Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 17.02.2011г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД, V граждански състав в открито заседание, на 11.01.2011г., в състав:

Районен съдия : Биляна Видолова

При секретаря Г.Н., като разгледа докладваното от съдия Видолова гражданско дело № 5494  по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното :

           Искове с правно основание чл.232 ал.2 от ЗЗД.

           Постъпила е искова молба от РПК Наркооп гр. Плевен, срещу СД “Величкови и сие” гр.Плевен, в която се твърди, че страните са в наемни отношения, като ответника като наемател не е изпълнил задълженията си за заплащане на сумата от 1 981.98лв., от които 1 422лв. – неплатен наем за наета търговска площ, находяща се в Централен промишлен магазин, гр. Плевен, ул. В.Левски № 192 за месеците от ноември 2009година до юни 2010г. вкл., и 559.98лв. – незаплатени консумативи за същия период. Моли се съда да издаде решение, с което да осъди ответника да му заплати посочените суми за наем и консумативи, както и законната лихва върху сумите от 09.08.10г. до окончателното изплащане на сумите. Претендират се и направените по делото разноски.

           Ответникът не оспорва исковете по същество, признава, че е бил в договорни отношения и не ги е спазил, ангажира становище, че ответника е можел едностранно да прекрати договора за наем по-рано но не го е направил за да се натрупа по-голяма сума.

           Съдът като прецени събраните в хода на производството писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна: От представените по делото договори за наем – 3 бр., се установява, че между ищеца от една страна като наемодател и ответника от друга страна, като наемател, е било постигнато съгласие за предоставяне за временно и възмездно ползуване на търговски площи, находящи се в Централен промишлен магазин, гр. Плевен, ул. В.Левски № 192, както следва: 10 кв.м. за периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.; и 7 кв.м. за периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. и за периода 01.04.2010г. – 31.12.2010г. Страните са уговорили наемна цена за търговската площ от 10 кв.м. в размер на 240 лева месечно, платима на пето число от месеца, и за търговската площ от 7 кв.м. – 168.00лв. по договора за първия период и 126.00лв. по договора за втория период. По делото е представена покана от ищеца до ответницата за заплащане на наем и консумативи за периода август-декември 2009г., получена на 17.12.2009г. Представена е и покана за заплащане на наем и консумативи за периода ноември 2009г. – юни 2010г., ведно с уведомление за прекратяване на договора за наем, считано от 01.07.2010г., получена от представител на ответника на 25.06.2010г. Други доказателства относно размера на консумативите, дължими от ответника по делото не са представени. По делото, с отговора на ответника е налице признание, че  между страните е имало договор за наем на посочената търговска площ и че договорните отношения не са спазени. Не е конкретизирано от ответника кои от задълженията си и в какъв размер признава, че не изпълнил.

           При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Установи се наличие на наемно правоотношение между страните по сключените договори, за периодите, твърдяни в исковата молба и признати от ответника в отговора. От самите договори за наем се установява и размера на наемната цена за отделните обекти и различните периоди, като съдът приема, че независимо, че за периода м. януари – м.март 2010г. включително, въпреки че не е налице писмен договор между страните, наемно отношение за търговските площи е съществувало, с оглед признанието на ответника и липсата на твърдения, че е налице връщане на вещта за този период. В тежест на ответника е да докаже плащането на наема за процесния период – за месеците от ноември 2009година до юни 2010г. вкл., което по делото не е направено. Поради горното, предявения иск за заплащане на 1 422.00лв. – неплатен наем за месеците от ноември 2009година до юни 2010г. вкл., се явява основателен и следва да бъде уважен, ведно със законната лихва върху тази сума от 09.08.2010г. до окончателното и заплащане.

Съдът намира за недоказани твърденията на ищеца за неплатени консумативи от ответника в размер на 559.98лв. за същия период. За тези разходи по делото не са представени никакви доказателства, като за доказателства относно вида и размера на на консумативите не може да се приеме едностранното изявление на ищеца в поканите до ответника. В тези покани дори е посочен друг период за претенцията за консумативи /първата покана/ и друг размер на консумативи за исковия период /втората покана/. Признанието на ответника, че не е спазил договорните отношения, следва да се преценява съобразно чл. 175 от ГПК с оглед на всички обстоятелства по делото, и единствено то не може да бъде основание да се приеме, че дължи посочената от ищеца сума, за посочения период и на посоченото основание. Т.к. не е налице изрично признание на иска, ищецът следва да докаже ликвидност и изискуемост на вземането си за консумативи за периода за месеците от ноември 2009г. до юни 2010г. вкл., което е в негова тежест и му е указано от съда в доклада по делото. Поради горното, претенцията за присъждане на консумативи в размер на 559.98лв. за месеците от ноември 2009г. до юни 2010г. вкл., следва да бъде отхвърлена като недоказана.

             При този изход на производството и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски по делото, съобразно уважената част от исковете в размер на 232.37лв.

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на основание чл. 232 ал.2 от ЗЗД, СД “ВЕЛИЧКОВИ И СИЕ”, БУЛСТАТ 020407929, със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ж.к. Сторгозия, бл. 11, вх. Б, ап. 1, представлявано от И.А.В., ДА ЗАПЛАТИ НА РПК “НАРКООП” - Плевен, ЕИК 114036744, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. В.Левски № 192, представляван от Петър Иванов Йотковски чрез асв. К.Д. от ПлАК, сумата от 1 422.00лв. – неплатен наем за търговски площи в Централен промишлен магазин, гр. Плевен, ул. В.Левски № 192, за месеците от ноември 2009година до юни 2010г. вкл., ведно със законната лихва върху тази сума от 09.08.2010г. до окончателното и заплащане.

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от РПК “НАРКООП” - Плевен, ЕИК 114036744, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. В.Левски № 192, представляван от Петър Иванов Йотковски чрез асв. К.Д. от ПлАК, срещу СД “ВЕЛИЧКОВИ И СИЕ”, БУЛСТАТ 020407929, със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ж.к. Сторгозия, бл. 11, вх. Б, ап. 1, представлявано от И.А.В., иск на осн. чл. 232 ал. 2 от ЗЗД, за заплащане на консумативи в размер на 559.98лв. за месеците от ноември 2009г. до юни 2010г. вкл, като НЕДОКАЗАН.

             ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, СД “ВЕЛИЧКОВИ И СИЕ”, БУЛСТАТ 020407929, със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ж.к. Сторгозия, бл. 11, вх. Б, ап. 1, представлявано от И.А.В., ДА ЗАПЛАТИ НА РПК “НАРКООП” - Плевен, ЕИК 114036744, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. В.Левски № 192, представляван от Петър Иванов Йотковски чрез асв. К.Д. от ПлАК, деловодни разноски съобразно уважените искове в размер на 232.37лв.

 

             Решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

Районен съдия :