Р Е Ш Е Н И Е

гр. Плевен, 30. 09. 2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, VІІІ граждански състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември през двехиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д. като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гр. д. № 4529  по описа за 2015 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 130 ал. 3 от СК.

В Районен съд гр. Плевен е постъпила молба от С.С. К. с ЕГН-**********,като непълнолетен и със съгласието на неговите родители: В.Й.К. с ЕГН-********** и С.Р. К. с ЕГН-**********,***,апр.3, в която моли съда да даде разрешение за продажба на лек автомобил,собственост на детето.

В съдебно заседание молителят, със съгласие на родителите си поддържа молбата, както е подадена. Изслушан е и майката на детето, която също твърди, че в интерес на детето е да се продаде л.а.който е остарял и д а се закупи нов такъв,отново на името на детето.

Агенция СП – Отдел закрила на детето, изразява становище, че молбата е основателна и в интерес на детето е да бъде разрешено да се продаде л.а. и да се закупи нов такъв.Представен е и социален доклад в тази насока.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Установява от писмените доказателства, че молителят С.С. К. с ЕГН-********** е непълнолетен и негови родители са В.Й.К. с ЕГН-********** и С.Р. К. с ЕГН-**********-видно от представеното копие от у-ние № 264057на Об-на гр.Плевен.

От представеното копие от талона на л.а.е видно,че детето е собственик на л.а.м.крайслер-круизер с ДК№ ЕН ***.

Съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Молителят е изслушан пред съда и същия е потвърдил намерението да се продаде стария л.а.и да се закупи на негово име друг,по-нов л.а.Съгласен е с това действие и той счита,че в негов интерес е да има нов,по-модерен л.а.Освен това и неговите родители са на същото мнение и съдът счита,че молителя и родителите му са отговорни за имуществото на семейството и в часстност на непълнолетния.

При така изложеното и с оглед становището на Отдел за закрила на детето, съдът счита, че молбата следва да бъде уважена и да бъде разрешено на С.С. К. с ЕГН-**********,на осн.чл.130,ал.3 от СК да продаде със съгласието на неговите родители л.а.подробно описан по-горе.

Водим от горното, съдът

                            Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на основание чл. 130 ал. 3 от СК на С.С. К. с ЕГН-**********,като непълнолетен и със съгласието на неговите родители: В.Й.К. с ЕГН-********** и С.Р. К. с ЕГН-**********,***,апр.3 да продаде л.а. м.КРАЙСЛЕР-КРУИЗЕР с ДК№ ЕН ***.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: