Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Плевен, 11.02.2011г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

         

          Плевенският районен съд, ІІ -ри гр.състав, в публичното заседание на  единадесети януари през две хиляди и десета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря П.И. като разгледа докладваното от съдията ДИЛОВА гр.дело № 5674 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Предявен е иск с правно основание с чл.422, ал.1 вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

              Производството по делото е образувано по искова молба на „Топлофикация-Плевен”ЕАД-Плевен, гр.Плевен от изп.директор В. Т. против Е.Г.Б. ***, в която се твърди, че ответникът е абонат на ищцовото дружество. Твърди се още, че ответникът не е заплатил стойността на консумираната от него топлинна енергия за периода от 01.01.2005г.- 31.03.2010 г. – 4225,11лв и лихва за забава за периода 02.03.2005г.- 16.04.2010.03.2010г в размер на 3 583,82 лв. Твърди се, че е подадено заявление по чл. 410 от ГПК  за посочените суми и е издадена заповед за изпълнение, срещу която е постъпило възражение в срока по чл. 414 от ГПК.  Излага се, че съгласно чл.31 от Общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Плевен” ЕАД на потребители за битови нужди, задължението за плащане на стойността на консумираната топлинна енергия трябвало да се плаща в 30 дневен срок, а в чл.6 изрично било предвидено и плащане на обезщетение за забава. Отправя се искане, за постановяване на решение, с което да се признае за установено вземането на ищеца срещу ответника за сумата от 4225,11 лв. представляваща стойността на консумирана топлинна енергия за периода от  01.01.2005г.- 31.03.2010г и сумата 1347,22 лв представляваща лихва за забава за периода 02.03.2005г.- 16.04.2010г, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното и изплащане, за които суми била издадена заповед за изпълнение в производството по чл.410 от ГПК  по ч.гр.д.№ 3198/2010г. по описа на ПлРС. Претендират се и направените по делото разноски и законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното и изплащане.

             Ответникът, редовно призован чрез процесуалният си представител адв.Т. от ПлАК, ангажира становище за неоснователност на исковата претенция. Прави възражение за изтекла давност, както и че неправилно е извършено дяловото разпределение на топлинна енергия. Твърди, че няма приета декларация, че ответника е приел общите условия

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

  По делото е предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.124, ал.1, от ГПК,  с предмет- признаване на установено по отношение на ответника на вземането, претендирано от ищеца ”Топлофикация-Плевен”ЕАД.В производството в съответствие с правилото за разпределение на доказателствената тежест ищеца, следва да установи вземането си по основание и размера, като и размера на претендирата лихва за забава.

           Не се спори между страните, че ищеца се е снабдил по реда на чл.410 от ГПК, със заповед за изпълнение спрямо ответника, за процесните суми, срещу която ответника е възразил в законоустановения срок, че не дължи същите. Това се установява и от приложеното ч.гр.д. № 3198/2010г. по описа на ПлРС

          Спори се между страните правилно ли е изчислено дяловото разпределение на топлинната енергия и погасено  ли е вземането по давност.

Ответникът е направил възражение че вземането на ищеца е погасено по давност за периода три години от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение –т.е.  за периода 01.01.2005г.- 17.05.2007г. за главницата и за периода 02.03.2005г-17.05.2007г. за лихвата за забава.

Видно от представената/ стр. 6 от делото / молба от  Е.Б. е, че ответника е поискала да и бъде открита партида за заплащане на топлинна енергия и топла вода.

От заключението на ВЛ по назначената по делото съдебно икономическа експертиза е видно, че  ответникът с абонатен № 19 727 е използвал доставената от Топлофикация Плевен ЕАД топлинна енергия за посочения период.След направена справка в счетоводството на ищеца ВЛ е установило, че сумите за топлинна енергия не са платени от ответника за посочения период.Размера на главницата за периода 01.01.2005г.-31.03.2010г. е  4 225,11 лв, а размера на лихвата за забава за периода  02.03.2005г.- 31.03.2010г. е в размер на 1347,22 лв.Размера на главницата за периода 16.05.2007г.- 16.05.2010г. е 2 325,48 лв, а размера на лихвата за забава  върху сумата 2 325,48 лв за периода 01.06.2007г.- 15.05.2010г. е  336,84 лв. Съдът кредитира заключението на ВЛ като вярно, обективно и компетентно.

         

Ответникът е направил възражение за изтекла погасителна давност за главницата  за периода 01.01.2005г.- 17.05.2007г., за главницата и за периода  02.03.2005г.- 17.05.2007г. за лихвата за забава Съдът счита за основателно твърдението, че е изтекла погасителна давност- три години за главницата съгласно чл.110 от ЗЗД за периода 01.01.2005г.- 17.05.2007г  и тригодишен давностен период за лихвата за забава за периода  02.03.2005г.- 17.05.2007г  съгласно чл.111, б.”в” от ЗЗД, тъй като молбата  за издаване на заповед за изпълнение е депозирана на 17.05.2010г., но не са предприемани действия от страна на дружеството за събиране на вземането му, поради което съдът приема, че давността е прекъсната с подаване на исковата молба на 19.08.2010., но тъй като давността не се прилага  служебно, а във възражението за давност ответникът се позовава на изтекла давност за периода три години назад, считано от датата на подаване на заявлението, то приема че предявеният иск е погасен по давност за периода три години назад, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

 От заключението на ВЛ е видно, че за посочените периоди размерът на главницата е  2325,48лв за периода 16.05.2007г.- 31.03.2010, а размера на лихвата за забава  върху сумата  2 325,48 лв за периода 01.06.2007г.- 02.03.2010г. е  336,84 лв.

     Ищецът по делото е представил като доказателство  по делото индивидуална справка за използвана от ответника топлинна енергия и препис – извлечение от сметка на задълженията за консумирана топлинна енергия.Съобразно възприетото становище в правната теория и съдебна практика, когато за установяване на иска за парична сума е представено извлечение от сметката на длъжника по счетоводната книга на кредитора, същото следва да се счита за достатъчно доказателство. Освен това ищеца твърди отрицателен факт, което го освобождава от тежестта на доказване, която е лежала върху ответника, който е следвало да ангажира доказателства, че е изпълнил задължението си.С оглед изложеното по-горе съдът приема, че следва да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата  2 325,48 лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 01.06.2007г.- 31.03.2010г., както и сумата 336,84 лв представляваща лихва за забава за периода 01.06.2007г.-16.04.2010. , като за разликата до  4 225,11 лв и за периода 01.01.2005г.- 14.05.2007г за главницата и за разликата до 1347,22 лв за периода 02.03.2005г.- 14.05.2007г. за лихвата предявения иск следва да бъде отхвърлен като погасен по давност.

             На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника, направените от него разноски по компенсация размер на 825 лв. съразмерно на отхвърлената част от иска.

           По изложените съображения съдът

 

Р        Е       Ш        И:

 

ПРИЗНАВА на осн. чл. 422 вр. чл. 124 от ГПК по отношение на ответника Е.Г.Б. ЕГН ********** ***  че ДЪЛЖИ на кредитора “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.ПЛЕВЕН, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, Източна индустриална зона” №128, представлявано от законен представител  В.Г. Т. ЕГН**********, и пълномощник адв.Г.Ц.Ц., сумата 2324,48 лв представляваща неплатена топлинна енергия за периода 17.05.2007- 31.03.2010г., както и сумата 336,84 лв представляваща лихва за забава за периода 17.05.2007г.- 16.04.2010г. за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 3198/2010г. по описа на ПлРС като за разликата до претендираните 4 225,11 лв и за периода 01.01.2005г.- 31.03.2010г за главницата и за разликата до 1347,22 лв за периода 02.03.2005г.- 16.04.2010г. ОТХЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК КАТО ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ.

          ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.2 от ГПК “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД гр.ПЛЕВЕН, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, Източна индустриална зона” №128, представлявано от законен представител  В. Г. Т. ЕГН********** ДА ЗАПЛАТИ на Е.Г.Б. ЕГН ********** ***  сумата общо 825 лв., представляваща деловодни разноски по компенсация, съобразно уважената част от иска.

          Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: