Р Е Ш Е Н И Е

                                          

 

гр.Плевен, 03.12.2014г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенският районен съд, VІІ-ми гр.състав, в публичното заседание на  трети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

при секретаря П.Ц.  като разгледа докладваното от съдията Банкова гр.дело № 4305 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е иск с правно основание с чл.422, ал.1 вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

           Производството по делото е образувано по искова молба подадена от «Юробанк България»АД-София против А.А.М. ***, в която се твърди, че ищецът е депозирал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу  ответника и е образувано ч. гр.д.№3487/14г. по описа на ПлРС.Твърди се, че в рамките на предвидения от законодателя 14 /четиринадесет/ дневен срок е постъпило възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение.Твърди се, че в законоустановения срок и на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК ищецът предявява настоящия иск за установяване на съществуващо и изискуемо вземане на ищеца срещу ответника в настоящото производство.Посочва се, че по силата и при условията на Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009 г., "Юробанк България" АД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК: 000694749/предишно наименование „Българска Пощенска Банка" АД, като промяната на наименованието е вписана с решение от 01.11.2007 на Софийски градски съд,  а на 11.01.2013г. в ТР е вписана промяна на наименованието на дружеството от "Юробанк и Еф Джи България" АД и "Юробанк България" АД/, е предоставило на А.А.М., ЕГН **********,***, банков кредит под формата на кредитен лимит в размер на 5000,00 лева /пет хиляди лева/, който кредитен лимит Картодържателя може усвоява по начините уговорени в чл. 4 до чл. 6 от Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти, неразделна част от Договора за предоставяне на кредитна карта, които Общи условия, съгласно подписаната от Картодържателя декларация  14.01.2009 г., е потвърдил, че са му предадени и ги е приел без възражения.Твърди се, че по време на действие на договора, Картодържателя е ползвал различни суми от предоставения му кредитен лимит на кредитната карта, съгласно Общите условия на "Юробанк България" АД.Твърди се, че длъжникът не е изпълнил договорните си задължения относно погасяване на дължимите суми, като съгласно чл.11 и чл.13 от Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти, Картодържателят се е задължил да изплати най-малко минималната месечна вноска по погасяване на сумите на годишните такси за обслужване, всички задължения, за които е в забава, и всяка сума, с която е превишил кредитния си лимит.посачва се, че съгласно чл. 17.1, буква „а" от Общите условия на "Юробанк България" АД за кредитни карти, при неплащане на минималните месечни вноски по две последователни месечни извлечения от 07.01.2014г. и 07.02.2014г., Картоиздателят има право да прекрати договора с Картодържателя и да обяви картата за невалидна. А според чл.17.3 от Общите условия на "Юробанк България" АД за кредитни карти при прекратяване на договора от Картоиздателят цялото задължение на Картодържателя става незабавно изискуемо и дължимо.Твърди се, че поради неизпълнение от страна на ответника и на основание чл. 17.1, буква „а" от Общите условия на Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009г., същият е прекратен, кредитната карта „AMERICAN EXPRESS" е обявена за невалидна и на основание чл.17.3 от Общите условия на същия Договор цялото задължение на ответника се счита за незабавно изискуемо и дължимо.Твърди се, че съгласно чл.9.1 от сключения Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009 г., „Юробанк България" АД е изпратило до ответника по делото с обикновена поща, писмо с изх. № 1105/29.04.2014г. за обявяване на всички задължения по договора за предсрочно изцяло изискуеми, за което прилагаме писмо с известие за доставяне от „Български пощи"ЕАД.Твърди се, че според уговореното в чл. 19.1 от Общите условия за издаване и използване на кредитна карта „AMERICAN EXPRESS" всяко уведомление, молба или напомнително писмо за изплащане на задължения, издадени от Картоиздателя, се изпращат на Картодържателя на адреса, който е отбелязан в неговото Заявление — договор за издаване на картата, освен ако той еуведомил писмено Картоиздателя за неговата промяна. Поради това, че Картодържателя не е уведомил банката за промяна на адреса, писмото за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е изпратено на посочения в договора адрес. Писмото е изпращано на различни адреси, посочени от длъжника А.А.М., същите са се връщани на подателя в цялост неполучени.Твърди се, че с изпращането на писмо до Кредитополучателя чрез „Български пощи"ЕАД на посочения в договора адрес следва да се приеме, че банката е изпълнила задължението си да уведоми Картодържателя за обявяването на кредита за предсрочно изискуем. В чл.19.1 от Общите условия на "БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ" АД изрично е уговорено, че всеки последно деклариран от Картодържателя адрес се счита безусловно и неотменимо за законния му адрес и известията и документите, изпратени от Картоиздателя на такъв адрес, се считат за надлежно получени от Картодържателя. След като писмото е изпратено до посочения адрес за кореспонденция върху адресата тежи риска от неполучаването му. Пожсачва се, че в етап преди образуване на съдебно производство за банката не съществува възможност за намиране на постоянен или настоящ адрес на длъжника, нито за назначаване на особен представител за връчване на уведомлението.Твърди се, че към датата на прекратяване на Договора задължението на Картодържателя към Банката възлиза на 4,118.41 (четири хиляди и сто и осемнадесет лв. и четиридесет и една ст. ) лв., от които 3641.34 лева (три хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 34 стотинки)-главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2014 г., 219,92 лева (двеста и деветнадесет лева и 92 ст.)- договорна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл., 128,98 лева (сто двадесет и осем лева и 98 ст.)- наказателна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл. и 128,17 лева (сто двадесет и осем лева и 17 ст.) - такси за периода 14/01/2009 -30.05.2014 вкл., които представляват и обща сума на начисленията по Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009г.Твърди се, че на 30.07.2014 г. „Юробанк България" АД подава заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 410 от ГПК, по което е образувано ч.гр.д.№ 3487/2014 г.. на 7-ми състав по описа на Районен съд — гр. ПЛЕВЕН. По подаденото заявление е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по описа на Районен съд — гр. ПЛЕВЕН. В срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК, длъжникът е възразил писмено срещу цитираната заповед за изпълнение.Поради неизплатеното задължение от Картодържателя в размер на 4,118.41 (четири хиляди и сто и осемнадесет лв. и четиридесет и една ст. ) лв., от които 3641.34 лева (три хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 34 стотинки)-главница. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2014 г., 219,92 лева (двеста и деветнадесет лева и 92 ст.)-договорна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл., 128,98 лева (сто двадесет и осем лева и 98 ст.)— наказателна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл. и 128,17 лева Сто двадесет и осем лева и 17 ст. - такси запериода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл., които представляват и обща сума на начисленията по Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009г. и направеното от ответницата, възражение срещу издадената заповед за изпълнение, на основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 79 и чл.86 от ЗЗД за Доверителя ми „Юробанк България" АД се поражда правен интерес от предявяване на настоящия иск.Предвид изложените обстоятелства, моли, да  се постанови решение, с което да се приеме за установено със сила на присъдено нещо по отношение на А.А.М., ЕГН **********,***, че към момента на прекратяване на договора има задължение към "Юробанк България" АД, ЕИК: 000694749, произтичащо от Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009 г. в размер на 4,118.41 (четири хиляди и сто и осемнадесет лв. и четиридесет и една ст. ) лв., от които 3641.34 лева (три хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 34 стотинки)-главница. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2014 г., 219.92 лева (двеста и деветнадесет лева и 92 ст.)- договорна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл, 128.98 лева (сто двадесет и осем лева и 98 ст.)- наказателна лихва за периода 14/01/2009 - 30.05.2014 вкл. и 128,17 лева (сто двадесет и осем лева и 17 ст.) - такси за периода 14/01/2009 -30.05.2014 вкл., които представляват и обща сума на начисленията по Договор за издаване на кредитна карта "AMERICAN EXPRESS" от 14.01.2009г., разноски за които е издадена заповед по ч. гр.д.№3487/2014г.Претендират се разноски.

          Ответникът  не  е депозирал отговор и не е взел становище по предявения иск.

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на ищеца, намира за установено следното:

  Видно от  приложеното ч.гр.д.№3487/2014г. по описа на ПлРС, е, че е издадена  на основание чл.410 от ГПК заповед срещу ответника, за сумата общо в размер от 4118,41лв., от които сумата от 3641,34лв., представляваща главница, сумата в размер на 219,92лв., представляваща договорна лихва за периода от 14.01.2009г. до 30.05.2014г., сумата в размер на 128,98лв., представляваща  наказателна лихва за периода 14.01.2009г. до 30.05.2014г., сумата 128,17лв. такса за периода 14.01.2009г. до 30.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2014г. до окончателното й изплащане, и разноски по делото -сумата от 82,37лв. - за платена държавна такса и 448,97лв. за адвокатско възнаграждение.

Вземането произтича от следните обстоятелства:  парично вземане по договор за издаване на кредитна карта „AMERICAN EXPRESS” от 14.01.2009г.

            Ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

           Съдът констатира, че ответника е редовно уведомен, връчени са му преписи от исковата молба и доказателствата, не е подал в срок отговор до съда на исковата молба и доказателствата, не е заявил становище по определението на съда от 11.11.2014г., не изпраща представител в с.з., за което е редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

           Като взе предвид горното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК.

           Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им съдебно заседание. Намира също така, че предявеният иск, предмет на делото е вероятно основателен, поради което са налице и предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК.

           При този изход на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски в исковото производство в размер на 213,28лв. за държавна такса и 621,95лв. адвокатско възнаграждение.

           По изложените съображения, съдът

 

                                        Р        Е       Ш        И:

 

 ПРИЗНАВА на осн. чл. 422 вр. чл. 124 от ГПК по отношение на ответника А.А.М., ЕГН********** ***, че ДЪЛЖИ на кредитора “Юробанк България»АД София, ЕИК000694749 с адрес на управление ***, представлявано от П.Н.Д., Д.Б.Ш. и М.И.В.- прокурист, чрез адв.С.Ч., сумата общо в размер от 4118,41лв., парично вземане по договор за издаване на кредитна карта „AMERICAN EXPRESS” от 14.01.2009г., от които сумата от 3641,34лв., представляваща главница, сумата в размер на 219,92лв., представляваща договорна лихва за периода от 14.01.2009г. до 30.05.2014г., сумата в размер на 128,98лв., представляваща  наказателна лихва за периода 14.01.2009г. до 30.05.2014г., сумата 128,17лв. такса за периода 14.01.2009г. до 30.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.07.2014г. до окончателното й изплащане, и разноски по делото -сумата от 82,37лв. - за платена държавна такса и 448,97лв. за адвокатско възнаграждение, за които суми е издадена заповед за изпълнение №1956/30.07.2014г. по ч.гр.д.№3487/2014г. на ПлРС.

          ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК А.А.М., ЕГН********** ***, ДА ЗАПЛАТИ  на кредитора  “Юробанк България»АД София, ЕИК000694749 с адрес на управление ***, сумата в размер на 213,28лв. за държавна такса и 621,95лв.за адвокатско възнаграждение.

          Решението се постановява при наличие на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК.

          Решението е окончателно и не подлежи на  обжалване. 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: