Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 18. 01. 2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, Х-ти  граждански състав, в публичното заседание на дванадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Наташа Панчева

 

при секретаря  М.Ц.  като разгледа докладваното от съдията Панчева  гр. д. № 5082 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК.

 

        

          В Плевенски районен съд е образувано гр.д  № 5348  по описа за 2011 г   по искова молба от Й.М.П. *** , Плевенска област с ЕГН- ********** против З.М.Ш. *** с ЕГН- **********, в която се твърди , че  е издадена заповед по чл 410 от ГПК по силата на която съдът е  разпоредил Длъжникът  З.М.Ш. *** с ЕГН- **********, ДА ЗАПЛАТИ     на  Й.М.П. *** , Плевенска област с ЕГН- ********** сумата 900  лева за главница, и законна лихва върху главницата от 10.08. 2011  г. до изплащане на вземането, както и сумата 25.00 лева държавна такса.Вземането произтича от следните обстоятелства:  Неизпълнено задължение по  договор  / разписка / от 12.07. 2009 година  .Твърди , че ответника е направил възражение  в сроковете по чл 415 от ГПК. Твърди , че  с ответника сключили договор за  заем , който последният не върнал    Твърди , че за това поискали издаване на заповед по чл. 410 от ГПК по цитираното гр д. . Моли съда   признае за установено по отношение на ответника, че вземането съществуваи да му се присъдят и направените по делото разноски .

Ищецът по делото Й.М.П. редовно призован по делото се явява лично в съдебно заседание и не се представлява и поддържа предявения иск

Ответника по делото  З.М.Ш.   редовно призована по делото се явява личнов съдебно заседание и   оспорва предявения иск.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на ищеца, намира за установено следното:

По делото е  приета като неоспорена от ответника по делото  с отговора по чл. 131 от ГПК и в неговия срок разписка  за сумата от 900 лева  с дата 12.07. 2009 година .  Съдът е приел , че се касае до устен договор за паричен заем постигнат между ищеца и ответгника по делото за сумата от 900 лева предадена на ответницата по делото на 12.07. 2009 година.  За договора за заем не се изисква писмена форма и той може да бъде сключен и устно , като  писмената  форма улеснява доказването. 
              От показанията на  разпитаните по делото свидетели  *** и *** се установява, че действително ответницата многократно е получавала от ищеца по делото парични заеми. Св. *** дава показания пред съда , че  ищецът по делото е прибягвал до вземането на заеми от нея за да даде в заем на ответницата по делото , като дава показания, че тя е давала суми до 150 лева на ищеца по делото за да даде на ответницата по делото, което разбрала непосредсвено след даване на сумата от 150 лева . Свидетелката заявява пред съда под страх от наказателна отговорност , че й станало известно от съпругата на ищеца , че ответницата е получила от ищеца в заем сумата от 900 лева и тя със собствената си кола е возила ищеца до дома на ответницата по делото , за да си получи дадените в заем суми , но ответницата не ги е връщала.

Свидетелката *** дава показания пред съда , че в нейно присъствие ищецът по делото е дал на ответницата сумата от 900 лева , за което била съставена и процесната разписка, която ответницата подписала.

От приетата по делото като неоспорена съдебно-графична експертиза се установява , че подписа положен в разписката с дата 12.07. 2009 година  е на ответницата по делото.съдът дава вяра на показанията на свидетелите *** и *** , тъй като те са обективни , последователни и си кореспондират и с останалите по делото доказателства и заключението на ВЛ по назначената съдебно . графична експертиза.

 

 Цитираните по- горе документи не са оспорени по реда на чл. 193 от ГПК и представляват надлежно доказателство за отразените в тях обстоятелства. При съобразяване на същите съдът приема, че са налице предпоставките за реализирането на отговорността на ответника, а именно: налице е валидно възникнало облигационно правоотношение между страните, произтичащо от сключения  устен договор за паричен заем на сумата от 900 лева ,с падеж десен дни след дата 12.07. 2009 година  по което ответникът като заемател виновно не е изпълнил своите задължения.

С оглед на изложеното се налага изводът, че положителният установителен иск по чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК се явява основателен и следва да бъде уважен изцяло, като следва да бъде признато за установено по отношение на ответника, че същият дължи на Й.М.П. *** , Плевенска област с ЕГН- ********** сумата от 900 лв., представляваща главница, и законна лихва върху главницата от 10.08. 2011  г. до изплащане на вземането, както и сумата 25.00 лева държавна такса.представляваща  неизпълнено задължение по  договор  / разписка / от 12.07. 2009 година . При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца  и  направените деловодни разноски в размер на   125 лв., от окито 25 лева за държавна такса и 100 лева възнаграждение за вещо лице

Водим от горното , съдът

Р      Е      Ш      И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.М.Ш. *** с ЕГН- **********,че същата  дължи на Й.М.П. *** , Плевенска област с ЕГН- ********** сумата от 900 лв., представляваща главница, както и сумата 25.00 лева държавна такса, представляваща  неизпълнено задължение по  договор  / разписка / от 12.07. 2009 година ведно със  законна лихва върху главницата от 900 лева  от 10.08. 2011  г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА З.М.Ш. *** с ЕГН- **********, да заплати на Й.М.П. *** , Плевенска област с ЕГН- **********, направените деловодни разноски в размер на 125 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: