Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

***, 19. 12. 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на дванадесети декември през двехиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 4113 по описа за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Субективно съединени искове с правно основание чл. 108 от ЗС.

Постъпила е искова молба от М.Г.И. и И.Г.И.,*** която се твърди, че ищците притежават 1/ 6 идеална част от следните поземлени имоти, находящи се в землището на ***, а именно: 1/ нива с площ от 10, 037 дка., м. „***”, съставляваща имот № *** по картата на землището на селото, и 2/ нива с площ от 6, 500 дка., м. „***”, съставляваща имот № *** по картата на землището. Твърди се, че двата имота са описани в нот. акт № 168, том ХVІ, нот. дело № К 3196/ 98 год. на нотариус *** И. с рег. № *** и район на действие Плевенския районен съд. Твърди се, че горните имоти са били незаконно продадени- първият на ответницата С.И.П. ***, а вторият- на ответника „***” ЕООД ***, като подписите на ищците са били подправени. Твърди се, че ищците са сезирали прокуратурата, която е направила разследване по досъдебно производство № 3556/ 2006 год. и след като е установила подправката в подписите е внесла обвинителен акт в Плевенския районен съд, въз основа на който е било образувано НОХД № 89/ 2008 год. Твърди се, че след отвод на съдиите в Плевенския районен съд делото е продължило в *** районен съд като НОХД № ***. Твърди се, че впоследствие прокуратурата е постигнала споразумение с подсъдимия ***- кмет на ***, който е бил осъден на три месеца пробация за престъпление по чл. 311 ал. 1 от НК. В заключение ищците молят съда да осъди ответниците да им предадат владението върху процесните недвижими имоти. Претендират и присъждане на направените деловодни разноски.

Ответниците ангажират становище, че исковата молба е неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

За успешното провеждане на иска по чл. 108 от ЗС следва да са налице три кумулативно предвидени предпоставки, а именно: ищецът следва да докаже, че е собственик на ревандикирания имот, че ответникът владее същия и че това владение е без правно основание.           В конкретния случай е безспорно, че ищците са наследници на ***, б. ж. на ***, починал на 22. 02. 1973 год. Безспорно по делото е, че с влязло в сила решение № 1- 6/ 03. 05. 1995 год. на Поземлена комисия *** на наследниците на *** е било възстановено правото на собственост върху земеделски земи в землището на ***, сред които и върху нива с площ от 10, 037 дка., м. „***”, съставляваща имот № *** по картата на землището на селото, и нива с площ от 6, 500 дка., м. „***”, съставляваща имот № *** по картата на землището. Безспорно е, че на основа на горното решение е бил издаден нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 168, том ХVІ, дело № К 3196/ 98 год. на нотариуса при Плевенския районен съд, който легитимира ищците като собственици на 1/ 6 идеална част от процесните имоти. Безспорно по делото е, че с нотариален акт за покупкопродажба на земеделски земи № 103, том V, рег. № 4704, дело № 399/ 2006 год. по описа на нотариус *** с район на действие Плевенския районен съд, наследниците на *** са продали на ответника  „***” ЕООД *** процесната нива от  6, 500 дка. в м. „***”. Безспорно по делото е, че с нотариален акт за покупкопродажба на земеделски земи № 104, том V, рег. № 4706, дело № 400/ 2006 год. по описа на нотариус *** с район на действие Плевенския районен съд, наследниците на *** са продали на ответницата С.И.П. *** процесната нива от 10, 037 дка. в м. „***”.  Безспорно по делото е, че с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 04, том VІ, рет. № 5433, дело № 463/ 2006 год. на нотариус *** с район на действие Плевенския районен съд ответницата С.И.П. е продала процесната нива в м. „***” на „Плевенски цимент” АД. Безспорно по делото е, че с договор за замяна на недвижими имоти № 31 от 28. 05. 2007 год. ответникът „***” ЕООД е прехвърлил собствеността върху процесната нива в м. „***” на Държавата, представлявана от министъра на земеделието и горите.

При така изложените обстоятелства съдът приема, че предявените осъдителни искове по чл. 108 от ЗС се явяват неоснователни. На първо място следва да се има предвид наличието на разпоредителни сделки от 29. 05. 2006 год., обективирани в нотариални актове за покупкопродажба на земеделски земи № 103 и № 104 на нотариус ***, в които е отразено, че ищците /заедно с останалите наследници на ***/ са прехвърлили правото на собственост върху процесните земеделски имоти на ответниците. При изповядването на тези сделки е представено пълномощно № 156 от 14. 10. 2005 год. с нотариална заверка на подписите на упълномощителите /сред които фигурират и ищците/, с което последните са упълномощили С.И.П. да продаде от тяхно име наследствените земеделски земи от *** по нот. акт № 168, том ХVІ, нот. дело № 3196/ 98 год. В хода на съдебното дирене ищците не са оспорили автентичността на цитираното по- горе пълномощно, нито са ангажирали доказателства в тази насока. Позоваването в исковата молба на приключилите наказателни дела пред Плевенския районен и *** районен съд е несъстоятелно, доколкото тези дела не решават въпроса за истинността на процесното пълномощно в качеството му на частен диспозитивен документ, материализиращ едностранна упълномощителна сделка. Видно е, че по силата на споразумение от 17. 11. 2008 год. по НОХД № 89/ 2008 год. по описа на Плевенския районен съд подсъдимият ***- кмет на *** е бил признат за виновен в извършено престъпление по чл. 311 ал. 1 от НК- за това, че е направил нотариална заверка на подписа в декларация по чл. 25 ал. 6 от ЗННД и чл. 264 ал. 1 от ДОПК на името на М.Г.И., в който удостоверил неверни обстоятелства /че подписът на М.Г.И. е положен в негово присъствие/. Видно е също така, че с влязла в сила присъда от 08. 06. 2009 год. по НОХД № ***/ 2009 год. по описа на *** районен съд, посъдимите *** от ***, *** от *** и *** от *** са били признати за невинни по повдигнатите им обвинения за извършени престъпления по чл. 309 ал. 1 и чл. 311 ал. 1 от НК. Следователно както споразумението, така и присъдата нямат пряко отношение към въпроса за истинността на пълномощното, послужило при изповядването на сделките с процесните земеделски имоти. Подобно е положението и с изготвената в хода на досъдебното производство съдебно- графическа експертиза, доколкото с оглед на принципа за непосредственост в гражданския процес съдът не може да обоснове констатациите си на доказателства, събрани в друго производство пред несъдебен орган. Оттук следва изводът, че в рамките на настоящото исково производство ищците не са провели пълно и главно доказване на неавтентичността на пълномощно № 156 от 14. 10. 2005 год., а оттам няма основание да се оспорват правните последици на извършените въз основа на него разпоредителни сделки. От друга страна ищците не са установили по надлежния ред факта на владението на двамата ответници върху процесните имоти, още повече като се има предвид обстоятелството, че имотите са прехвърлени на трети лица далеч преди предявяването на настоящите искове.

В заключение може да се обобщи, че не са налице предпоставките на чл. 108 от ЗС, поради което претенциите на ищците М.Г.И. и И.Г.И., и двамата от ***, следва да се отхвърлят като неоснователни.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на всеки от двамата ответници направените деловодни разноски в размер на 300 лв.

По така изложените съображения съдът

Р       Е       Ш        И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.И. и И.Г.И.,***, против С.И.П. *** иск по чл. 108 от ЗС, с който се иска предаване на владението върху 1/ 6 идеална част от нива с площ от 10, 037 дка., м. „***”, съставляваща имот № *** по картата на землището на ***.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.И. и И.Г.И.,***, против „***” ЕООД *** иск по чл. 108 от ЗС, с който се иска предаване на владението върху 1/ 6 идеална част от нива с площ от 6, 500 дка., м. „***”, съставляваща имот  № *** по картата на землището на ***.

ОСЪЖДА М.Г.И. ***, ЕГН **********, и И.Г.И. ***,                           ЕГН **********, да заплатят на С.И.П. ***, ЕГН **********, направените деловодни разноски в размер на 300 лв.

ОСЪЖДА М.Г.И. ***, ЕГН **********, и И.Г.И. ***,                           ЕГН **********, да заплатят на „***” ЕООД, ЕИК 131065673, със седалище и адрес на управление ***, местност „***”- Птицеферма, представлявано от ***, направените деловодни разноски в размер на 300 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: