Р Е Ш Е Н И Е

гр. Плевен, 03.12.2014 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Плевенският районен съд, ХІ граждански състав, в публичното заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

при секретаря К.Т., като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА гр. д. № 4897 по описа за 2014 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 30,  ал.1 от Закона за закрила на детето във връзка с чл.29 т.9 от Закона за закрила на детето

 

Постъпила е молба с правно основание чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето във връзка с чл.29 т.9 от Закона за закрила на детето, с която се иска постановяване на мярка за закрила по смисъла на ЗЗДетето - прекратяване на настаняването на непълнолетната В.Р.Г., ЕГН ********** в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"- ******, поради промяна в обстоятелствата, свързани с детето, тъй като е наложена възпитателна мярка - настаняване във ВУИ "Христо Ботев" ******, ****** В молбата си дирекция  молителят твърди, че е постъпило писмо изх.№ЗД-242/0192 от 21.10.2014г. на ДСП- Исперих с приложени документи на непълнолетното дете В.Р.Г., ЕГН **********, и настоящ адрес: СПВУИ „Христо Ботев" - ******, община Долна Митрополия, област Плевен Молителят твърди се, че майка на непълнолетното дете В.Р.Г., ЕГН ********** е А.И.Я., ЕГН **********,***, а баща Р.Г.Д. ЕГН **********,***. Твърди се, че детето е било настанено с Решение № 75/30.05.2011 г. на Районен съд-Исперих в ЦНСТ тип 2 към КСУДС „Лудогорие“ град Исперих. Твърди се, че след настаняване в ЦНСТ, непълнолетната показва трайно непослушание, като не спазвала правилата в институцията. Твърди, се че непълнолетната В. е извършила множество противообществени прояви, в т.ч., бягства от училище, безпричинни отсъствия от часове, влизала в пререкания с деца и персонал в комплекса, обиждала ги на етническа основа, не спазвала вътрешния график в групата, рушала материалната база. Твърди се, че в резултат на противообщественото й поведение е образувано възпитателно дело в МКБППМН-******, където й е наложена възпитателна мярка ****** и съгласно Решение № 66/25.08.2014 г. постановено по ЧНД № 168/2014 г. на РС-Исперих, на непълнолетната В.Г. е наложена възпитателна мярка ******. Твърди се, че в тази връзка и на основание чл.30, ал.2 във връзка с чл.29, т.9 от ЗЗДет. със Заповед № ЗД-РД01/0036/29.09.2014г. на Директора на Дирекция "СП" - Исперих е прекратено настаняването на В.Г. в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ град Исперих. В заключение моли съда да постанови мярка за закрила по смисъла на ЗЗДетето - прекратяване настаняването на непълнолетната В.Р.Г., ЕГН ********** в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"- ******, и да го настани във ВУИ "Христо Ботев" ******, ******

Прилага писмени доказателства: Писмо изх. № ЗД-242/0102 от 21.10.2014г. на ДСП- Исперих; удостоверение за раждане; социален доклад на ОЗД-Исперих; заповед № ЗД-РД01/0036/29.09.2014г.; Решение № 66/25.08.2014 г. на Районен съд-Исперих.

В съдебно заседание молителят не се представлява и не изразява становище по молбата.

Като заинтересована страна по делото се явява майката на детето А.Я., която изразява становище, че молбата е основателна и в интерес на детето е да бъде настанено във възпитателно училище.

В съдебно заседание на непълнолетното дете е предоставена правна помощ и е назначен особен представител адв.Ц.. Процесуалният представител на непълнолетната изразява становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Явява се представител на СПВУИ „Христо Ботев“ ******, която също изразява становище, че молбата е основателна.

Непълнолетното дете е изслушано  в съдебно заседание в присъствие на социален работник. Заяви, че откакто е настанена в училището не е имала противообществени прояви, не е бягала от училище и е осъзнала, че има отговорности. Заяви, че се чувства добре в училището.

По делото е изслушан социален работник, която заяви, че в училището детето се посещава два пъти месечно, за да се наблюдава адаптацията му в новата среда и в негов интерес е да бъде настанено в училището.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

Установява се от акта за раждане,  че майка  на непълнолетното дете В.Р.Г., ЕГН ********** е А.И.Я., ЕГН **********,***, а баща Р.Г.Д.    ЕГН **********,***.  

Безспорно по делото е, че в  резултат на противообщественото поведение  на В.Р.Г. е образувано възпитателно дело в МКБППМН - ******, където й е наложена възпитателна мярка ****** по смисъла на чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН и с решение № 66/25.08.2014г. постановено по ЧНД № 168/2014 г. на РС-Исперих, на непълнолетната В.Г. е наложена възпитателна мярка ******.

Безспорно по делото е, че със заповед № ЗД-РД 01/0036/29.09.2014г. на Директора на Дирекция "СП" - Исперих е прекратено настаняването на В.Г. в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ град Исперих.

Безспорно по делото е, че към настоящия момент детето е настанено в СПВУИ „Христо Ботев“ ******, откъдето е доведено в съдебно заседание.

От приложения по делото социален доклад се установява, че родителите на детето В.Р.Г.,  нямат възможност да отглеждат детето си. От твърденията на майката в съдебно заседание, съдът приема, че майката има желание да се грижи за детето, но настаняването му се налага поради наложената възпитателна мярка. Майката е посещавала детето в училището и емоционалната връзка между тях не е прекъсната.

При преценка на така събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на чл.30,  ал.1 във връзка с чл.29 т.9 от Закона за закрила на детето оглед осигуряване благополучието и запазване интересите по най-добър начин на непълнолетното дете следва  да бъде постановена мярка за закрила по смисъла на ЗЗДетето -  прекратяване на настаняването на непълнолетната В.Р.Г., ЕГН ********** в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"- ******, поради промяна в обстоятелствата, свързани с детето - наложена възпитателна мярка  настаняване във ВУИ "Христо Ботев" ******, ****** В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По така изложените съображения и на основание чл. 30,  ал.1 от Закона за закрила на детето във връзка с чл.29 т.9 от Закона за закрила на детето

              

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната В.Р.Г., ЕГН ********** в ЦНСТ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"- ******, поради промяна в обстоятелствата и го НАСТАНЯВА  във ВУИ "Христо Ботев" ******, ******

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: