Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1270

 

гр.Плевен, 23,09,2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Плевенски районен съд, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

при секретаря Ц.С., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.д. №4178 по описа на съда за 2015 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по  чл.28, ал.1 вр.чл.25, ал.1, т.2 и т.4  от Закона за закрила на детето

Производството по делото е образувано по молба от ДСП-***. В молбата се твърди, че по постъпил анонимен сигнал е извършена проверка по реда на чл.10 ал5 от ПП на Закона за закрила на детето, като е установено, че детето И.И.Г., ЕГН **********, че не се чувства спокойна в дома си поради поведението на своята майка, която освен вербална, често използва и физическа агресия спрямо родителите си, с които съжителства на един адрес. Установено е че детето е родено в брачно съжителство между родителите К.Г.Н. и И.В.Г., но брака между съпрузите е  прекратен през 2003 г., а родените от брака деца са присъдени на майката. Сочи се, че преди две години майката губи работата си и се срива психически, като това води до нейната неспособност да полага адекватни грижи за децата си и се прекъсва връзката родител-дете, липсва ефективна комуникация, няма нежност, обич и разбиране в семейната среда. Сочи се, че детето И. е редовна ученичка с отличен успех, има множество награди от спортни състезания. Установено е, че бащата на детето редовно превежда присъдената изръжка, но не се интересува от него, не го търси и не полага грижи като родител, а основна опора на детето е вуйчото по майчина линия - Т.Г.Н., който живее в същото населено място и редовно й помага и се грижи за нея. Моли се съда да постанови решение, с което да  се настани детето в семейството на неговия близък Т.Г.Н. и М.Е.Д. с постоянен адрес *** – за срок до навършване на 18 години, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст .

В съдебното заседание детето И.Г. категорично заявява желанието си да остане да живее при вуйчо си. Посочва, че там се чувства спокойна и сигурна, осигурени са й  необходимите условия за живот .

В с.з. процесуалния представител на ДСП - ***  моли съда да уважи молбата, като сочи, че близкия Т.Н. е оценен като годен и подходящ човек, който може да оказва необходимата подкрепа и да осигури спокойната семейна среда.

Заинтересованата страна Т.Н. изразява категоричното си желание да продължи да се грижи за детето и моли съда да уважи молбата.

Адв. К. от ПАК – определена за осъществяване на правна помощ на детето И., ангажира становище, че е в най-добър интерес на детето същото да се отглежда в семейна среда и като такава подходяща се явява семейната среда на вуйчото Т..

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

От представеното към молбата на ДСП ***  удостоверение за раждане на детето е видно, че детето И. е родено на 06,03,2000 г., а като родители са посочени – К.Г.Г. - майка, и баща – И.В.Г..

От представената молба от 27,08,2015 г. от Дирекция "Социално подпомагане" се установява, че И.Г. е настанена временно в семейството на вуйчо си Т.Г.Н. и М.Е.Д. със заповед № ДСП СП11-255/06,08,2015 г.

Т.Н. и М.Д. са подписали изрична декларация по чл.24, ал.3 от ЗЗакрД, с която са заявили съгласие да отглеждат и възпитават детето И..

В изготвения по делото социален доклад е ангажирано становище, че настаняването на детето в семейството на Т.Н. е най-доброто решение.

При преценката на така събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на Закона за закрила на детето за настаняването на И.  за отглеждане и възпитание в семейството на нейните близки Т.Г.Н. и М.Е.Д.. От събраните и обсъдени доказателства се установява, че майката не е в състояние да осигури сигурна и спокойна среда на подрастващата си дъщеря, което е абсолютно необходимо с оглед възрастта, в която се намира детето.

Ето защо съдът счита, че депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето И.И.Г., ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в семейството на нейните близки - Т.Г.Н., ЕГН **********, и М.Е.Д., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, за срок до навършване на пълнолетие от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.  

Препис от решението да се изпрати на „ДСП” – гр.***.  

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :