Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                              

гр. Плевен, 25.01.2012год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, VІІ граждански състав, в публичното заседание на двадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията Банкова гр. д. № 4023 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба на недвижим имоти, втора фаза по извършване на делбата.

С решение№2109/24.11.2010г., влязло в сила на 13.10.2011г. е допусната на осн. чл.34 от ЗС да се извърши съдебна делба между И.А.Х., ЕГН********** и М.И.Х., ЕГН**********, върху следния недвижими имот: апартамент №30 в девететажна масивна жилищна сграда в ****на осми етаж,с изложение юг- изток, състоящ се от две спални, дневна ,кухня, баня, тоалетна, застроен с площ 89 кв.м., без стълбището,при съседи:отдолу –Т. и В.В.,  отгоре П. и Р. П.ви, от запад-Г. и В.П., от север- Х.Г.П., от юг и изток –двор, заедно с принадлежащото избено помещение в северната страна на мазето от 6 кв.м., при съседи:П.Ц.И., П. В. П.в и двор, и едно таванско помещение, за общо ползване от 142кв.м. ведно със съответните ид. части от сградата и правото на строеж.От допуснатия до делба имот  се образувани четири равни дяла, от които три дяла за И.А.Х., ЕГН********** и един за М.И.Х., ЕГН**********.Назначена е съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещото лице С.К., която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, да даде заключение за пазарната стойност на допуснатия до делба имот и неговата поделяемост, при депозит в размер на 100лв., вносим от ищеца, в едноседмичен срок от влизането в сила на настоящото решение.

Ищецът И.А.Х. на осн. чл. 349, ал.2 от ГПК е направил искане за възлагане на процесния недвижим имот в негов дял.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

По отношение на допуснатия до делба апартамент е изготвено заключение от ВЛ относно пазарната оценка и поделяемостта на имота. Вещото лице е посочило, че пазарната оценка  на имота, който е реално неподеляем, е 76500лв. При определените от съда квоти ищецът е с дял ¾ - 57375лв., ответникът е с дял ¼ - 19125лв.Заключението е прието като обективно,компетентно и неоспорено от страните.

Направено искане за възлагане от  процесуалният представител на ищеца И.А.Х. по чл. 349, ал.2 от ГПК.

За да са налице предпоставките на посочената разпоредба , е необходимо имота да е жилищен, наследствен, съделителят да е живял в него при откриване на наследството и да няма друго жилище.В случая не се касае за наследствен имот, а за обикновена съсобственост, което е обсъдено и в приложените решения във връзка с предявен иск от И.А. против М.И. по чл.227 от ЗЗД.Освен това дори да беше наследствен, то в ТР№1/2004г. на ВКС изрично е посочено, че ако съсобствеността е възникнала от различни юридически факти, то на може да се постанови възлагане на имота в дял на един от съделителите.

При обсъждане предпоставките на чл.349, ал.1 от ГПК, също следва да се отбележи, че същите са изчерпателно и кумулативно дадени: имота да е жилищен, да е само СИО, прекратена с развод или смъртта на един от съпрузите,  на претендиращия съпруг да е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака и да не притежава друго жилище.С оглед конкретния казус, страни в процеса не са бивши съпрузи  или наследници на съпруг, имота не е СИО,правата на съделителите са възникнали от различни юридически факти, няма непълнолетни деца.В тази връзка е и ТР№1/2004г. на ВКС.

С оглед  изложеното съдът намира, че делбата между страните следва да бъде извършена чрез изнасяне на делбения имот на публична продан при първоначална цена 76500лв.

От получената при проданта сума следва да се образуват четири равни дяла, от които три дяла за И.А.Х., ЕГН********** и един за М.И.Х., ЕГН**********

При този изход на делото, следва страните да заплатят държавна такса по сметка на ПлРС върху дяловете си както следва: И.А.Х., ЕГН**********-****лв., М.И.Х., ЕГН**********-***лв.

Водим от горното, съдът:

                                           Р Е Ш И:         

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ: апартамент №30 в девететажна масивна жилищна сграда в ****на осми етаж,с изложение юг- изток, състоящ се от две спални, дневна ,кухня, баня, тоалетна, застроен с площ 89 кв.м., без стълбището,при съседи:отдолу –Т. и В.В., , отгоре П. и Р. П.ви, от запад-Г. и В.П., от север- Х.Г.П., от юг и изток –двор, заедно с принадлежащото избено помещение в северната страна на мазето от 6 кв.м., при съседи:П.Ц.И., П. В. П.в и двор, и едно таванско помещение, за общо ползване от 142кв.м. ведно със съответните ид. части от сградата и правото на строеж, при първоначална цена 76500лв.

ОТ ПОЛУЧЕНАТА ПРИ ПРОДАНТА сума да  се образуват четири равни дяла, от които три дяла за И.А.Х., ЕГН********** и един за М.И.Х., ЕГН**********

ОСЪЖДА И.А.Х., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса върху стойността на дела му  в размер на  2295лв.

ОСЪЖДА М.И.Х., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС държавна такса върху стойността на дела му в размер на 765лв.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: