Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 16.01.2012 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, ХI граждански състав, в публичното заседание на тринадесети януари две хиляди и дванадесета година в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

при секретаря К.Т. като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА гр. д. № 5158 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на искова молба от ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, с седалище и адрес на управление *****, ЕИК:*****, представлявано от Изпълнителния директор *****. Към молбата е приложено удостоверение за актуално състояние на заявителя, договор за потребителски кредит от 14.10.2009г., списък с разноски и пълномощни.

В исковата си молба ищецът твърди, че е подал заявление по чл.410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение. Твърди, че с ответника ***** М.Х. *** с ЕГН ********** сключил договор за потребителски кредит на 14.10.2009г., по силата на който предоставил на ответника сумата от 2800,46 лева. Твърди, че съгласно сключения договор превел на ответника сумата по личната сметка на ответника. Твърди, че от своя страна ответникът имал задължение да погаси задълженията си на 18 месечни вноски, от които 17 месечни вноски в размер на по 155,58 лева и една изравнителна в размер на 155,60 лева.  Твърди, че към момента на подаване на заявлението по чл.410 ГПК ответникът бил погасил десет месечни вноски и част от единадесетата, сумата от 24,42 лева, като общо платеното задължение било в размер на 1591,23 лева. Твърди, че поради забава в изпълнението към пета, седма, осма и девета вноска е начислено обезщетение в размер съответно на : 4,80лв, 5,08лн, 0,69лв и 0,44лв. Твърди, че останалите вноски към момента на завеждане на заявлението по реда на чл.410 ГПК не били платени и общото задължение на ответника възлиза в размер на 1220,24 лева, което представлява седем падежирали и неплатени вноски и неизплатената част от единадесетата вноска.

Твърди, че отделно от това, съгласно чл.3 ал.3 от ОУ на Договора, ответникът им дължи и обезщетение за забава, което към датата на изготвяне на справката по заявлението по реда на чл.410 ГПК е в размер на 159,37 лева.

В заключение моли съда да признае за установено, че ответникът му дължи сумата 1220,24 лв. (главница), сумата от 159,37 лв.обезщетение за забава  за периода от 05.09.2010 год. до  датата на изготвянето на справката - 10.06.2011г. и  законна лихва от 08.07.2011г. до изплащане на вземането, както и направените разноски в размер на 27,59 лв. държавна такса и 222,78 лв. юрисконсултско възнаграждение.

В едномесечния срок ответникът не е представил писмен отговор и  не е взел становище по исковата молба.

Видно от приложения по делото отрязък от призовка, приложен на лист 20 от делото, ответникът е уведомен, че при неподаване в срок на писмен отговор и ако не се яви в първото по делото съдебно заседание без направено искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на  неприсъствено решение. Призовката е получена от ответника на 27.12.2011г.

Ответникът не се е явил в съдебно заседание, продевено на 13.01.2012г. В приета по делото молба от същата дата, както и в исковата молба, ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение, ако са налице условия за това.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,  намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно:

- въпреки, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание същият не е депозирал писмен отговор на исковата молба в определения от закона едномесечен преклузивен срок, нито се е явил в проведеното публично съдебно заседание. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

- искът е вероятно основателен с оглед приложените по делото писмени доказателства – ч.гр.дело 4488/2011г. по описа на ПлРС, копие на договор за потребителски кредит от 14.10.2009г. приложен на лист 4 от делото и Общи условия към него от същата дата, приложени на лист 6. Приложените към исковата молба писмени доказателства са изпратени на ответника, който не ги е оспорил и съдът е приел същите като доказателства.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че предявения от ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК:*****, представлявано от Изпълнителния директор ***** против ***** М.Х. *** с ЕГН ********** иск с правно основание чл.415 ГПК се явява основателен и следва да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените деловодни разноски, от които 27,59 лева държавна за образуване на делото и 222,78 лева адвокатски хонорар.  

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.2 от ГПК по отношение на ответника ***** М.Х. *** с ЕГН **********, че ДЪЛЖИ на кредитора “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК:*****, представлявано от Изпълнителния директор ***** 1220,24 лв.(главница), сумата от 159,37 лв.обезщетение за забава  за периода от 05.09.2010 год. до датата на изготвянето на справката - 10.06.2011 год. и  законна лихва от 08.07.2011г. до изплащане на вземането,

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ***** М.Х. *** с ЕГН **********, да заплати на “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК:*****, представлявано от Изпълнителния директор ***** сумата от 27,59 лева, представляваща направени по делото разноски за държавна такса и 222,78 лева за адвокатско възнаграждение. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                            районен съдия: