Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 26.07.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, V граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

    при секретаря Галина Карталска, като разгледа докладваното от съдията Ширкова гр.д. №4939 по описа за 2017 год., и на основание доказателствата по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

    Делото е образувано по постъпила молба от ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ***представлявана от В. П. А.– Директор, на основание чл.27 ал.1 във вр. чл.25 ал.1 т.2 и чл.4 ал.1 т.4 от Закон за закрила на детето. Молителят твърди, че с Решение  № 1225/02.08.2016г. по гр.д.№4990/2016г. на ПлРС е определена мярка за закрила на малолетното дете И.З.Б., ЕГН ********** „Настаняване за отглеждане в професионално приемно семейство“ за срок от една година, считано от 08.06.2016г. Твърди се, че малолетната И.З.Б. е родена от съжителство без сключен граждански брак на ***й М.Й.Т. и З.Б., който умира през 2008г. В молбата се твърди, че И. има две по-големи ***А.на 15 г. и Д.– пълнолетна. След смъртта на ***,  ***М. заживяла на ***с Л.Н.Д. от ***, от което съжителство има ***. Твърди се, че през 2014г. в отдел „Закрила на детето“ *** е постъпил сигнал за упражнявано *** върху ***и върху децата отглеждани в семейството от страна на съжителстващия Л.Д.. Сезирана е Районна прокуратура ***, но производството е прекратено поради отказ от страна на майката. Твърди се, че в началото на м.юни 2015г. след извършен пореден акт на насилие от страна на съжителстващия Л.върху И. и върху нейната *** А., ***М. сигнализирала Отдел „Закрила на детето“ ***, в резултат на което на 08.06.2015г. двете деца са изведени от семейната среда и са настанени по спешност в утвърденото професионално приемно семейство на Е.В. ***. Съжителстващия Л.Д. има наложена наказателна мярка по чл.149, ал.1 от НК за извършени А.спрямо двете деца И. и А..

В молбата се твърди, че последната и единствена среща след извеждането на И. от семейната среда се е състояла в късната есен на 2015г. През м.май 2017г. ***М. е депозирала молба за реинтеграция на детето И. в семейството. По повод молбата било извършено проучване и е изготвен отговор от Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане“ ***, че въпреки изявеното желание на ***да отглежда И. в домашната си обстановка, на практика е невъзможна и неосъществима реинтеграцията й в семейството, тъй като ***продължава съжителството с Л., спрямо който има влязла в сила осъдителна присъда по чл.149 ал.1 от НК и ***не е в състояние да осигури безопасна и сигурна среда за детето, не разполага с необходимия ресурс за справяне, няма сигурна и подкрепяща среда. Твърди се, че от момента на настаняване в приемното семейство, Е.В. и съпругът й полагат постоянни грижи чрез осигуряване на спокойна и безопасна среда на И. и *** й в жилището им *** Твърди се, че вследствие от нездравата семейна среда и конфликтните отношения в семейството на биологичната майка, И. е насочена за работа с ***в Центъра за обществена подкрепа ***. Твърди се, че след двугодишна работа с детето се констатират положителни промени и изграждане на близка връзка с приемния родител. В заключение, моли съда да се произнесе с решение, с което да постанови мярка за закрила по смисъла на ЗЗДет – настаняване на малолетната И.З.Б. с ЕГН ********** за отглеждане в семейната среда на професионалното приемно семейство на Е.С.В. с адрес *** за срок от една година. На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, моли съда да постанови условия, при които малолетната И.З.Б. да ползва социалната услуга – „Заместваща приемна грижа“ по смисъла на §1, т.9 от ДР на ППЗЗДет, а именно:

    - при възникване на ситуация, при която професионалното приемно семейство не е в състояние да предоставя приемна грижа на настаненото дете;

    - при заявено желание от страна на приемното семейство да ползва заместваща приемна грижа;

    - при заболяване на член от приемното семейство, когато друг член на семейството може да осигури адекватна грижа за детето.

В съдебно заседание по делото Дирекция “Социално подпомагане”-***, редовно призована,  не се представлява.

В съдебно заседание Е.В. изразява становище, че молбата е основателна и че тя има възможност и желание да продължи да се грижи за двете деца.

В съдебно заседание се явява назначеният особен представител на  малолетното дете С.и изразява становище, че молбата е основателна.

Не се явява ***на детето – М.Й.Т., редовно призована и не изразява становище по молбата.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, доводите на страните и разпоредбите на закона, намира молбата за основателна.

По делото са приети приложените с молбата писмени доказателства. От представеното удостоверение за раждане се установява, че родители на детето И.З.Б. с ЕГН **********, родено на ***г. са М.Й.Т. и З.О.Б.. Представено е препис извлечение от акт за смърт, от който се установява, че *** на детето – З.О.Б. е починал на 22.11.2008г.

По делото е приложен социален доклад, в който е отразено, че предвид възрастта на детето И. се нуждае от подходяща и спокойно среда за отглеждане с подходящи битово – хигиенни условия, нуждае се от осигуряване на дрехи и обувки, подходящи за възрастта и сезон, както и от лични вещи и принадлежности. В доклада се сочи, че детето има нужда да му бъде подсигурен кът за подготовка на учебните уроци и лично място за спане. Посочено е в доклада, че детето има избран личен лекар, както и че му е провеждана консултация в ЦОП. От доклада са установява, че детето е ученичка в трети клас в ***, като след настаняване в приемното семейство трудно е привикнала към нормални ежедневни навици. От доклада се установява, а това заяви и социалния работник, че в резултат на работата с психолог, в развитието на детето има положителни промени – И. е спокойна, не е агресивна, контактна е, има положителна промяна и в отношението и към по-голямата и ***. В отношенията си с детето приемният родител е съумял да постави граници и норми като в същото време при възникнали промени, детето се обръща към него. От доклада се установява, че основните ежедневни грижи за детето се полагат от приемният родител. В жилището е осигурена спокойна и безопасна среда, а между детето и приемното семейство има изградена емоционална връзка. Биологичната ***на детето е изразила желание детето да бъде реинтегрирано в биологичното си семейство, но след проучване е установено, че липсва ресурс, ***да осигури безопасна и стабилна среда.

Установи се в  хода на производството, че ***и детето ежеседмично говорят по телефона, но поради липса ни финансови средства ***не може да се среща с детето. В заключение социалният доклад изразява становище, че в интерес на детето е да продължи да бъде отглеждано в семейството на приемния родител.

По делото е приложено и писмо от Агенция за социално подпомагане от 20.06.2017г., от което се установява, че биологичната ***на двете деца М.Й.Т. няма капацитет да се грижи за децата си. Същата не отчита като проблем, че е допуснала извършването на А.на съжителя и с двете и дъщери. Това води до единствен извод към момента, че не е в състояние да подсигури сигурна семейна среда за И.З.Б..

По делото е приложена временна административна заповед № ЗД/Д-ЕН-ДМ-051/08.06.2017г., от която е видно, че детето е настанено в професионалното приемно семейство на Е.С.В., считано от 08.06.2017г.

Представена е и Заповед № № ЗД-ЗДПГ01/008 от 26.0-2.2015г, от която се установява, че Е.С.В. е утвърдена като професионално приемно семейство със Заповед № ЗД-ЗД07-0002 от 29.09.2011г.

Представена е копие на съдебно решение по гр.дело №4990/02.08.2016г., от което е видно, че детето е било настанено в семейството на приемния родител Е.С.В. за срок от една година, считано от настаняването му по административен ред.

По делото не са установени други близки и роднини, които да имат желание и възможност да се грижат за малолетното дете.

При преценката на  събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на чл.27 ал.1 във вр. чл.4 ал.1 т.4 и чл.25 т.2 от Закона за закрила на детето,  да постанови мярка за закрила спрямо малолетната И.З.Б., с ЕГН **********  за отглеждане в семейната среда на професионално приемно семейство на Е.С.В., с ЕГН **********,  с адрес: ***,  ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА считано от датата на настаняването му по административен ред – 08.06.2017г.      Водим от горното, съдът

                                              Р Е Ш И :

    НАСТАНЯВА на основание чл.25 ал.1 т.3 от ЗЗД малолетната И.З.Б., с ЕГН **********  за отглеждане в семейната среда на професионално приемно семейство на Е.С.В., с ЕГН **********,  с адрес: ***, ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на настаняването по административен ред – 08.06.2017г.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, детето И.З.Б., с ЕГН ********** ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "заместваща приемна грижа" при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на приемното семейство на Е.С.В. да полага грижи за детето: при възникване на ситуация, при която професионалното приемно семейство не е в състояние да предоставя примна грижа на настаненото дете; при заявено желание от страна на приемното семейство да ползва заместваща приемна грижа; при заболяване на член от приемното семейство, когато друг член на семейството не може да осигури адекватна грижа за детето.

Препис от решението да се изпрати на  Д”СП”- ***, на заинтересованите страни, и на особеният представител на детето- адв. М.С..

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: