Р Е Ш Е Н И Е

 

№.............

 

гр.****, 15,12,2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

****СКИ РАЙОН** СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на пети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.д.№4**1 по описа на съда за 2014 г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по иск с правно основание чл.213,ал.1 от КЗ

Пред РС **** е постъпила искова молба от ЗАД „*****”, със седалище и адрес на управл**ие гр.***** **, ЕИК ***, представлявано от Р. ***** – изпълнител** директор, чрез пълномощника си ***** и чрез адв.П.А. ***, пл.***** ***, в която се твърди, че на 07,01,2013 г. ищецът е сключил застраховка “*****” с *****, по силата на която застраховал за всички рискове лек автомобил марка “*****” рег.№ ** **** АР, със срок на действие на застраховката за периода от 19,01,2013 г. до 19,01,2014 г., за което е издад**а застрахователна полица №**/07,01,2013 г. Твърди се, че на 10,07,2013 г. в гр.****, между блок ** и блок **, Р.В.И., при управл**ие на застрахования от ищеца лек автомобил, при движ**ие е попаднал в необезопас**а и необознач**а дупка на пътното платно, стопанисвано от Община ****, вследствие на което са причин**и материални щети на управлявания от него автомобил – увред**и предна дясна гума и джанта. Сочи се, че своеврем**но е сигнализиран Кол-ц**търа на “****”. Сочи се, че органите на КАТ не са посетили ПТП и протокол не е състав**, съгласно Наредба №1з-41/12,01,2009 г. Сочи се, че съгласно т.6.3. от глава ІV от Общите условия, за щети по гуми и джанти, в резултат от преминаване през дупки и неравности по пътя, обезщет**ие може да се изплати и без протокол за ПТП, по писм**и свидетелски показания. Сочи се, че свидетел на ПТП е лицето П.В.В., който е дала писм**и обясн**ия в декларация на 11,07,2013 г. Твърди се, че за настъпилото застрахователно събитие ищеца образувал щета №** / рефер**т** №** / по описа на ЗАД „*****”. В молбата се твърди, че щетата на застрахования автомобил е възлязла на сумата от 60,71 лева, която е заплат**а на собств**ика на 25,07,2013 г. Твърди се, че съгласно чл.213, ал.1 от КЗ, след изплащане на застрахователното обезщет**ие застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата и има право на регрес** иск. Твърди се, че съгласно чл.3, ал.1 от ЗДвП лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка, а съгласно чл.31 от Закона за пътищата изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Ищецът твърди, че в случая ответната страна не е обезопасила и обозначила с необходимата маркировка изпъкналия капак на шахтата, като с бездействието си е станала причина за възникване на ПТП, при което са причин**и щети на застрахования от ищеца автомобил. В заключ**ие ищеца моли съда да постанови реш**ие, с което на основание чл.213, ал.1 от КЗ да осъди ответника за заплати на ЗАД „*****” сумата от 60,71 лева, представляваща изплат**о застрахователно обезщет**ие по щета №** / рефер**т** №** / по описа на ЗАД „*****”, на основание застрахователна полица №**/07,01,2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска до окончателното й плащане. Ищеца прет**дира и направ**ите по делото разноски. В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца моли съда да уважи прет**цията, която счита за безспорно доказана.

В срока по чл.131 от ГПК, по делото е постъпил писм** отговор от ответника – Община ****, в който е израз**о становище, че предяв**ият иск е неосновател**. Сочи се, че в конкретния случай е следвало да намери прилож**ие Наредба №І-167 от 24,10,2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на МВР, застрахователните компании и АЗН при настъпване на застрахователни събития, свързани с МПС – тоест е следвало да се издаде все пак протокол за ПТП, въпреки че не е посет**о местопроизшествието. Сочи се, че не е установ**о съобраз**а ли е била скоростта на движ**ие на застрахования автомобил със законовите изисквания и пътната обстановка. Твърди се, щетата, предмет на иска е настъпила вследствие на ПТП в светлата част на д**онощието, и при внимателно шофиране и съобразяване със скоростта, определ**а за градски условия, въпросното ПТП би било избегнато. В съдебно заседание процесуалния представител на ответника – юрк.С. моли съда да отхвърли иска. В писм**а защита, депозирана в дад**ия от съда срок, се навеждат доводи, че шахтата, през която е преминал автомобила, е собств**ост на „***” ЕООД и отговорността за поддръжката й е на дружеството, а не на Общината. Сочи се, че заключ**ието по допуснатата САТЕ е изготв**о само на база Заявл**ие за изплащане на ЗО, опис на прет**ция и доклад по щета, а от тези доказателства не може да се установи причинно-следств**а връзка между неравността на пътното платно и щетите по автомобила. Твърди се, че показанията на водача на автомобила не следва са се кредитират с доверие, тъй като същия е заинтересовано лице. Сочи се, че при твърдяната от водача скорост от 5-10 км. в час не може да възникнат соч**ите щети. Навеждат се доводи, че свидетеля на ПТ на практика е пристигнал след инцид**та и не следва да свидетелства относно настъпването на инцид**та и връзката между неравността и щетите.

Съдът, като прец**и събраните по делото писм**и доказателства, намира за установ**о следното:

Видно от представ**ото копие на застрахователна полица №** от 07,01,2013 г. е, че към мом**та на пътнотранспортното произшествие на 10,07,2013 г. процесният увред** автомобил е имал валидна застраховка “***” със срок на действие от 19,01,2013 г. до 19,01,2014 г., в ЗАД „*****“.

Видно от прилож**ото копие от доклад по щета №** е, че щетите, които са били причин**и на посоч**ия по-горе лек автомобил в резултат на настъпилото ПТП на 10,07,2013 г. са в размер на 60,71 лева. 

От представ**ото преводно нареждане от 25,07,2013 г. е видно, че сумата от 60,71 лева е заплат**а на собств**ика на увред**ия автомобил *****.   

От заключ**ието на вещото лице по изготв**ата съдебно-автотехническа експертиза, което съдът приема като вярно, обективно и компет**тно дад**о, се установява, че стойността на щетите е 65,10 лева, както и че щетите по увред**ия автомобил могат да настъпят в резултат на преминаване на МПС-то през неравност на пътното платно. Посоч**о е, че при неравности страницата на гумата се притиска между борда на джантата и ръба на неравността, при което страницата на гумата се разрушава, а джантата се деформира или се откъртва парче от нея. В съдебно заседание ВЛ пояснява, че мом**тната скорост на движ**ие е субективна прец**ка на управляващия автомобила, но принципно при висока скорост по-лесно се получава увреждане на автомобилната гума. Сочи се, че при по-голяма д**ивелация на неравността на пътното платно процесната щета може да се получи и при по-ниска скорост.

От разпита на свидетеля Р.И. се установява, че на процесната дата оставил кли**тка на бл.** на ***, след което тръгнал към бл.**, опитал се да избегне пропаднала шахта, но стъпил на ръба й и гумата гръмнала. Свидетелят сочи, че около самата шахта имало дупка, дълбока около 12-15 см., и им**но там на ръба стъпила гумата. Свидетелят твърди, че дупката съществува и в мом**та, въпреки че е ремонтирано, пак е пропаднала. Според свидетеля скоростта му на движ**ие била не повече от десет километра. Сочи се, че веднага след инцид**та сигнализирал Колц**търа на застрахователя, но му отговорили, че не посещават такива случаи. Обадил се на колегата си да му донесе крик, за да см**и гумата. При повторния си разпит, след изслушване на ВЛ, свидетелят отново заявява, че се е опитал да заобиколи дупката и правейки дес** завой е стъпил с ръба на гумата на ръба на дупката, гумата се плъзнала на ръба и пропаднала, като се сцепила.

От показанията на свидетеля П.В. се установява, че същият не е бил пряк свидетел на ПТП, но е св.И. му се обадил по радиостанцията да му занесе крик, тъй като спукал гума. След като посетил мястото, свидетеля възприел дупката, която не можела да бъде заобикол**а, и автомобила. Според свидетеля дупката не била обознач**а, и все още съществува. 

Прието е за безспорно от страните по делото, че участъкът от пътя, на който се е случило процесното ПТП, е общинска собств**ост.

С оглед на обсъд**ите доказателства, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.213, ал.1 от КЗ, а им**но: изплат**о е застрахователно обезщет**ие във връзка с настъпването на определ**о застрахователно събитие и застрахователят има регрес** иск срещу лицето, отговорно за настъпването на вредата – Община ****. Същата по закон следва да се грижи и поддържа в изправност уличната пътна мрежа, вертикалната и хоризонтална маркировка на улиците в общината, за да осигури безопасността на движ**ието на МПС и пешеходци. Безспор** е фактът, че улицата, на която е станало ПТП, се намира в насел**ото място и като такава, не е част от републиканската пътна мрежа. Пътят е мест** по смисъла на чл.3, ал.3 от Закона за пътищата и като такъв, е публична собств**ост на Община ****, съобразно чл.8, ал.3 от същия закон. Съгласно чл.31 от ЗП, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Не се установява да е налице хипотезата на чл.11 от същия норматив** акт, а им**но пътят да е отдад** на концесия, поради което той се стопанисва от самия собств**ик. Съгласно разпоредбата пък на чл.3 от Закона за движ**ието по пътищата, лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движ**ието по тях, така че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднорм** шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според изричната норма на чл.167, ал.1 от ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно в най-кратък срок. Според § 1, т.19 от ППЗДвП, «Препятствие на пътя» е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движ**ието. В случая, установ**ата дупка около капака на шахта е представлявала препятствие по смисъла на посоч**ата разпоредба, която е създавала опасност за движ**ието. Според чл.52, ал.1 от ППЗДвП, път** знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движ**ието си. При така установ**ата правна уредба, се налага изводът, че за поддържането и ремонта на пътя е отговор** собств**икът му, а им**но Община ****, която е проявила бездействие, изразило се в бездействие на служителите й, натовар**и да отстраняват повреди. Те са проявили бездействие в изпълн**ието и на задълж**ията си по чл.3 от ЗДвП и не са сигнализирали препятствието и организирали движ**ието по начин, осигуряващ безопасността му. Ответникът не е изпълнил задълж**ието си за обезопасяване и обозначаване с необходимата маркировка на шахтата на общинския път, и това бездействие е станало причина за възникване на ПТП, при което са причин**и материални щети на застрахования от ищеца автомобил. Безспорно е установ**о, че са настъпили вреди, които са в причинна връзка с процесното ПТП и ищцовото дружество е заплатило на собств**ика на увред**ия автомобил причин**ите щети. Съгласно чл.213, ал.1 от КЗ застрахователя встъпва изцяло в правата на увред**ия срещу причинителя на вредата до размера на плат**ото обезщет**ие.

            В този смисъл предяв**ият от ЗАК „*****“ против Община **** осъдител** иск за сумата от 60,71 лева,  представляваща застрахователно обезщет**ие по щета №**, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, се явява основател** и следва да бъде уваж** изцяло.

            По отнош**ие доводите на ответника, че шахтата е собств**ост на „***” ЕООД ****, поради което Община **** не е пасивно легитимирана да отговаря по иска -  същите са неоснователни. Съгласно разпоредбата на § 7, ал. 1, т. 7 от ПР на ЗМСМА “общинска собств**ост са мрежите и съоръж**ията на техническата инфраструктура на транспортната, **ергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инж**ерно-защитната системи, които обслужват съответната община и не са включ**и в уставния фонд на търговско дружество”. Недоказани останаха по делото направ**ите от ответната община правоизключващи пасивната й материална легитимация възраж**ия, за които същата на основание чл.154, ал.1 от ГПК носи доказателств**ата тежест. Общината не доказа по делото процесният капак на шахта да е включ** в уставния фонд на “***” ЕООД ****, поради което съдът намира, че същата е общинска собств**ост. По силата на закона процесното съоръж**ие, представляващо елем**т от канализиционната мрежа, обслужваща общината, представлява публична общинска собств**ост. Осв** това в конкретния случай, както се установява от свидетеля И., около самия капак на шахтата е имало пропадане на пътя, който от своя страна също представлява публична общинска собств**ост, и им**но в това пропадане около шахтата е попаднал автомобила и са настъпили щетите. Съдът не възприема доводите на ответника, че свидетеля И. е заинтересовано лице, тъй като същият не е собств**ик на увред**ия автомобил, а осв** това застрахователното обезщет**ие вече е изплат**о от застрахователното дружество. Действително съгласно чл.2 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредбата № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи е безспорно, че “***” ЕООД **** е дружеството, което пряко има задълж**ието за поддръжката на канализационните системи. В случая обаче Община **** отговаря за бездействието на работниците и служителите, на които е възложила дейността по поддържането на пътя, елем**т от който е въпросната шахта, находяща се на пътното платно. Отговорността на възложилия работата е обективна, с гаранционно-обезпечителна функция, като субективното отнош**ие на възложителя не е елем**т от фактическия й състав. То се изисква по отнош**ие на лицето, на което е възлож**а работата. Ирелевантно е обстоятелството, че “***” ЕООД **** е дружеството, което следва да осъществява самото поддържане на канализационната мрежа съгласно посоч**ата по-горе наредба, тъй като в случая отговорността на ответната община произтича от противоправното бездействие на служителите от службите за контрол на пътищата, които в наруш**ие на задълж**ията си виновно не са сигнализирали за препятствието на пътя и не са взели мерки за осигуряване на безопасността на движ**ието. Канализационната шахта с капака й, публична общинска собств**ост, намираща се на улица в насел**ото място - общински път, обуславя това им задълж**ие, тъй като необозначаването, че има препятствие по пътя, а им**но – пропадане на пътното платно около шахтата, е довело и до наличието на препятствие на пътя, което е следвало да бъде сигнализирано по съответния начин съгласно ЗДвП и то им**но от Община ****, тъй като се касае за общински път. При това полож**ие, Общината следва да отговаря за всички вреди, произлезли от собств**ите й канализационни мрежи и пътища, в това число и от неподдържането им във вид, год** за безопасното движ**ие по тях на превозните средства.

            По отнош**ие възраж**ието на ответника в отговора на исковата молба, че с оглед неспазването на изискванията на Наредба № I-167 от 24,10,2002 г. за съставяне на протокол за ПТП не е възникнало валидно основание за изплащане на застрахователна премия, и оттам – регресният иск е неосновател**, съдът съобрази следното – съгласно задължителната за въззивните и първоинстанционните съдилища практика на ВКС, формирана по реда на чл.290 от ГПК с Реш**ие №98 от 25,06,2012 г. на ВКС по т.д. №750/2011 г., II т. о., “протоколът за ПТП не освобождава съда от задълж**ие да изследва механизма на произшествието и с други доказателств**и средства”. Тълкуването на това реш**ие налага извода, че механизмът на настъпване на ПТП може да се доказва посредством всички законово допустими доказателств**и средства. В случая няма състав** протокол за ПТП, но ищецът е ангажирал други доказателства за установяване на механизма на ПТП посредством разпита на двама свидетели /единия непоследств**о възприел преминаването на МПС през неравностите на пътното платно и последвалите щети по автомобила, а втория – настъпилите щети/, както и съдебна автотехническа експертиза, от заключ**ието на която се установява, че щетите по увред**ия автомобил могат да настъпят при преминаване с ходовите колела през неравности на платното за движ**ие. Следва да се отбележи, че дори и да беше състав** протокол за ПТП по реда на  чл.9 от Наредба №І-167 от 24,10,2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на МВР, застрахователните компании и Аг**цията за застраховател** надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторни превозни средства, този протокол не би съдържал удостоверително изявл**ие на съставителя относно обстоятелствата, при които е реализирано произшествието, и би било необходимо ангажирането и на други доказателства относно механизма на ПТП. Причина за това е обстоятелството, че частта, в която се удостоверява механизма на ПТП, се съставя само по данни на водача на увред**ия лек автомобил и на практика в тази част протокола за ПТП обективира свидетелски показания в писм**а форма, които представляват недопустими доказателств**и средства в гражданския процес. Осв** гореизлож**ите съображ**ия, съдът счита за необходимо да отбележи и следното – в цитирания от ответника чл.9 от Наредба №І-167 от 24,10,2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Аг**цията за застраховател** надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторните превозни средства, е предвид**о съставяне на протокол за ПТП, което не е посет**о, след извършване на разследване. В същата наредба е предвид**о протокол да се съставя във всички случаи на ПТП с имуществ**и вреди, осв** когато същите са причин**и от природно бедствие или пожар /в спряно или паркирано състояние/, и когато между водачите на превозните средства е подписан двустран** констатив** протокол. От друга страна в чл.6, т.4 от Наредба №Із-41 от 12,01,2009 г. за докум**тите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, КФН и Информационния ц**тър към гаранционния фонд е предвид**о да не се съставя протокол за ПТП при повреди на МПС, когато повредите не са причин**и от друго ППС. По отнош**ие на въпроса следва ли да се съставя протокол за ПТП при повреди на МПС, когато повредите не са причин**и от друго ППС /какъвто е настоящия случай/ съдът счита, че такъв НЕ СЛЕДВА да бъде съставян, тъй като това е изрично уред**о в горецитираната разпоредба на чл.6, т.4 от Наредба №Із-41 от 12,01,2009 г. По отнош**ие на Наредба №І-167 от 24,10,2002 г. и вм****ото с нея задълж**ие да се съставя протокол за ПТП във всички случаи на ПТП с имуществ**и вреди, осв** когато същите са причин**и от природно бедствие или пожар /в спряно или паркирано състояние/, и когато между водачите на превозните средства е подписан двустран** констатив** протокол, същата следва да се счита за мълчаливо отм****а с последващото уреждане на въпроса за съставяне на протокол за ПТП в новата Наредба №Із-41/2009 г. В случая се касае за т.нар. мълчалива отмяна /abrogatio tatita/ – новият акт без да указва изрично кои правни норми отм**я, предвижда правила, уреждащи по различ** начин хипотезите, които са уреждани досега от стария закон. Мълчаливата отмяна се основава на презумпцията, че в правния мир не могат да съществуват две правни норми, които да уреждат едно и също обществ**о отнош**ие по различ** начин, като правилото е че по-новия закон отм**я по-стария /Lex posterior derogat legi priori/. Обстоятелството, че Наредба №І-167 от 24,10,2002 г. е изрично отм****а едва през 2014 г. с Наредба за отм**яне на Наредба №І-167 от 24,10,2002 г., обн.ДВ бр.69 от 19,08,2014 г., не означава, че разпоредбите на същата са действали до този мом**т, тъй като, както бе посоч**о по-горе, разпоредбата относно задължителното съставяне на протокол за ПТП във всички случаи на ПТП с материални щети е била мълчаливо отм****а с разпоредбата на чл.6, т.4 от Наредба №Із-41 от 12,01,2009 г. Доколкото застрахованият не е бил длъж** да сигнализира органите на КАТ, а само застрахователя съгласно Общите условия, което е стор**о, и при установ**ост на механизма на ПТП и настъпилите щети, то е било налице валидно основание за изплащане на застрахователно обезщет**ие и съответно – след неговото заплащане от застрахователя е възникнало правото му на регрес спрямо Общината. Само за пълнота следва да бъде отбелязано, че Общината дължи репариране на действително изплат**ото от застрахователя обезщет**ие в размер на исковата сума от 60,71 лева, а не стойността на причин**ите вреди съгласно заключ**ието на ВЛ, тъй като в против** случай би се стигнало до неоснователно обогатяване на застрахователното дружество.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК  ответникът следва да бъде осъд** да заплати на ищеца деловодни разноски, съгласно прилож**ия списък по чл.80 от ГПК, както следва – 50,00 лева за държавна такса, 80,00 лева депозит за вещо лице, 20,00 лева депозит за призоваване на свидетели и 120,00 лева за адвокатско възнагражд**ие.  

По така излож**ите съображ**ия ****ският район** съд

 

                                                                 Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на основание чл.213 от КЗ Община ****, с адрес – гр.****, пл.***** №2, представлявана от Кмета проф.д-р ***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „*****”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управл**ие гр.*** **, представлявано заедно от Изпълнителните директори Р. ***** и ***, сумата от 60,71 лева, представляваща изплат**о застрахователно обезщет**ие по щета №**, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 09,10,2014 г. до окончателното изплащане на сумата. 

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община ****  ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „*****”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управл**ие гр.*** **, представлявано заедно от Изпълнителните директори Р. ***** и ***, направ**ите деловодни разноски в общ размер на 270,00 лева.     

Реш**ието подлежи на обжалване пред Окръж** съд **** в двуседмич** срок от връчването му на страните.

 

                                                                     

                                                                     РАЙОН** СЪДИЯ: