Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 28.09.2015 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                        Плевенски районен съд, VІІ гр.състав в закрито заседание на  двадесет и осми септември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА БАНКОВА

Като разгледа докладваното от съдия БАНКОВА  гр. дело №4770 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молба по чл. 130, ал. 3 от СК.

                        Постъпила е молба от В.Д.К., ЕГН**********, и И.А.К., ЕГН**********, като родители и законни представители на малолетното дете Й.И.К. с ЕГН**********, с която на основание чл. 130, ал. 3 от СК, молят съда да даде разрешение да изтеглят сумата от 300лв., внесени по влог на името на детето в ОББ АД. Паричната сума била необходима за екскурзия за детето. Към молбата са приложени писмени доказателства.

                        Съдът, след като обсъди изложените в молбата съображения и прецени събраните доказателства, приема за установено следното: Видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт № 0103/24.01.2002год. на Община Плевен малолетното дете Й.И.К. с ЕГН**********, е родено на ***г. в гр.Плевен и негови родители са В.Д.К., ЕГН**********, и И.А.К., ЕГН**********. Малолетното дете Й.И.К. с ЕГН**********, притежава  сметка в български лева в БАНКА ДСК -  IBAN ***.Сумата, за тегленето на която е поискано разрешение от настоящия съд, съответства на нуждите, за които е посочено, че ще бъде използувана.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Молбата по чл. 130, ал.3 от СК е процесуално допустима, подадена пред компетентния за разглеждането и съд - по постоянния адрес на молителя и от надлежно легитимирани страни. Разгледана по същество, молбата се явява основателна и съдът следва да я уважи, т.к. разпореждането не противоречи на интересите на детето, преценено съгласно чл. 130, ал. 3 от СК и е в очевидна негова полза.

                        Воден от горните съображения, съдът

Р   Е   Ш   И :

                        Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл. 130, ал. 3 от СК, на В.Д.К., ЕГН**********, и И.А.К., ЕГН**********, като родители и законни представители на малолетното дете Й.И.К. с ЕГН**********, ДА ИЗТЕГЛЯТ от притежаваната от малолетното дете Й.И.К. с ЕГН**********, по сметка БАНКА ДСК -  IBAN ***, сметка №04-13797622, в БАНКА ДСК, сумата от 300лева.

                        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: