Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 08.09.2015  год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                        Плевенски районен съд, VІІІ гр. състав в закрито заседание на  08.09.2015  год. в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

 

при секретаря Лилия Димитрова като разгледа докладваното от съдия ЗАХАРИЕВА гр. дело № 4423 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молба по чл. 130, ал. 3 от СК.

                  Постъпила е молба от А.С.М. с ЕГН **********, в качеството й на родител и законен представител на малолетното дете А.Д.П. с ЕГН **********, с която на основание чл. 130, ал. 3 от СК, моли съда да даде разрешение да изтегли сумата от 200,00 лв., внесени по влог на името на детето в Уникредит Булбанк, Клон Плевен. Паричната сума била необходима за закупуване на компютър. Към молбата са приложени писмени доказателства.

                        Съдът, след като обсъди изложените в молбата съображения и прецени събраните доказателства, приема за установено следното: Видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт № 859/19.06.2002 год. на Община Плевен, малолетното дете А.Д.П. с ЕГН ********** е родено на *** г. в гр.Плевен и негови родители са А.С.М. с ЕГН ********** и Д.Г.П. /починал/. Малолетната А.Д.П. с ЕГН ********** притежава сметка в лева в Уникредит Булбанк, Клон Плевен Сумата, за тегленето на която е поискано разрешение от настоящия съд, съответства на нуждите, за които е посочено, че ще бъде използувана.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Молбата по чл. 130, ал.3 от СК е процесуално допустима, подадена пред компетентния за разглеждането и съд - по постоянния адрес на молителя и от надлежно легитимирани. Разгледана по същество молбата се явява основателна и съдът следва да я уважи, т.к. разпореждането не противоречи на интересите на детето, преценено съгласно чл. 130, ал. 3 от СК и е в очевидна негова полза.

                        Воден от горните съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

                        Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл. 130, ал. 3 от СК, на А.С.М. с ЕГН **********, в качеството й на родител и законен представител на малолетното дете А.Д.П. с ЕГН ********** ДА ИЗТЕГЛИ от притежаваната от малолетното дете А.Д.П. с ЕГН ********** сметка в Уникредит Булбанк, Клон Плевен,  за който е издадена сметка с IBAN: ***,00 лева.

                        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: