Р Е Ш Е Н И Е

 

***, 18. 07. 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на дванадесети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Румяна Конова, като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 4871 по описа за 2017 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        В Плевенския районен съд е постъпила молба от Д. ”С.п.” г.П. за настаняване на детето С.Х.Х., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на И.Г.Ц. и В.Ц. ***, за срок от една година.

        Ответницата И.Г.Ц. *** и назначеният от съда процесуален представител на детето ангажират становище, че молбата е основателна.

        Ответниците Х. Х.Х. от ***и В.Ц. *** не са взели становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че детето С.Х.Х., ЕГН **********, е родено от майка Х. Х.Х., ЕГН **********, и неизвестен баща.

От приложения по делото социален доклад се установява, че майката на малолетния С. изцяло се е дезинтресирала от неговото отглеждане и възпитание, както и че приемните родители разполагат с необходимите битови условия и капацитет да отглеждат детето в семейна среда.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице условията за вземане на мярка за закрила по отношение на детето С. чрез настаняването на същото в професионално приемно семейство за срок от една година. В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р     Е     Ш    И:

 

НАСТАНЯВА детето С.Х.Х., ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в семейството на И.Г.Ц., ЕГН **********, и В.Ц.Ц., ЕГН **********, и двамата с адрес:            ***, ***, за срок от една година, считано от датата на настаняване на детето по административен ред /19. 05. 2017 год./.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях при установена нужда от Отдел „Закрила на детето” при Д. „С.п.” г.П. детето С.Х.Х., ЕГН **********, да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа” съгласно Правилник за прилагане на закона за закрила на детето.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: