Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                    

 

                                           гр. Плевен, 28.02. 2011год.

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, Х- ти  граждански състав, в публичното заседание на     десети  февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАША ПАНЧЕВА

 

при секретаря М.Ц.  като разгледа докладваното от съдията  Панчева гр. д.  5339  по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             ИСК ЗА ДЕЛБА -І   ва ФАЗА.

     Постъпила е  искова молба от Т.П.Н. ***, ЕГН **********, чрез процесуалния си представител адв. В.К. против Н.Т.А.; Д.Т.И.; В.Д.Р.; А.И.Б.; Н.Н.Г.; В.В.И.; Ю.В.Т.; Н.В.Т.; А.И.Т.; К.М.М.; Л.П.Н.; Н. *** Г.; П.И.М.; Н.Ж.М.; М.И.М.; Е.Н.К.; А.М.Х.; В.М.М. и И.М.М.  с  пр. основание: чл.69, ал.1 от ЗН, във вр. с чл.341 и сл. от ГПК, чрез искова молба за делба , в която се твърди , че  ищците ,заедно с ответниците по делото са наследници   на  И.М. *** , починал на 10.06. 1962 година видно от акт за смърт № 20-11-06. 1962 г  на   *** , *** им е
оставил  в  наследство  следните  недвижими   имоти,   находящи  се  в    землището на
*** , ***  , а именно : 1.  ОВОЩНА ГРАДИНА  с площ от 1.01 дка шеста категория , находяща се в землището на с *** , , с ЕКАТТЕ 12601 , общинаПордим , , местността *** , съставлаваща имотг № 050018 по пана на землишщето  и 2. НИВА с прлощ от 30.00 дка , от които 18 .973 дка  четвърта катерогия , находаща се в землището на с. Вълчи твър с ЕКАТТЕ 12601  местност “ *** , съставляваща имот № 111033 по плана на землището .

 Твърди, че гореописаните наследствени недвижими имоти до настоящия момент не могли да бъдат поделени доброволно между наследниците, поради което е налице правен интерес да предявят настоящия иск. Молят, съда  да призове страните на съд и след установяване на гореизложеното да постанови решение, е което да допусне, извършването на съдебна делба на гореописаните недвижими имоти, съобразно правата по закон , като се прекрати съсобвеността между  страните .

             Ищеца  Т.П.  Н.  редовно призован   се явяват лично в с.з. и се представляват от адвокат  В. К.   от Плевенската адвокатска колегия. Поддържа предявения иск на предявеното основание и при посочените в ИМ квоти.

   Ответницата Н.Т.А.  редовно призована, се явява лично.

Ответникът Д.Т.И. редовно призована, се явява лично.

 

Ответницата В.Д.Р. редовно призована, се явява лично.

Ответницата А.И.Б.  редовно призована, се явява лично.

Ответницата Н.Н.Г.  нередовно призована се явява лично.

Ответницата Ю.В.Т.  редовно призована, се явява лично .

Ответницата А.И.Т. редовно призована, се явява лично .

Ответницата Л.П.Н.  редовно призована, не се явява, не се представлява.

Ответницата Н.П.Г. редовно призована, не се явява, не се представлява.

Ответницата П.И.М.  редовно призована, се явява лично.

 

Ответникът Н.Ж.М.  редовно призован, не се явява, не се представлява.

Ответникът М.Ж.М.  редовно призована, се явява лично.

Ответницата Е.Н.К.  редовно призована,не се явява, не се представлява.

Ответницата А.М.Х.  редовно призована, не се явява.

Ответникът В.М.М. редовно призована, се явява лично.

 

Ответникът И.М.М.  редовно призован, не се явява.

Ответницата Н.В.Т.  редовно призована, се явява лично.

Ответникът К.М.М.  редовно призована, се явява лично.

Ответникът В.В.И. - редовно призован, се явява лично .

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно чл.235, ал.1 от ГПК , обсъди доводите на страните и възраженията им , намира  за установено следното :

         Не се споримежду страните , а е видно и от  приложения по делото  акт за смърт    20  от  11.06.  1962 година  , че на   10.06 1962 година почива   И.  М. ***  *** и с неговата смърт се открива неговото наследство в *** , ***

             Призавани са били да  го   наследят съгласно чл. 5 от ЗН  съпругата му  1.  *** И.М.     и децата му: 2.  син Д.И.М.  3. син *** И.М. , 4. син ***  И.м. , 5.  дъщеря ***  И.Н. , 6. син ***  И.М.  7.  син  *** И.М.   , 8. дъщеря *** И. *** .

              Не се споримежду страните че   към момента на откриване на наследството на  И. *** М. не са му били възстановени земеделските земи.

         Не се споримежду страните по делото , че   на  27.02. 1963 година почива втората по ред съпруга на наследодателя и оставя за свои наследници :1 . син ***  И.М.  2.  син  *** И.М.   , 3. дъщеря *** И. *** .

         Не се споримежду страните  по делото , че наследниците на втората съпруга  са рожденни деца на общия наследодотел. Тя няма други наследници  освен тези .

            Със смъртта на И.  М. *** се открива неговото наследство в *** , ***

             Призавани са били да  го   наследят съпругата му  децата му: 1.  син Д.И.М..На  30.01. 1977 година той почива и оставя за свои наследници  съпруга  1. а *** И.М. ,  която почина на 30.05. 1982 година и оставя за свои наследници същите лица :1б син  / внук /  *** И.  , който почива и оставя за свои наследници : 1. б. а.  съпруга  *** Г.И. , която починва на  28.02. 2009 г   , / кояато оставила същите наследници / и деца / праввуци 1.б. б Н.Т.  А. , 1б. в.  правнук Д.  Т.И.  и   1. в   дъщеря – внучка  В.Д.Р.  2. . син *** И.М. ,   който умира на 21.10. 1969 г.  и оставя за свои законтни наследници : 2а съпруга  *** *** М. , която пък почива на 11.08. 2000 г.  и оставила също за свои наследници : 2.б.  дъщеря – внучка  *** И.Б. ; 2.в.  син- внук-  В.И.И. , който умира на 17.03. 1978 г.  и оставя за свои наследници : 2.в. а.  Н.И.Г.  ; 2. в. б.  син – правнук  В.В.И. ; 2.в..в.  дъщеря – правнучка Ю.В.Т.  и 2. в. г. дъщеря- правнучка  *** В.Т.  и 2. Г. дъщеря – внучка -  А.И.Т. ;3 . син ***  И.М. , който почива на 20.09.  1998 година  и оставя за свой единствен законен наследник  син внук -  К.М.М. 4.  дъщеря ***  И.Н. , починала на 12.03. 2005 година и оставила за свои  единствени  законни наследници :  4.а. дъщеря / внучка /  Л.П.Н. ; 4.б.  дъщеря- внучка – Н.П.Г.  4.в. син- внук-  Т.П.Н.  5. син ***  И.М.  , който почива на 08.01. 1996 година и оставил за свои законни наследници :  5.а.  съпруга ***  М. , кояято умира  през 2002 година и оставя за свои единствени законни наследници : 5..б. син – внук  *** ***ов М. , който умира на 03.06. 2010 г и оставя за свои единствени законни наследници : 5.б. а.  съпруга П.И.М.   5.б. б.  син – правнук  Н.Ж.М. , 5.б. в. син – правнук -  И.  И.Ж. *** , който умира на   11.03. 1991 година и оставя за свои наследници  майка си и баща си и горепосочените наследници  ,  5. б.  г. син правнук -  М. ***вмв М. ;   6.  син  *** И.М.   , който почива на  11.12. 1974 година и оставя за свои заксонни наследници :  6. а. съпруга  *** М. и 6. б.   дъщеря – внучка-  А.М.Х. , 6..в. син – внук – В.М.М. и 6. .г. внук -  И.М.М.;  и 8.  дъщеря    *** И. *** , който  почива на 05.03. 2000 г и  оставя за свой единствен законен наследник  Н. *** , който умира на 18.12. 1983 година  и оставя за своя наследница съпруга  , но няма деца  , като делът на *** ***  уголемява дяловете на останалите  наследници от първи ред  .

              Не се споримежду страните , а е видно и от представеното по делото  Решение на ПК  № 105  от 06.01. 1995  г.  , че  с него са възстановени  на  наследниците   на  И.  М. ***  земеделски земи , а именно : 1. ОВОЩНА ГРАДИНА   от 1.01. дка , шеста категория , местност “ *** “ имот № 050118 по плана за земеразделяне при граници и съседи : № 050117  овощна градина на насл . на *** *** , № 050194 Овощна градина на  кметството ***  № 050119 овощна градина  на насл. На *** и № 050076 овощна градина на насл. На  *** п.  . Ограничения при ползване  на имота  , основания: - *** 110 *** . на 20.м от двете  страни до крайните проводници  или на 24 м от  оста на електропровода  , не могат да се строят сгради и съоръжения  и засажда високостеблена растителност.  И Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане  амортизационния срок  и  нива  от 30. 000 дка  , от които  11.027 дка трета категория , и 18,973 дка четвърта категория , местността *** имот № 111032 нива но носл. На  *** *** ,  № 000814 полски път на кметството ***          , № 111034 нива на насл. На ***  и  № 111043 нива на насл. ***.

           

              От изложеното е видно , че Т.П.Н. ,Н.Т.А.; Д.Т.И.; В.Д.Р.; А.И.Б.; Н.Н.Г.; В.В.И.; Ю.В.Т.; Н.В.Т.; А.И.Т.; К.М.М.; Л.П.Н.; Н. *** Г.; П.И.М.; Н.Ж.М.; М.И.М.; Е.Н.К.; А.М.Х.; В.М.М. и И.М.М. са  съсобственици   по наследство оставено им от И.  М. ***  починал на  10.06. 1962 година  земеделски земи , а именно :  ОВОЩНА ГРАДИНА   от 1.01. дка , шеста категория , местност “ *** “ имот № 050118 по плана за земеразделяне при граници и съседи : № 050117  овощна градина на насл . на *** *** , № 050194 Овощна градина на  кметството ***  № 050119 овощна градина  на насл. На *** и № 050076 овощна градина на насл. На  *** п.  . Ограничения при ползване  на имота  , основания: - *** 110 *** . на 20.м от двете  страни до крайните проводници  или на 24 м от  оста на електропровода  , не могат да се строят сгради и съоръжения  и засажда високостеблена растителност.  И Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане  амортизационния срок  и  нива  от 30. 000 дка  , от които  11.027 дка трета категория , и 18,973 дка четвърта категория , местността *** имот № 111032 нива но носл. На  *** *** ,  № 000814 полски път на кметството ***           , № 111034 нива на насл. На ***  и  № 111043 нива на насл. ***

 Съсобствеността върху   останалите в наследство земеделски земи  не е прекратена .  Вещите предмет на делбата съществуват  Ето защо съдът намира , че предявеният иск за делба  на останалите в наследство имоти след смъртта на  И.  М.  *** е  основателен .Тъй като е налице съсобственост между посочените лица  и за процесните имоти, съдът намира, че следва да се допусне делба на процесните имоти , като наследството следва да се подели между  шестимата наследници  на наследодателя  И.  М. ***  ,  като ***  И. ***  се наследява от страните по делото ,  тъй като  нейният наследник  Н. *** е починал преди майка си   , няма  деца ,  които да  наследят по заместване към датата на смъртта си 18.12. 1983 година , а съпругата му не наследява  И.М. ***   , като наследяват  наследници от различни редове  - внуци  с пра внуци и  съпругите им , при 72  равни дяла     при следните квоти за всеки един от съделителите  , съобразно правата им по закон  : 4/72  за  Т.П.Н. ,3/72  за  Н.Т.А.; 3/72 за Д.Т.И.; 6/72 за В.Д.Р.; 4/72А.И.Б.; 1/72 за Н.Н.Г.;1/72 за  В.В.И.;  1/72 за Ю.В.Т.;1/72 за  Н.В.Т.; 4/72 за А.И.Т.; 12/72 за К.М.М.; 4/72 за Л.П.Н.;4/72 за  Н. *** Г.; 2/72 за П.И.М.;2/72 за  Н.Ж.М.; 2/72 за  М.И.М.;6/72 за  Е.Н.К.; 4/72 за А.М.Х.; 4/72 за В.М.М. и4/72 за  И.М.М..Делбата следва да бъде извършена с помощта на вещо лице, което да даде заключение относно действителната  пазарна  цена на имота  и да състави  проект за разделянето му.

 

                 Водим от горното , съдът :

 

                                                   Р   Е   Ш   И :

 

          ДОПУСКА на основание чл.34 от ЗС и чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между Т.П.Н. ,Н.Т.А.; Д.Т.И.; В.Д.Р.; А.И.Б.; Н.Н.Г.; В.В.И.; Ю.В.Т.; Н.В.Т.; А.И.Т.; К.М.М.; Л.П.Н.; Н. *** Г.; П.И.М.; Н.Ж.М.; М.И.М.; Е.Н.К.; А.М.Х.; В.М.М. и И.М.М. върху следните недвижими имоти останали в наследство от    И.  М. *** , акт за смърт №  20 от11.06. 1962 година на  кметството  на *** , *** , област Плевен , а именно : ОВОЩНА ГРАДИНА   от 1.01. дка , шеста категория , местност “ *** “ имот № 050118 по плана за земеразделяне при граници и съседи : № 050117  овощна градина на насл . на *** *** , № 050194 Овощна градина на  кметството ***  № 050119 овощна градина  на насл. На *** и № 050076 овощна градина на насл. На  *** п.  . Ограничения при ползване  на имота  , основания: - *** 110 *** . на 20.м от двете  страни до крайните проводници  или на 24 м от  оста на електропровода  , не могат да се строят сгради и съоръжения  и засажда високостеблена растителност.  И Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане  амортизационния срок  и  нива  от 30. 000 дка  , от които  11.027 дка трета категория , и 18,973 дка четвърта категория , местността *** имот № 111032 нива но носл. На  *** *** ,  № 000814 полски път на кметството ***         , № 111034 нива на насл. На ***  и  № 111043 нива на насл. ***

          От допуснатите до делба имоти ДА СЕ ОБРАЗУВАТ  72   дяла, от които   4/72  за  Т.П.Н. ,3/72  за  Н.Т.А.; 3/72 за Д.Т.И.; 6/72 за В.Д.Р.; 4/72 за А.И.Б.; 1/72 за Н.Н.Г.;1/72 за  В.В.И.;  1/72 за Ю.В.Т.;1/72 за  Н.В.Т.; 4/72 за А.И.Т.; 12/72 за К.М.М.; 4/72 за Л.П.Н.;4/72 за  Н. *** Г.; 2/72 за П.И.М.;2/72 за  Н.Ж.М.; 2/72 за  М.И.М.;6/72 за  Е.Н.К.; 4/72 за А.М.Х.; 4/72 за В.М.М. и 4/72 за  И.М.М..

        ДЕЛБАТА ДА СЕ ИЗВЪРШИ с помощта на вещо лице ,   което да даде заключение за действителната пазарна цена  на недвижимите имоти  и да състави проект за  разделянето им.

       НАЗНАЧАВА  вещо лице инж. *** ***, което да даде заключение за действителната пазарна цена  на недвижимите имоти  и да състави проект за  разделянето им, при  първоначален депозит 100 лева вносими от  ищца  в 7-мо дневен срок от влизането в сила на настоящото решение

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва  пред Плевенския окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: