Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Плевен,  09.09. 2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ граждански състав в закрито съдебно заседание на девети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Дилова гр. д. №  4154  по описа за 2015 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по гр.д.№  4154/2015г. по описа на ПлРС е образувано въз основа на молба от П.Х.Д. ***, с която е отправено искане  за вписване на приемане на наследството на  В.М.С. б. ж. на гр.Плевен, починала на 21.1.1989г.

По делото е приложено определение на ПлРС, от което е видно, че в особената книга за приемане на наследство водена в РС Плевен е вписано приемане от П.Х.Д. на наследството оставено от В.М.С.  с ЕГН **********, б.ж. на гр.Плевен, починала на 21.1. 1989г..

Съдът намира, че молбата на П.Х.Д. се явява недопустима, тъй като приемането на наследството е вписано в особената книга за приемане и отказ от наследство водена в РС Плевен

Предвид изложеното и приетото, че молбата е недопустима, поради липсата на правен интерес, съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 4154/2015г. по описа на ПлРС, поради недопустимост на депозираната от П.Х.Д. молба с правно основание чл.49 от ЗН.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :