ПРОТОКОЛ

Година 2015                                                 Град П.

РАЙОНЕН СЪД                                       пети граждански състав

На двадесет и девети септември               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БИЛЯНА ВИДОЛОВА  

Секретар Г.Н.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ВИДОЛОВА

Гр.д.№ 4116 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 10.11 часа се явиха:

На второ четене в     часа.

МОЛИТЕЛКАТА: В.С.П. – редовно призована, явява се. Представлява се от адв.Ц. с пълномощно по делото. 

МОЛИТЕЛЯТ: Г.В.В.редовно призован, явява се. Представлява се от адв.Ц. с пълномощно по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: „ДСП” - П. – редовно призована. Не се явява представител. Представил е писмено становище.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът извършва констатация от личните карти на страните.

В.С.П. с лична карта № 642631101,  издадена на 29.07.2011 г. от МВР - П. като констатира идентичност на ЕГН и постоянен адрес между личната карта и титула на молбата.

 Г.В.В. с лична карта № 641256333, издадена на 02.11.2010 г. от МВР – П. като констатира идентичност на ЕГН и постоянен адрес между личната карта и титула на молбата,

след което върна личните карти на молителите.

МОЛИТЕЛКАТА В.С.П.: Това е споразумението, което съм подписала. Лично и доброволно съм го подписала и го потвърждавам в днешното съдебно заседание. Съгласна съм съда да го одобри в този му вид.

МОЛИТЕЛЯТ Г.В.В.: Това е споразумението, което съм подписала. Лично и доброволно съм го подписала и го потвърждавам в днешното съдебно заседание. Съгласна съм съда да го одобри в този му вид.

АДВ.Ц.: Няма да сочим нови доказателства. Моля да уважите молбата и да одобрите споразумението.

 

 

По доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА постигнатото споразумение от 14.08.2015 г. и потвърдено от страните в днешното съдебно заседание, както и удостоверение за раждане на детето И.Г.В. по акт за раждане № 2439 от 21.12.2010 г. на Община – П..

ПРИЕМА представеното писмено становище на заинтересованата страна „ДСП” – П..

 Съдът след като се запозна със становището на „ДСП” - П. и съдържанието на споразумението по чл. 127, ал.1 от СК между страните намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и добрите нрави и отговаря и защитава интересите на малолетното дете И.Г.В..

Поради горното, същото следва да бъде одобрено от съда.

Воден от горното,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между В.С.П., ЕГН ********** от **** и Г.В.В., ЕГН ********** от **** спогодба, по силата на която страните се съгласяват: 1.Упражняването на родителските права върху роденото от съвместното им съжителство дете И.Г.В. с ЕГН **********, роден на *** г. се предоставя на бащата Г.В.В., ЕГН ********** от ****. 2. Местоживеенето на детето И.Г.В. с ЕГН ********** ще бъде в ****. 3. Майката В.С.П., ЕГН ********** има право да взема детето И.Г.В. с ЕГН ********** при себе си, всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване и един месец през лятото, през време, което не съвпада с годишния платен отпуск на бащата, както и по друго време, след предварително уведомяване на бащата при неговото съгласие. 4. В.С.П., ЕГН ********** от **** се задължава да заплаща на Г.В.В., ЕГН ********** от **** по 100 лв. месечна издръжка за детето И.Г.В. с ЕГН ********** считано от днес 29.09.2015 г. до настъпване на причини и условия за изменяването или прекратяването на издръжката.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, влиза в сила от днес и има значение на влязло в сила съдебно решение.

Съдът намира, че с така одобрената спогодба е изчерпан изцяло предмета на спора, поради което делото следва да бъде прекратено като на молителката следва да бъде определена държавна такса за одобряване на така постигнатото споразумение.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. 4116/2015 г. по описа на ПлРС, поради постигната между страните спогодба.

ОСЪЖДА В.С.П., ЕГН ********** от ****  да заплати в полза на ПлРС държавна такса върху издръжката в размер на 72.00 лв., както и 5.00лв. – такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ПлОС от днес от страните.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 10 21  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: