимоотношения между бабата, К. и другите деца в семейството, както и децата взаимно се подкрепят и помагат. Твърди се, че във връзка с изтичане срока на съдебното решение и липсата на родителска заинтересованост е взето становището от бабата Й., която писмено декларира съгласие да поеме отговорността за детето като полага грижи за него до навършването на пълнолетието му. Твърди се, че при така събраните факти и обстоятелства малолетния К. е дете останало без родителска грижа и контрол и представлява "дете в риск" по смисъла на §1,т.11, б."в" от допълнителните разпоредби на ЗЗД и че с цел осигуряване закрила на детето съгласно Заповед №ДСП-СП11-397/03.11.2014г. на директор ДСЛ-*** е предприета мярка за закрила чрез „Настаняване за отглеждане в семейна среда на роднина". Молят съдът, след установяване на гореизложеното по несъмнен начин и след като счетете предявената молба за основателна и доказана да се произнесе с решение, с което да постанови мярка за закрила по смисъла на ЗЗДет, по отношение на малолетния К.-Е.*** с ЕГН ********** *** Митрополия за настаняване за отглеждане в семейната среда на баба по майчина линия, съответно: Й.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, ***, *** съгласно заповед № ДСП-СП11-397/03.11.2014г. на директор ДСП-*** за срок до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършването на средно образование, но не повече от 20 годишната възраст.

         Съдът, като  прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази становищата  на страните, намира за установено следното:

         Видно от представеното  удостоверение за раждане се установява, че детето К.-Е.*** е родено на ***г. като са посочени за родители - майка *** и баща-***.

Установява се също, че по силата на заповед № ДСП СП 11-397/03.11.2014г. на директора на Дирекция ”Социално подпомагане”-***, детето е настанено в семейната среда на баба си по майчина линия, съответно Й.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, ***, *** съгласно, за срок до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи- до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, до произнасяне на съда с решение по чл.28 ЗЗДет.

Видно от Декларация за даване на съгласие по чл.24, ал.3, Й.Х. *** е дала съгласие детето К.-Е.*** да бъде настанено в семейството му.

Видно от Решение № 103/26.01.2012г., постановено по гр.д.№ 7804/2011г., детето К.-Е.*** е настанено в семейството на бабата Й.Х. *** за срок от три години, който е изтекъл.

Установява се от Решение № 1019/05.06.2013г., постановено по гр.д.№ 2438/2013 по описа на РС-Плевен, че има постановени мерки за закрила по реда на ЗЗДН, с които майката Х.Б.К. е задължена да се въздържа от домашно насилие по отношение на децата, едно от които е К.-Е.*** и е отстранена от съвместно обитаваното жилище.

От приложения по делото социален доклад се установява, изложената в молбата фактическа обстановка.

         При така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна:

Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи, то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това и такива причини закона изрично е уредил в хипотезата на чл. 25 от същия.

Съгласно нормата на чл. 25, ал.1, т. 2 от Закона за закрила на детето, може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, а съгласно чл.25, ал.1,т.3 когато неговите родители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;

От доказателствата по делото се установява, че майката на детето от не полага грижи за него от години а бащата е в неизвестност. Налице е близък- баба на детето по майчина линия- Й.Х. ***, който заявява желание и съгласие да полага грижи за детето.

 В тази връзка съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 25, ал. т. 2 и т.3 от Закона за закрила на детето, поради което спрямо К.-Е.***, следва да бъде приложена мярка за закрила.

Мерките за закрила са визирани в чл. 4 от закона, като съдът при определяне на адекватната мярка следва да отчете нуждите и интереса на детето. В правомощията на съда е да определи мярка "настаняване в семейство на роднини или близки", "приемно семейство" или "настаняване в специализирана институция", но след като извърши преценка дали са предприети други мерки, които са се оказали безрезултатни. От  доказателствата по делото се установява, че по отношение на детето  са налице близки или роднини,  които са дали съгласие и са изразили желание да отглеждат детето в тяхната семейна среда.. Срокът за настаняване на детето, поискан в молбата, е адекватен на търсената закрила. Поради това съдът намира, че следва да настани детето К.-Е.*** с ЕГН ********** *** Митрополия за отглеждане в семейната среда на баба по майчина линия, съответно: Й.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, ***, *** съгласно заповед № ДСП-СП11-397/03.11.2014г. на директор ДСП-*** за срок до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършването на средно образование, но не повече от 20 годишната възраст.

         Водим от горното и на основание  чл. 28, ал. 1 от ЗЗДт съдът ;

 

Р Е Ш И:

 

ВЗЕМА, на основание чл.28, вр.чл.26, вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3  от Закон за закрила на детето, мярка за закрила спрямо детето К.-Е.*** с ЕГН ********** -НАСТАНЯВАНЕ за отглеждане в семейната среда на бабата по майчина линия, съответно: Й.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, ***, *** съгласно заповед № ДСП-СП11-397/03.11.2014г. на директор ДСП-*** за срок до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършването на средно образование, но не повече от 20 годишната възраст.

Препис от решението да се изпрати на Й.Х.И. ***.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в      едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                       

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: