РЕШЕНИЕ

       гр. Плевен, 12.07.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VII граждански състав, в закрито  заседание на  дванадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията БАНКОВА гр.дело №4222 по описа за 2016 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство по реда на чл.247 от ГПК.

         В с.з. от 12.07.2017г.,процесуалните представители на  страните са направили искане за поправка на ЯФГ в дипозитива на решението от 04.05.2017г., относно заплащането на уравнение на дяловете.

         Съдът, като взе предвид направените искания и, и доказателствата по делото, констатира следното:

         С решение №763/04.05.2017г., постановено по гр.д.№4222/2016г. на ПлРС:  е обявил на осн чл.350 от ГПК за окончателен проект  за разделителен протокол на допуснатите до делба имоти, както следва:

        ДЯЛ        ПЪРВИ, на стойност 53400лв., включва:

         Апартамент с площ от 61 кв.м., съгласно нотариален акт №120, том 1, дело №327 от 1970 год., с идентификатор №56722.655.125.13.8, находящ се в ***,  на стойност 39900лв.,състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, клозет и дрешник при съседи: отдолу М.А.Х., отгоре Р.Д.Г., от изток-С. и И., от запад-И. и И.Ц., от север-стьлбище, от юг-двор, мазе от 6 кв.м, при съсе- ди:Г.М., общо помещение, коридор и двор, заедно с 1/72 идеална част от стълбището, общата избена част, общата таванска част, външна канализация външна ел.мрежа и идеални части от отстъпеното право на строеж в стр.кв.708 по плана на гр.Плевен;

        Недвижим имот, находящ се в махала Черни дял, с.Беброво, община Елена, предс­тавляващ дворно място от около 500 кв.м., на стойност 4700лв.,при граници на имотают двете страни път, нас­ледници на С.Г., които имот се намира в чертите на околовръстния полигон на нямащата регулационен план махала Черни дял, село Беброво, община Елена,

като за уравнение на дяловете следва да получи от дял втори сумата 8800лв.

        ДЯЛ  ВТОРИ на стойност 53400лв.,  включва:

         Апартамент с площ от 83 кв.м., съгласно нотариален акт №181, том 2, дело №757 от 1972 год., с идентификатор №56722.655.104.2.27, находящ се в ***, на стойност 62200лв., състоящ се от две спални, хол, кухня, баня, клозет при съседи: отдолу Б. и Т. А., отгоре Г.и Н. Д., от север-стълбище и Ц. и М. Б., от изток, запад и юг-двор, избено помещение от 8 кв.м. в южната страна на мазата, при съседи: Б. и Т. А., М. П. Ст. и коридор, и таванско по­мещение от 5 кв.м. в западната страна на тавана при съседи Л. И. Я., Т. и П. С. заедно с 1/66 идеална част от стълбището, общата избена част, общата таван­ска част, външна канализация, външна ел.мрежа и идеални части от отстъпеното право на строеж в стр.кв.703 по плана на гр.Плевен,

         като за уравнение на дяловете следва да заплати от дял втори сумата 8800лв.

Съдът счита, че действително е допусната ЯФГ в диспозитива на решението от 04.05.2017г., тъй като в първи дял влизат два имота и пазарната им оценка е общо 44600лв., а в дял втори влиза един имот, като стойността на имота е 62200лв. Стойността на един дял е 53400лв.

Съдът констатира, че действително  е допусната ЯФГ, като израза „…като за уравнение на дяловете следва да заплати от дял втори сумата 8800лв…”, следва да се чете: „…като за уравнение на дяловете следва да заплати на дял първи сумата 8800лв….“.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

         

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка ,на основание чл.247 от ГПК, в диспозитива на  решение763/04.05.2017г., постановено по гр.д.№4222/2016г. на ПлРС, като израза, ВМЕСТО: „…като за уравнение на дяловете следва да заплати от дял втори сумата 8800лв….“,ДА СЕ ЧЕТЕ: „…като за уравнение на дяловете следва да заплати на дял първи сумата 8800лв….“.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: