Р Е Ш Е Н И Е

гр. Плевен, 17.12.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, VІІІ граждански състав, в публичното заседание на 17.12.2014 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдия Захариева гр. д. № 4178 по описа за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК.

Производството по делото е образувано по искова молба на В.К.Ц. с ЕГН-********** ***,чрез адв.С.М.,***.В молбата се твърди,че ищеца, като собственик на топлоснабдения имот е потребител на топлинна енергия по смисъл на § 1 т. 42 от ДР на ЗЕ от 2003г. Излага се, че съгласно Раздел VІІ от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Плевен” ЕАД на потребители за битови нужди, задължението за плащане на стойността на консумираната топлинна енергия трябвало да се плаща в 30 дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят, а ответника е сторил това за процесния период, поради което се отправя искане за постановяване на решение, с което да се признае за установено на ищеца срещу ответника че не дължи сумата от общо 3147.27лв., - главница и лихва за посочените периоди.

Ответника,чрез адв.А. и Д. са признали изцяло иска.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:По делото е предявен отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1, от ГПК,  с предмет - признаване на установено по отношение на ответника недължимост на претендирано от отв. Вземане в р-р на 3147,27лв.общо,от които 2288,61лв.главница и лихва от 853,66лв.за периода от 1.01.2007г.до 31.03.2014г

По делото липсват спорни въпроси,ответника твърди,че искът е основателно предявен,поради което следва да бъде уважен изцяло.Следва на осн.чл.124ал.1 от ГПК да се признае за установено,че ищеца не дължи процесните суми.

Също така ищцовата страна не претендира разноски срещу отв.,поради което такива не следва да се присъждат.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл. 124 от ГПК, В.К.Ц. с ЕГН-********** ***,чрез адв.С.М. че НЕ ДЪЛЖИ на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД БУЛСТАТ 114005624, гр.Плевен, Източна индустриална зона 128, представлявано от В.Т., чрез адв. Д.Д. от ПлАК, сумата от 3147,27 лв.общо,2288,61лв. – главница за периода от 01.01.2007 г. до 31.03.2014 г.;и лихва върху главницата в размер на 833,66 лв. За същия период,ведно с законна лихва от датата на постъпване на заявлението в съда – 11.09.2014г. до окончателното изплащане на вземането, както и деловодни разноски в размер на 100,00 лв. – държавна такса и 400 лв. – адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: