Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ...............

гр. Плевен, 02.09.2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                        Плевенски районен съд, ІХ гр. състав в закрито заседание на втори септември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

при секретаря Цецка Симеонова, като разгледа докладваното от съдия НАЙДЕНОВА  гр. дело № 4310 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба по чл. 130, ал. 3 от СК.

                        Постъпила е молба от ***, ЕГН **********, в качеството на родител и законен представители на малолетното дете Х.Г.П. с ЕГН **********, с която на основание чл. 130, ал. 3 от СК, моли съда да даде разрешение да изтегли сумата от 800.00/осемстотин лева/, внесени по депозитна сметка на името на детето в „Първа инвестиционна банка” Плевен. Паричната сума била необходима за детско обзавеждане. Към молбата са приложени писмени доказателства.

                        Съдът, след като обсъди изложените в молбата съображения и прецени събраните доказателства, приема за установено следното: Видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт № 2453/28.12.2012 год. на Община Плевен, малолетното дете Х.Г.П. е родено на *** г. в гр. Плевен и негови родители са молителите *** с ЕГН ********** И *** П. с ЕГН **********. Малолетният Х.Г.П. притежава банкова сметка *** „Първа инвестиционна банка” Плевен. Сумата, за тегленето, на която е поискано разрешение от настоящия съд, съответства на нуждите, за които е посочено, че ще бъде използвана.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Молбата по чл. 130, ал. 3 от СК е процесуално допустима, подадена пред компетентния за разглеждането и съд - по постоянния адрес на молителя и от надлежно легитимирани. Разгледана по същество молбата се явява основателна и съдът следва да я уважи, т.к. разпореждането не противоречи на интересите на детето, преценено съгласно чл. 130, ал. 3 от СК и е в очевидна негова полза.

                        Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                        Р А З Р Е Ш А В А на осн. чл. 130, ал. 3 от СК, на ***, ЕГН **********, в качеството на родител и законен представители на малолетното дете Х.Г.П. с ЕГН ********** ДА ИЗТЕГЛИ от притежаваната от малолетното дете Х.Г.П. банкова сметка *** „Първа инвестиционна банка” Плевен,  с № ***, сумата от 800.00 /осемстотин лева/.

                        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: