О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Плевен, 17.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Плевенски районен съд, в закрито съдебно заседание на 17.09.2015г., в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ВИДОЛОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 4108, по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взема предвид:

            Молба за прекратяване на гр.д. 4108/15г. на осн. чл. 232 от ГПК.

            В ПлРС е постъпила молба от ищеца по делото – Г.М. к.-к., ЕГН **********, за прекратяване на производството по делото, поради оттегляне на предявения иск за развод против Г.П.К., ЕГН **********.

            Съдът, като се запозна с хода на делото, намира за установено следното: Делото е образувано по искова молба, подадена в съда на 25.08.2015г.  По делото е започнала размяна на съдебните книжа, като към момента исковата молба не е връчена на ответника. На 10.09.2015г., настоящата молба за оттегляне на иска е входирана в ПлРС.

            Съдът, като съобрази подадената молба и разпоредбата на чл. 232 от ГПК, намира, че същата има характер на оттегляне на иска, което е направено преди приключване на първото по делото заседание. При това положение, делото следва да бъде прекратено, без да се иска съгласието на ответника по делото, и без да му се изпраща препис от определението, т.к. същият не е уведомен за воденето му..

            Воден от горното, съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

 

            На осн. чл. 232 от ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 4108/15г.  по описа на ПлРС по иск по чл. 49 ал. 1 от СК, с ищец Г.М. к.-к., ЕГН **********, и ответник Г.П.К., ЕГН **********, поради оттегляне на иска преди първото по делото заседание.

 

            Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: