Р Е Ш Е Н И Е

03.12.2014г., гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДВАНАДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА МАРИНСКА

 

             При секретаря П.И. и прокурора.........................., като разгледа докладваното от председателя гр.д.№4619/2014г.. по описа на ПлРС, за да се произнесе, намери за установено следното:

Производството е по реда начл.30, ал.1, вр.чл.29, т.8, вр. чл.28, ал.1, вр.чл.25, ал.1, т.2  от Закона за закрила на детето.

            Пред ПлРС е депозирана молба от Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Плевен, относно детето А.В.М., ЕГН **********. Родители на детето са  Ф.С.М. и баща-В.М.М.. Твърди се, че от раждането му,  детето е отглеждано в институция; настанено с решение на  РС-*** в ДДМУИ, с. ***. Твърди се, че  детето е вписано в Регистъра на деца за пълно осиновяване, но до момента няма проведени срещи с кандидат- осиновители. На територията на об. Плевен, няма утвърдено професионални семейства, които да се грижат за дете с такъв профил. Твърди се, че детето А. е с 99% увреждане с чужда помощ,  с водеща диагноза- „умерена умствена изостаналост”. Твърди се, че е издадена адм. заповед № ЗД-04-313/. 01.10.2014г. на Директора на ДСП- Плевен, с която прекратено настаняването на детето в ДДУИ-с. *** и  е настанено в ЦНСТ 2-гр. Пордим. Моли се съда да постанови решение, с което да бъде прекратено настаняването на детето А. ***, и бъде взета мярка за закрила настаняване за отглеждане и възпитание в  ЦНСТ 2-гр. Пордим, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи- до 20-годишна възраст.

В с.з. молителят Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Плевен – р.пр., се представлява от юрк.***, като същата поддържа молбата, и моли съдът да я уважи.

            Заинтересованите страни  Ф.С.М. и В.М.М. нер.пр.,  не се  явяват и не се представляват.         

            Заинтересованата страна –ЦНСТ-2-гр. Пордим, р.пр., не се представлява.

            Адв. В. К. от ПлАК, като особен представител на детето ***, изразява становище за основателност на молбата, като посочва, че същата е в интерес на детето.

            Съдът, като  прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази становищата  на страните, намира за установено следното:

            Видно от представеното удостоверение за раждане се установява, че детето А.В.М., ЕГН **********, е с родители майка- Ф.С.М. и баща-В.М.М..

             Установява се също, че въз основа на заповед №ЗД-04-314/01.10.2014г. на Директора на ДСП- Плевен,  детето А.,***, до произн***нето на съда с решение. Установява се също, видно от представеното ЕР№ 1179/05.06.2014ж., че детето е определен 95% тр. нераб., с ч.п, със срок на инвалидността- до 01.06.2017г.; водеща диагноза- „умерена умствена изостаналост.

От приложеният по делото социален доклад, се установява, че детето е с недоразвита вербална реч; детето е своенравно, избухливо, със склонност да руши и къса дрехи. За учебната 2014/2015г. е ученичка в VІІІ клас в ПУ”П.Р. Славейков”, гр. Плевен, обучава се по индивидуална програма. От настаняването на детето в институция, не е търсено от родителите. В заключение на доклада се посочва, че родителите на детето са се трайно дезинтересирали от него. Същото е вписано в регистър на деца за пълно осиновяване към РДС- Плевен и МП-София, но няма определени подходящи кандидат- осиновители. Няма и подходящи професионални приемни семейства. В заключение е посочено, че в интерес н детето е то да бъде настанено в ЦНСТ-2, гр. Пордим, до навършване на пълнолетие, а ако учи- до навършване на 20- годишна възраст.

            При така установеното, съдът намира, че с цел  защита интересите на детето, е с оглед здравословното му състояние, и липсата на подходящо професионално приемно семейство, следва да бъде настанено в ЦНСТ-2 гр. Пордим, за посоченият в молбата срок, считано от датата на настаняването му по административен ред.

            Водим от горното, съдът ;

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.30, ал.1, вр. чл.29, т.8 от ЗЗДет, настаняването на детето А.В.М., ЕГН **********., в ДДУИ-с. ***.

ВЗЕМА, на основание чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1, т.2  от Закон за закрила на детето, мярка за закрила спрямо детето А.В.М., ЕГН **********- НАСТАНЯВАНЕ за отглеждане и възпитание в  ЦНСТ 2-гр. Пордим, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи- до 20-годишна възраст, считано от датата на настаняването му по административен ред.

            Препис от решението да се изпрати на молителя и на заинтересованите страни.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в      седмодневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: