Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 11.02.2011г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД, V граждански състав в открито заседание, на 11.01.2011г., в състав:

                                                            Районен съдия : Биляна Видолова

При секретаря М.Ц., като разгледа докладваното от съдия Видолова гражданско дело № 5961  по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното :

           Искове с правно основание чл. 233 ал. 1 и чл.232 ал.2 от ЗЗД.

           Постъпила е искова молба от Е.А.М. ***, срещу В.М.П. ***, за осъждане на ответника да освободи и предаде на ищцата отдаденото му под наем жилище в ***, и за заплащане на сумата от 240 лв. – наем за имота за месеците август и септември 2010година, за заплащане на консумативи в общ размер от 686лв. – разходи за ток, вода и ТЕЦ. В с.з. исковете са изменени, искът за освобождаване на жилището не се поддържа, с оглед напускането на същото от ответника в хода на производството, а претенцията за консумативите е увеличена в размер на 790.00лв. – 390.00лв. електроенергия, 70.91лв. – вода и 329.43лв. – топлоенергия. Претендират се и направените по делото разноски.

           Ответникът не ангажира становище по исковете.

           Съдът като прецени събраните в хода на производството писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна: От представеният по делото препис на договор за наем от 07.06.2007г. се установява, че между ищцата от една страна като наемодател и от ответника от друга страна, като наемател, е било постигнато съгласие за предоставяне за временно и възмездно ползуване на притежаван от ищцата имот: Апартамент в ***. Страните са уговорили наемна цена в размер на 120 лева, платима на първо число от месеца. Договорът е бил безсрочен, което изрично е посочено в него. С предизвестие от 01.09.2010г., ищцата е уведомила ответника, че прекратява договора за наем и го кани в едномесечен срок от получаване на предизвестието да освободи имота и да и предаде владението на същия. Исковата молба е заведена в съда на 09.09.2010г. По делото са представени доказателства, че предизвестието е изпратено на ответника, но липсват такива, дали и кога същият го е получил. Представени са фактури, издадени от ВиК ЕООД Плевен, за консумираната вода в наетия имот за периода 22.03.2010г. – 25.09.2010г., която е с цена 70.91лв. Представени са 8 бр. разписки за заплащане от ищцата чрез системата Easypay, на разходи за ел.енергия за периода 01.04.2010г. – 08.09.2010г. и такса възстановяване ел. захранване в наетия имот на стойност общо от 390.08лв. От представената от ищцата служебна бележка от 06.01.2011г. от Топлофикация Плевен ЕАД, се установява, че на 13.10.2010г. е заплатена сумата от 324.00лв. за консумирана топлоенергия за периода м. 11.2009г. – м. 04.2010г. За обстоятелството, че именно ищцата е заплатила тази сума, тя е представила касов бон от същата дата. От разпита на св. Светлин Цветанов, син на ищцата, се установява, че той е отишъл на 02.10.2010г. до апартамента, домоуправителя му съобщил, че наемателите са напуснали и той е отворил жилището с помощта на ключар, като тогава установил, че жилището е напуснато. Този свидетел твърди, че жилището е напуснато след изтичане на срока на предизвестието, че наемателя му бил заявил по телефона, да не чакат пари от него и че лично е заплатил консумативите, които се били натрупали.

           При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Установи се наличие на валидно възникнало безсрочно наемно правоотношение между страните по сключения договор от 07.06.2007г. Съгласно чл. 238 от ГПК, прекратяването на безсрочен наемен договор се извършва с едномесечно предизвестие от страната, която желае да се откаже от него. По делото не се установява безспорно, дали предизвестието, което ищцата е отправила до ответника е достигнало до него, и на коя дата е станало това, за да може да бъде приета дата, на която предизвестието е изтекло и ответника е бил длъжен да върне наетия имот. Нещо повече – след като на 01.09.2010г. ищцата е изпратила едномесечното предизвестие до ответника, на 09.09.2010г. /8 дена по-късно/ тя е предявила иска за освобождаване на наетото жилище. Съдът намира, че в този случай искът се явява преждевременно предявен и впоследствие – недоказан, с оглед липсата на доказателства кога е достигнало предизвестието до наемателя, което е основание за неговото отхвърляне, а не обстоятелството, твърдяно от ищцата, че към датата на устните състезания имотът вече е бил освободен. Поради горното, претенцията на осн. чл. 233 от ЗЗД следва да бъде отхвърлена като недоказана, а разноските направени от ищцата за този иск следва да не и се присъждат. По делото се установи, че наемната цена за имота е била в размер на 120лв. месечно. В тежест на ответника е да докаже плащането и за процесния период – месеците август и септември 2010година, което по делото не е направено. Поради горното, предявения иск за заплащане на 240лв. – неплатен наем за месеците август и септември 2010година, се явява основателен и следва да бъде уважен.  По делото се установи се наличие на незаплатени от наемателя консумативи – ползвани електроенергия,  вода и топлоенергия за периода в който жилището е било отдадено под наем, заплатени от ищцата – наемодател, след прекратяване на договора. В тежест на ответника, в качеството на наемател е да докаже, че е било изпълнявано задължението му по наемния договор за заплащане на разходите за консумативи. Такива доказателства не бяха представени, напротив –доказа се тяхното заплащане от страна на наемодателя. С оглед на това, съдът приема за доказан факта на неизпълнение на договорното задължение за заплащане на консумативи, изразходвани от наемателя по време на ползване на вещта, поради което следва да бъде уважена исковата претенция на наемодателя в претендирания  размер – 790.34лв.

             При този изход на производството и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответника следва да бъде осъдена да заплати на ищцата направените разноски по делото, съобразно уважените искове в размер на 266.67лв.

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от Е.А.М., ЕГН **********,***, срещу В.М.П., ЕГН **********,***.*** иск на осн. чл. 233 ал. 1 от ЗЗД, за предаване на отдаденото му под наем жилище в *** по Договор за наем от 07.06.2007г., като НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА на основание чл. 232 ал.2 от ЗЗД, В.М.П., ЕГН **********,***.*** ДА ЗАПЛАТИ НА Е.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 240лв. – неплатен наем за месеците август и септември 2010г. по Договор за наем от 07.06.2007г.

ОСЪЖДА на основание чл. 232 ал.2 от ЗЗД, В.М.П., ЕГН **********,***.*** ДА ЗАПЛАТИ НА Е.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 790.34лв., представляваща неплатени консумативи, както следва: 390.00лв. - електроенергия за периода 01.04.2010г. – 08.09.2010г., 70.91лв. – вода за периода 22.03.2010г. – 25.09.2010г. и 329.43лв. – топлоенергия за периода м. 11.2009г. – м. 04.2010г., по Договор за наем от 07.06.2007г.

             ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, В.М.П., ЕГН **********,***.*** ДА ЗАПЛАТИ НА Е.А.М., ЕГН **********,***, деловодни разноски съобразно уважените искове в размер на 266.67лв.

 

             Решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

Районен съдия :