Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 24. 09. 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на шестнадесети септември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К., като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 4009 по описа за 2015 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        В Плевенския районен съд е постъпила молба от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Плевен за настаняване на детето *** Г., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на О.Т.Н. и Н.С.Н.,***, за срок от две години.

        Ответниците О.Т.Н. и Н.С.Н.,***, ангажират становище, че молбата е основателна.

        Ответницата *** Г.Г. от *** не е взела становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че детето *** Г., ЕГН **********, е родено от майка *** Г.Г., ЕГН **********, и неизвестен баща.

От приложения по делото социален доклад се установява, че майката на малолетната *** изцяло се е дезинтресирала от нейното отглеждане и възпитание, както и че приемните родители разполагат с необходимите битови условия и капацитет да отглеждат детето в семейна среда.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице условията за вземане на мярка за закрила по отношение на детето *** чрез настаняването на същото в професионално приемно семейство за срок от две години. В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р     Е     Ш    И:

 

НАСТАНЯВА детето *** Г., ЕГН **********, за отглеждане и възпитание в семейството на О.Т.Н., ЕГН **********, и Н.С.Н., ЕГН **********, и двамата с адрес:                       ***, ул. ***, за срок от две години, считано от датата на настаняване на детето по административен ред /20. 07. 2015 год./.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях при установена нужда от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Плевен детето *** Г., ЕГН **********, да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа” съгласно Правилник за прилагане на закона за закрила на детето.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: