Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 10.09.2015 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Плевенски районен съд, първи граждански състав в закрито заседание на  10.09.2015 год. в състав:

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ТОМОВ  гр. дело № 4468 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молба по чл. 130, ал. 3 от СК.

Постъпила е молба от В.Н.М., с ЕГН **********, адрес: *** и ***, с ЕГН **********, адрес: ***, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете *** М., с ЕГН **********, с която на основание чл. 130, ал. 3 от СК, молят да им бъде разрешено да изтеглят от притежаваната от малолетното дете *** М., с ЕГН ********** дарителска сметка в лева в „*** сумата 900,00 лв. като паричната сума ще бъде използвана за заплащане на ежедневен рехабилитационен курс на лечение на малолетното дете.

Към молбата са приложени писмени доказателства, както следва: Удостоверение за раждане на детето серия ***. /ксерокопие/; Експертно решение № *** АД /копие/; Договор за откриване на дарителска сметка на името на детето от 22.07.2013г. в „***”; ЕПИ – контролен преглед с дата 20.05.2015 г. на ***.

Съдът, след като обсъди изложените в молбата съображения и прецени събраните доказателства, приема за установено следното: Видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №*** малолетното дете *** М., с ЕГН ********** е родено на *** г. в *** и негови родители са молителите В.Н.М., с ЕГН ********** и ***, с ЕГН **********. Малолетната *** М., с ЕГН ********** притежава сума по дарителска сметка в български лева в „***. Сумата, за тегленето на която е поискано разрешение от настоящия съд, съответства на нуждите, за които е посочено, че ще бъде използвана.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира е мотивиран да приеме от правна страна следното: Молбата по чл. 130, ал.3 от СК е процесуално допустима, подадена пред компетентния за разглеждането и съд - по постоянния адрес на молителя и от надлежно легитимирани. Разгледана по същество молбата се явява основателна и съдът следва да я уважи, т.к. разпореждането не противоречи на интересите на детето, преценено съгласно чл. 130, ал. 3 от СК и е в очевидна негова полза.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

Р А З Р Е Ш А В А на молителите В.Н.М., с ЕГН **********, адрес: *** и ***, с ЕГН **********, адрес: ***, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете *** М., с ЕГН ********** да изтеглят от притежаваната от малолетното дете *** М., с ЕГН ********** дарителска сметка № *** в „***”АД сумата от 900,00 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: