Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      №……………………..

                                     гр.П., 9.01.2012г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.ският районен съд, VI-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на шести януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията Първанова гр.д.№5254 по описа за 2011година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.19, ал.1 от ЗГР.

Пред П.ски районен съд е депозирана молба от  Е.Т.А. с ЕГН ********** ***, представлявана от адв.В.И. и адв.В.С. *** в която твърди, че е родител на детето Е.Л.П. роден на ***г***.Сочи се, че при раждането на детето, а и след това, между родителите на детето и възникнал спор за името му-дали да бъде Е. или М..Твърди, че всички се обръщат към детето с името М. и то е свикнало с това име.Моли съда да постанови решение, с което да  допусне промяна на  името на детето от Е. на М..Излагат се доводи, че името Е. не е мъжко име и е осмиващо.

Заинтересованата страна-В.П.М. с ЕГН ********** *** ангажира становище, че не е съгласен да се променя името на детето, тъй като детето е известно с името М. и във всички документи е записано с това име.

Ответникът по делото-ОБЩИНА-гр.П., редовно призована  не ангажира становище по делото.

Заинтересованата страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-гр.П., чрез прокурор И.Т., ангажира становище, че молбата е неоснователна, тъй като няма законови основания да се променя името на детето.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане от  ***г*** е, че детето е записано с имената Е.Л.П. като родители са посочени-Е.Т.А. и В.П.М..

От представеното по делото и влязло в сила решение от 13.04.2010г., постановено по гр.д.№7315/2009г, се установява, че е прекратен гражданският брак между Е.Т.А. и В.П.М., родителските права върху роденото от брака дете са предоставени за упражняване на майката Е.Т.А..

Видно от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелката Н.С.С. е, че същата дава показания, че майката на детето се обръща към него с имената М., М. и М..Дава показания, че роднините на детето  също се обръщат с това име към детето, че не знае как се обръщат към детето в учебното заведение, че майката иска да смени името на детето, тъй като харесва името М. и това е името на брат й.

Съдът намира от правна страна следното:

Съгласно чл. 9 ЗГР, всяко лице, родено на територията на Република България - български гражданин или чужденец - се състои от собствено, бащино и фамилно име, като тези три части на името се вписват в акта за раждане на лицето. Името е задължителен белег за индивидуализиране на гражданите. Правото на име е призната и гарантирана от закона възможност на физическото лице да има словесно обозначение, образувано по определен начин, с което то да се индивидуализира. Правото на име е лично, неотчуждимо и непрехвърлимо. Законодателят допуска промяна на името - арг. чл. 19 ЗГР. Промяната е уредена като преобразуващо право, което възниква при определени от закона случаи и се установява по установен ред. Съгл. чл. 19, ал.1 ЗГР промяната на името се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.От изложените твърдения на родителите на детето и от ангажираните по делото свидетелски показания не се установи  да са налице посочените в закона основания.Не може да се направи извод, че името Е. е осмиващо, както и че има характеристика на женско име.Обстоятелството, че майката на детето се обръща към него с друго име не е важно обстоятелство, което да налага промяна на името на детето.

По тези съображения съдът счита, че молбата за промяна на  името на детето Е.В.П. от Е. на М. следва да се остави без уважение.

С оглед характера и изхода на производството не следва да се присъждат разноски.

Водим от горното, съдът

Р      Е      Ш      И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА молбата на Е.Т.А. с ЕГН ********** ***, представлявана от адв.В.И. и адв.В.С. *** за допускане на промяна  на името на детето-Е.В.П. с ЕГН ********** от Е. на М..

Решението подлежи на обжалване пред П.ския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: