Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 10. 07. 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на пети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Румяна Конова, като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 4326 по описа за 2017 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        В Плевенския районен съд е постъпила молба от Д. ”С.п.” г.Д.М. за настаняване на детето А.Н.Б., ЕГН **********, в семейството на негови роднини- А.И.Б. и А.Е.Б.,***- за срок до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи- до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст.

          Назначеният от съда процесуален представител на детето адв. М.С. и ответниците по молбата А.И.Б. и А.Е.Б.,***, ангажират становище, че същата е основателна.

          Ответниците по молбата В.И.А. *** и Н.А.Б. *** не са взели становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че детето А.Н.Б., ЕГН **********, е родено от майка В.И.А., ЕГН **********, и баща Н.А.Б.,                         ЕГН **********.

От приложения по делото социален доклад и от обясненията на непълнолетната А.Н.Б. в проведеното публично съдебно заседание се установява, че майката на детето В.И.А. изцяло се е дезинтересирала от отглеждането и възпитанието му. Установява се, че бащата на детето Н.А.Б. живее в *** и не участвува в издръжката му с парични средства. Установява се също така, че бабата и дядото на детето  по бащина линия А.И.Б. и А.Е.Б. разполагат с необходимите битови условия и капацитет да отглеждат детето в семейна среда.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице условията за вземане на мярка за закрила по отношение на детето А. чрез настаняването на същото в семейството на негови роднини. Поначало крайният момент, в който детето може да бъде настанено извън неговото семейство, е навършването на пълнолетие /арг. от чл. 2 от ЗЗДет/. Разпоредбата на чл. 29 т. 5 от същия закон обаче предвижда възможност за продължаване на срока за настаняване в случай, че детето учи, до навършване на 20- годишна възраст.                 Поради това съдът счита, че депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена изцяло.

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р     Е     Ш    И:

 

НАСТАНЯВА детето А.Н.Б., ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в семейството на неговите баба и дядо по бащина линия- А.И.Б., ЕГН **********, и А.Е.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие от детето, а ако учи- до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: