Р      Е       Ш       Е       Н       И       Е

гр. Плевен, 14.07.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

        ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав, в публичното заседание на 13.07.2017 година, в състав:

                                     

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА НИКОЛОВА

        при секретаря Даниела Маринова, като разгледа докладваното от съдията НИКОЛОВА гр. д. №4616 по описа за 2017 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производство по чл.127 ал.1 от СК.

 

        Делото е образувано въз основа на депозирана молба от  Д.Й.Л., ЕГН **********, адрес: *** и Р.С.В., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес за кореспонденция: ***, ***, в която се твърди следното: страните не живеят заедно и като родители на малолетния ***В., ЕГН **********, са  постигнали споразумение по реда на чл.127 ал.1 от СК относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката.

          С молбата е представено писмено споразумение относно съвместно упражняване от двамата родители на родителските права спрямо  малолетното дете Симеон.

          Към момента на депозиране на молбата в съда и предвид липсата на постановено Тълкувателно решение  на ВКС на РБ, касаещо възможността за съвместно упражняване на родителските права, съдът е указал на страните  да внесат  промяна в тази част на споразумението.

          С молба от 03.07.20017год. молителят Р.В.  е представил ново писмено споразумение, надлежно подписано.

          Предвид постановеното на 03.07.20107год. Тълкувателно решение №1/2016год. на ВКС на РБ, ОСГК, касаещо предмета на делото, с молба от 10.07.2017год.  молителят Р.В. е депозирал писмено изявление  до съда относно това, че действителната воля на страните по делото е  родителските права спрямо малолетното дете Симеон да се упражняват съвместно от двамата родители, като в този смисъл е конкретизирана т.1-ва на  споразумението.

         В насроченото открито съдебно заседание страните се явяват лично и се представляват от адв.М.С.от САК. Представят ново писмено споразумение, в което се съгласяват родителските правя спрямо малолетното им дете да се упражняват от майката Д.Л., като всички решения, свързани с възпитанието, здравословното състояние и образованието на детето ще се взимат съвместно от двамата родители. Със споразумението страните са уговорили режим на лични отношения на бащата с детето и дължима издръжка.

         В така представеното от страните споразумение, в т.1-ва от същото, според настоящия съдия-докладчик се констатира противоречие, касаещо  очертаването по ясен начин на обстоятелството кой ще упражнява родителските права спрямо детето - майката или съвместно двамата родители. Предвид дадените до страните указания в горния смисъл, молителите не поддържат молбата си и  я оттеглят.

          При това положение,  оттеглянето на молбата следва да бъде прието, а  производството по делото – прекратено.

          Воден от горното, съдът  

 

     Р     Е     Ш     И :

          ПРИЕМА на основание чл.539 ал.1 т.1 от ГПК оттеглянето на молбата- вх.№ 16418/22.06.20107год.  с  правно основание чл.127 ал.1 от СК, депозирана от Д.Й.Л., ЕГН **********, адрес: *** и Р.С.В., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес за кореспонденция: ***, *** и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №4616/2017год. по описа на Плевенски районен съд.

          Решението е с характер на определение и  може да се обжалва от страните в 1-седмичен срок от връчването, с частна жалба, чрез Плевенски районен съд пред Плевенски окръжен съд.

          За постановения съдебен акт да се съобщи на молителя, вкл. по телефон /посочен от него в писмено изявление до съда/, за което да се извърши надлежно удостоверяване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: