О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Плевен, 29.09.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд, в закрито съдебно заседание на 29.09.2015год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ВИДОЛОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 4546 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взема предвид:

Настоящото гражданско дело е образувано по молба от П.Х.Д., ЕГН ********** *** с искане за образуване на производство по реда на чл. 51 от ЗН, в което да бъдат призовани министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, като представители на държавата, като наследници на неговия баща Х.Ц.Д. за да индивидуализират заявлението си по чл. 61 ал. 2 от ЗН. Молбата е оставена без движение с указания молителя да посочи изрично дали твърди, че държавата е наследник на неговия наследодател, на кой точно и на какво основание е наследила, т.к. е последен ред наследник. Указани са последиците от неизпълнение на указанията в срок.

В срока за изправяне на нередовностите, молителя е заявил, че счита, че държавата е приемала приживе наследството от неговия наследодател – баща му Х.Ц.Д. и го е завеждала като свое наследство. Развити са съображения, че всяко неоткрито наследство е с наследник - държавата.

Съдът намира, че при така изложените фактически твърдения, производство по чл. 51 от ЗН е недопустимо. По делото са представени доказателства, че починалия Х.Д. има преки наследници, един от които е молителя П.Д., както и че той е приел на 23.11.2012г. наследството на своя баща, което приемане е вписано в особената за това книга на ПлРС. Това приемане автоматично изключва възможността държавата да бъде наследник на този наследодател, поради което производство срещу нея по реда на чл. 51 от ЗН се явява недопустимо. Твърденията, че държавата е наследник приживе на всяко неоткрито наследство и че има право да го завежда като свое са несъстоятелни и не почиват на никоя правна норма от ЗН, напротив – наследството става такова, едва като почине наследодател, каквото е и съдържанието на чл. 1 от ЗН. При положение, че молителя твърди, че държавата свои имущество, което е негово наследство, респ. – негова собственост, и желае да защити правата си, молителя има на разположение исково производство срещу държавата, но не и охранително такова по реда на чл. 51 от ЗН.

По изложените съображения, съдът намира, че производството по молба на осн. чл. 51 от ЗН на П.Х.Д. се явява недопустимо и като такова, следва да бъде прекратено.

Поради горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 4546/2015г. на ПлРС, по молба на П.Х.Д., поради недопустимост на подадената молба на осн. чл. 51 от ЗН.

Определението подлежи на обжалване от молителя пред ПлОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

 

РАЙОНЕН СЪ