Р Е Ш Е Н И Е 

 гр. Плевен, 30.01.2012г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенският районен съд, VІ-ти гр.състав, в публичното заседание на шестнадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ  ПЪРВАНОВА

 

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията Първанова гр.дело №4759 по описа за 2011год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на И.Ц.К. с ЕГН **********, Ц.Ц.К. с ЕГН ********** и  В.Ц.К. с ЕГН **********, всички в качеството на наследници на Ц.Б.К. чрез адв.Г.Ц. *** ПРОТИВ “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр.София, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 140. В исковата молба се твърди, че наследодателят на ищците е бил в договорни отношения с ответното дружество по доставката на електрическа енергия в обект, жилище, находящо се в *****, като за обекта е разкрита партида за електрическа енергия, абонатен № 4100961041.Сочи се още, че с писмо изх.№ 1200363425/09.06.2011г. ответникът е уведомил ищците за начислени суми в общ размер на 515.49 лв., като корекция по сметката на наследодателя им Ц.Б.К. в резултат на извършена проверка на СТИ – електромер, на която никой от ищците не е присъствал и не е знаел, че се извършва.Твърди се, че за проверката е съставен констативен протокол № 3004387/02.06.2011г. от “ЧЕЗ Разпределение България” АД и е предоставен  на “ЧЕЗ Електро България” АД, като въз основа на констатацията са издадени фактури, както следва: № 0088342057/09.06.2011 г. за сумата от 154.68 лв., № 0088342058/09.06.2011 г. за сумата от 171.78 лв., № 0088342059/09.06.2011 г. за сумата от 177.62 лв., № 0088342060/09.06.2011 г. за сумата от 11.41 лв.

         Излагат се доводи, че ищците не дължат на ответника общата сума в размер на 515.49 лв. за обект-жилище, находящо се в ****, с абонатен № 4100961041, определена от ответника – “ЧЕЗ Електро България” АД по негови изчисления, въз основа на констативен протокол, съставен от служители на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, тъй като не са консумирали тази допълнително начислена енергия.

         Поддържат се доводи, че ищците са заплащали в срок  енергията за всеки месец, за който е правено отчитане, като средномесечната консумация в жилището не съответства по размер на посочените по-горе фактури за електрическа енергия.

         Ищците твърдят, че ответното дружество не е доставило посочената по вид, количество, качество и стойност електроенергия начислена във фактури № 0088342057/09.06.2011 г., № 0088342058/09.06.2011 г.., № 0088342059/09.06.2011 г., № 0088342060/09.06.2011 г., че не са спазени процедурите, регламентирани в Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия по извършване на техническа проверка на средството за търговско измерване, по установяването на обстоятелствата, описани в констативния протокол  и че описаното в констативния протокол се подкрепя единствено от субективните възприятия на служителите на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, а не от извършена експертиза, допълваща или подкрепяща описаното в констативния протокол.

         Молят съда да приеме за установено, че И.Ц.К. с ЕГН **********, Ц.Ц.К. с ЕГН ********** и В.Ц.К. с ЕГН **********, всички в качеството на наследници на Ц.Б.К. – бивш жител ***, не дължат за обект, жилище, находящо се в ****, с абонатен № 4100961041 на “ЧЕЗ Електро България” АД сумата от 515.49 лв., представляваща сборна сума по фактури, както следва: № 0088342057/09.06.2011 г. за сумата от 154.68 лв., № 0088342058/09.06.2011 г. за сумата от 171.78 лв., № 0088342059/09.06.2011 г. за сумата от 177.62 лв., № 0088342060/09.06.2011 г. за сумата от 11.41  лв., поради недоставяне на посочените във фактурите количества електрическа енергия в жилището им.

         В писмената защита на процесуалният представител на ищците се поддържат доводите, изложени в исковата молба и се позовават на съдебна практика на ВКС.Сочи се още, че от прокола за извършена експертиза на електромера е отразено, че е налична грешка при отчитане -24.1%, което е различно от отразеното в протокола от 2.06.2011г, изготвен от служители на ответника.Претендират заплащане на разноски.

         Ответникът по делото-“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр.София, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 140, представляван от юрисконсулт С.П.Т., с адрес за призоваване-****, ангажира становище, че исковите претенции са неоснователни и недоказани.Сочи доводи, че на 02.06.2011г. след извършена проверка от служители на “ЧЕЗ Разпределение България” АД /дружество, притежаващо лицензия за разпределение на електрическа енергия/, в присъствието на двама свидетели, в имот, находящ се в **** са съставили констативен протокол с № 3004387/02.06.2011 г. В протокола са направени констатации, че в момента на проверката е установено, че електромер с фабричен номер 00327358 е монтиран в етажно табло на жилищна сграда на 7 етаж и е с отваряна пломба на клемния блок и с манипулирана пломба на капака на електромера. Направено е измерване с еталонен уред, който е показал, че електромерът измерва ел.енергия с грешка - /минус/ 62.88% Електромерът е демонтиран и на негово място е монтиран нов, който измерва ел.енергията с грешка =  /минус/ 00.22%.Твърди се, че вследствие констатациите е извършена корекция на сметка за ел.енергия съгласно изискванията на общите условия на договорите за използването на електроразпределителните мрежи на “ЧЕЗ Разпределение България” Ад и Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД.

         В писмената защита на процесуалния представител на ответника се сочат доводи, че от заключенито на съдебно-техническата експертиза се установяват твърденията на ответника.Сочат се аргументи за приложение на принципа на свобода на договарянето и действителност на разпоредбите на Общите условия.Претендират се разноски.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните по делото, а и видно от представеното по делото Удостоверение за наследници  №004430/24.06.2011г. е, че ищците В.Ц.К., Ц.Ц.К. и И.Ц.К. се наследници на Ц.Б.К..

Безспорно е между страните, че в Констативен протокол №3004387/2.06.2011г. е отразено, че е извършена проверка на електромер  с №00327358 на апратамент, находящ се в **** и е констатирано, че е срязана пломбата на клемен блок и е увреден капака на електромера, както и че при измерване е установено отклонение с минус 62.88%.

Не се спори между страните, че са издадени фактури № 0088342057/09.06.2011г. за сумата от 154.68 лв., №0088342058/09.06.2011 г. за сумата от 171.78 лв., № 0088342059/09.06.2011 г. за сумата от 177.62 лв., № 0088342060/09.06.2011 г. за сумата от 11.41 лв., общо за сумата от  515.49лв.

От ангажираните по делото свидетелски показания се установява, че свидетелите П.Б.С. и В.П.П. дават показания, че са извършили проверка на електромера в процесния имот и при проверата са констатирали обстоятелствата, отразени в Констативния протокол.

От представен по делото Констативен протокол №253/4.11.2011г от експертиза на средство за измерване на абонат Ц.К. се установява, че при отваряне на електромера е констатирано, че има монтиран допълнителен проводник под пластината, свързваща клеми 1 и 3 на клемния блок и че електромерът несъотвества на метрологични и технически характеристики.

От заключението по съдебно-техническата експертиза, което съдът приема като вярно, обективно и компетентно дадено, се установява, че е извършена корекция на сметка за 597kwh , че е допълнително монтиран поводник към токови клеми 1 и 3 на абоната.

         С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

         От обсъдените по-горе доказателства се установи, че ответникът въз основа на клауза чл.25 от Общите условия е извършил начисляване на суми за електроенергия.

Това налага да се извърши преценка на клаузата на чл. 25 от  Общите условия.Съдът приема, че същата е неравноправна, респективно нищожна,  тъй като процесните Общи условия не са били предмет на индивидуално уговаряне между страните по правния спор. Спецификата на дейностите по производство, разпределение, пренос и доставка на електрическа енергия и нейното обществено значение предполага особени правила, при които тези дейности се осъществяват, но не и по отношение на регламентацията на отношенията между доставчика и потребителя на електрическа енергия, тъй като същите се основават на принципа на равнопоставеност.

Законодателят е дал възможност на доставчика на електрическа енергия да обвързва съконтрахентите си с изработени от него Общи условия, но техните разпоредби не следва да нарушават основни принципи и императивни разпоредби на закона. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 ЗЕ урежда принципите за търговия с електрическа енергия, един от които е защита интересите на потребителите. Веднъж получил лицензия за определените дейности в енергетиката, доставчикът на електрическа енергия – лицензиант е длъжен да осигурява освен надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите с изключение на определени случаи, също и измерване и отчитане на електрическата енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства /чл. 69, чл. 116, чл. 120 ЗЕ, чл. 84 и чл. 87 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката/. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на ответника, поради което последният има задължение да осигури правилното и коректно фунциониране на С., да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.
В случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Клаузата от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП, доколкото въпреки изискването за добросъвестност, създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Разпоредбата на чл. 25 от Общите условия нарушава основните принципи на равнопоставеност между страните и на защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия. Липсва защита на интереса на потребителите при едностранна корекция на сметките за минал период, предприета от страна на дружеството – монополист, при неустановен период на грешно измерване или неизмерване на електрическата енергия, особено в хипотезата, когато инкасаторът на района периодично е отчитал доставената и потребена електрическа енергия за съответния период, за който впоследствие е извършена едностранна корекция на сметките.
По своята същност разпоредбата на чл. 25 от Общите условия предвижда санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно поведение на последния. Обективната отговорност е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е правомощие единствено на законодателя. Посочената клауза противоречи и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, която урежда пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която отговорност е винаги виновна и е в границите, посочени в чл.82 ЗЗД.
Поради това, че клаузата на чл.25 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия от фирма, приети на основание чл. 98 ЗЕ, е неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, настоящият съдебен състав приема, че същата е нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Поради нищожността на посочената клауза, същата не обвързва страните и не намира приложение в техните правоотношения. В този смисъл е и съдебната практика на ВКС-Решение №165/19.11.2009г. по търг дело №103/2009г. и Решение №189/11.04.2011г. и по търг.дело №39/2010г.

Това води до извода, че ищците не дължат посочената сума от 515.49лв. в резултат на корекция по сметка за ел.енергия, поради нищожност на клаузата, въз основа на която е начислена сумата от ответника.

По тези съображения съдът счита, че исковата претенция се явява неоснователна и следва да се признае за установено, че не се дължи  сумата от 515.49лв.  от ищците на ответника.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищците сумата от 50.00лв. за разноски за държавна такса и сумата от 200.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения съдът

Р        Е       Ш        И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.124 от ГПК по отношение  -“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр.София, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 140, че И.Ц.К. с ЕГН **********, Ц.Ц.К. с ЕГН ********** и  В.Ц.К. с ЕГН **********, всички в качеството си на наследници на Ц.Б.К.  не дължат за обект, жилище, находящо се в ****, с абонатен № 4100961041 на “ЧЕЗ Електро България” АД сумата от 515.49 лв., представляваща сборна сума по фактури, както следва: № 0088342057/09.06.2011 г. за сумата от 154.68 лв., № 0088342058/09.06.2011 г. за сумата от 171.78 лв., № 0088342059/09.06.2011 г. за сумата от 177.62 лв., № 0088342060/09.06.2011 г. за сумата от 11.41  лв.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК “ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, гр.София, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 140, ДА ЗАПЛАТИ на И.Ц.К. с ЕГН **********, Ц.Ц.К. с ЕГН ********** и  В.Ц.К. с ЕГН **********,***, чрез адв.Г.Ц. сумата от 50.00лв. за разноски за държавна такса и сумата от 200.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: