Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2012г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и пети януари

Шести наказателен състав

година 2012

В публично засед*е в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 3152 по описа за 2011 година

и на основ*е данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление №501 от 17.10.2011г Директорът на РЗОК-Плевен е наложил на основ*е чл.53 от Закона за административните нарушения и наказ*я (ЗАНН), чл.105з, ал.2 от ЗЗО, чл.105а, ал.З и чл.105в, ал.З от ЗЗО във връзка с §10 от ПЗР на НРД за медицинските дейности за 2011г на „Университетска многопрофилна   болница за активно лечение - д-р Георги Странски” ЕАД представлявано от доц.д-р ***, административна санкция: имуществена санкция в размер на:

           1.По  т.І,  т.1.1   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/лева

           2.По  т.І,  т.1.2   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/лева

3.По  т.І,  т.2.1   в   размер   на  600/шестстотин/ лева  за   извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

4.По т.І, т.2.2 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/лева.

5.По  т.І,  т.23   в  размер   на  600/шестстотин/  лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

6. По т.І, т.3.1  в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

7. По т.І, т.4.1  в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

8. По т.І, т.5.1 в размер на 600/шестстотин/  лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

9. По т.І, т.5.2   в   размер   на   600/шестстотин/  лева   за   извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

10. По т.І, т.6.1    в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

11. По т.І, т.7.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

12. По т.І, т.7.2 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

13. По т.І, т.7.3 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

14. По т.І, т.7.4 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

15. По т.І, т.8.1 в размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

16. По  т.І, т.8.2  в  размер  на 600/шестстотин/ лева  за  извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

17. По  т.І,  т.8.3   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

18. По т.І, т.9.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

19. По т.І, т.10.1   в  размер  на 600/шестстотин/ лева за  извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

20. По т.І, т.11.1  в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

21. По т.І, т.11.2  в размер на в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

22. По т.І, т.11.3 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

23. По т.І, т.11.4 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три
нарушения по 200/двеста/ лева.     

24. По т.І, т.11.5 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

25. По т.І, т.11.6 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

26. По т.І, т.11.7 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

27. По т.I, т.11.8 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

28. По т.I, т.11.9 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

29. По т.І, т.12.1 в размер на 880/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/лева.

30. По т.І, т.12.2 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

31. По т.І, т.12.3 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

32. По т.І, т.12.4 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

33. По т.І, т.12.5 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/лева.

34. По т.І, т.12.6 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

35. По т.ІІ, т.1.1 в размер на 200/двеста/ лева.

36. По т.ІІ, т.2.1 в размер на 200/двеста/ лева.

37. По т.ІІ, т.3.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

38. По т.ІІ, т.4.1 в размер на 200/двеста/ лева.

39. По т.ІІ, т.5.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

40. По т.ІІ, т.6.1  в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

41. По т.ІІ, т.6.2 в размер на 200/двеста/ лева.

ОБЩО имуществена санкция в размер на 21 800/двадесет и една хиляди и осемстотин/ лева.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят „Университетска многопрофилна   болница за активно лечение - д-р Георги Странски” ЕАД представлявано от доц.д-р ***, който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно. Чрез процесуалния си представител адв.* Г. навежда правни доводи, че обжалваното НП е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а именно нарушение на разпоредбата на чл.40 ал.1 от ЗАНН като АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя без въобще да е поканен, независимо, че е бил известен и не е имало затруднение за неговото намиране, както и нарушение на разпоредбата на чл.105 б”з” ал.2 от ЗЗО като НП не е издадено от директора на РЗОК, подписано от Зам.Директор ** съгласно заповед №РД-0930/01.02.2011г., без в заповедта да е посочена самоличността на оправомощеното лице и без да е посочен конкретния период. Процесуалният представител на жалбоподателя адв.Г. навежда доводи,ч е по същество констатир*те нарушения се опровергават от допуснатата съдебно медицинска експертиза на вещото лице доц.д-р **, както и от разпита на свидетелите В.Н. – Началник на Клиника „Детски болести” при УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД и д-р С.Ж.Д. – лекар със специалност „Детска неврология” в клиника по Клиника „Детски болести” при УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД. В тази насока процесуалния представител на жалбоподателя адв.Г. навежда фактически доводи за образов*ето и квалификацията на вещото лице и свидетелите, и липсата на такава на актосъставителя д-р Н. и свидетелката д-р П., като лекари контрольори. Моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна РЗОК - Плевен, като процесуален представител се явява юрк.*** изразява становище, че обжалваното НП е законосъобразно. Навежда правни доводи, че административната санкция е наложена за не спазен диагностично – лечебен алгоритъм, не поставяне на окончателна диагноза и не спазени критерии за дехоспитализация и нарушения при воденето на болничната медицинска документация по КП 12 и КП 18, като тези нарушения са безспорно установени при извършената проверка. Освен това процесуалния представител на РЗОК-Плевен юрк.*** навежда доводи, че не следва да се кредитират с доверие представените от жалбоподателя писмени доказателства – т.нар. досиета на пациентите, и в тази насока не следва да се кредитира и заключението на вещото лице доц.д-р ** по назначената съдебно медицинска експертиза. Моли съда да потвърди обжалваното НП като законосъобразно и обосновано.

Съдът, като прецени събр*те по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е основателна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №449 от 08.08.2011г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на за периода от 04.07.2011г до 08.08.2011г вкл. при извършена проверка в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД е констатирано следното: I. По КП №12 са проверени 34 бр. ИЗ, при което е установено че:

1.Преминали пациенти през м. Януари 2010г.

1.1. ИЗ №2291/19.01.2010г. - 25.01.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболяв*я: „Епилепсия -ГТКП" /Големи тонично - клонични пристъпи/. По НХ /Направление за  хоспитализация/ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д..

По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболяв*я: по МКБ10 G40.6 - „Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях)", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП"; Диагноза при приемането: МКБ10 F71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболяв*я: по МКБ10 G40.6 - „Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях)", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост"; Придружаващи заболяв*я по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit та1]или без тях)", неуточнени, изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №2291 се установи, че:

По анамнеза:  „Дете от кръвнородствен брак, майка с олигофрения, две от братчетата са с умствено изоставане. От кърмаческа възраст детето получава ТКП 2-3 пъти месечно. Лекувано с антиконвулсивни средства нередовно. От две години започнато лечение и гърчовете намалели до 2-3 седмично. Детето проговорило и проходило на 3 годишна възраст. Детето не може да усвоява учебни занятия".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за  назначени и извършени изследв*я за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето, с оглед на тежката фамилна обремененост.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост на детето.

Съгласно Методичните указания на Приложение №18 към НРД – 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на  главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При изследването на кръв /отчетено като основна диагностична процедура/ е регистрирана стойност на СУЕ - 35 мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано;

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП №12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

- Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 20 Юг.

Нарушенията са извършени за първи път.

При извършеното психологично изследване намерен IQ/интелектуален квотиент/ = 63 по Рейвън, което е коментирано от изследващия психолог като лек конгнитивно-интелектуален дефицит. При извършената консултация от специалист - психиатър, заключението е, че детето е с Диагноза: по МКБ10 F70.0 - „Лека умствена изостаналост". По НХ, ИЗ и приложената епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 Умерена умствена изостаналост, което не кореспондира със заключенията на психолога и психиатъра;

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсват препоръки към ОПЛ на пациента.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

1.2. ИЗ №2604/21.01.2010г. - 28.01.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен";  придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 -„Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост"; Придружаващи заболявания по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №2604 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от кръвнородствен брак, фамилно обременено с епилепсия, изостава в нервно - психическото развитие от раждането. Проходило и проговорило на три години. От бебе получава ГТКП един път седмично. Не е изследвано и лекувано до момента".

Липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост на детето.         Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. – КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД- 2010г.-/КП №12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

При извършеното психологично изследване е намерен IQ/интелектуален квотиент/ = 72 по **, който е коментиран от изследващия психолог като долна граница на нормата към лека умствена изостаналост, което не кореспондира с поставената в НХ, ИЗ и епикриза окончателна диагноза - „Умерена умствена изостаналост";

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация; липсват препоръки към ОПЛ на пациента.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

2Лреминали пациенти през м. Февруари 2010г.

2.1. ИЗ №5249/15.02.2010г. - 20.02.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: МКБЮ F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБЮ F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №5249 се установи, че:

По анамнеза: „Дете родено от кръвородствен брак, майка с олигофрения, в семейството има и други деца с изоставане в нервно - психичното развитие. Изостава в  НПР от раждането, не говори, изговаря отделни срички и издава крясъци. Не е ясно до каква степен чува, не изпълнява нареждания. От няколко години получава ГТКП и КПП, веднъж на 2-3 седмици." От статуса: „.. .Дебилен фациес...".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост, с оглед на тежката фамилната обремененост и обективния статус.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните  симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно   методичните   указания   на   Приложение   №18   от   НРД  -   2011г.   -   за медицинските дейности /КП № 12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично: състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

При извършеното психологично изследване намерен IQ/интелектуален квотиент/ = 57 по **, което е коментирано като лек интелектуален дефицит.

При извършената консултация от специалист — психиатър, заключението е, че детето е с Диагноза по МКБ10 F70.0 - Лека умствена изостаналост. По НХ и приложената епикриза е отчетено, че детето е с Умерена умствена изостаналост, което не кореспондира със заключенията на психолога и психиатъра.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

2.2. ИЗ №3386/28.01.2010г. - 05.02 2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен";  придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост"', Придружаващи заболявания: придружаващи  заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Диагноза при приемането: МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: придружаващи заболявания по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal]или без тях)", неуточнени, изписано като „Епилепсия -ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБ 10 F71.1 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit таl]или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №3386 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от кръвнородствен брак, фамилно обременено с епилепсия. От раждането изостава в НПР. Не говори разбираемо, агресивно и негативно. От 9 месечна възраст получава гърчове по два пъти месечно. Получава и КПП с пристъпи на ярост. Лекувано с антиконвулсанти.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

ЕЕГ изследването не е извършено под наркоза. - „Записът изобилства от артефакти от механичен произход."

Съгласно методичните указания па Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/ при пациенти с интелектуален дефицит (умствена изостаналост): за диагностициране чрез следните изследвания - хромозомин, генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват под наркоза).

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни   изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина днсметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извьршени за първи път.

2.3. ИЗ №4796/10.02.2010г. - 16.02.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП. Състояние след ЧМТ/ черепно-мозъчна травма/". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10  F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена  изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [p-\it mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Диагноза при приемането: МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [ре;it mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №4796 се установи, че:

По анамнеза: „Дете с ЧМТ на 1 година и 3 месеца, след което започнало да получава ГТКП. Държало се агресивно и изоставало в НПР. Лекувано с антиконвулсанти, но състоянието му не се подобрило, продължава да получава гърчове - последния преди месец. Оплаквало се от пулсации в главата."

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 20Юг. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

V. Умствена изостаналост - за етиологично уточняване.

1.2. ПЛАНОВИ:

- Пациенти с интелектуален дефицит (умствена изостаналост): за диагностициране  чрез  следните изследвания  - хромозомни,  генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват  под наркоза).

Детето е с изяснена етиология на евентуалната умствена изостаналост -ЧМТ/Черепно - мозъчна травма/.

Липсват индикации за хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация но КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Не са извършени изследвания, които да изяснят етиологията на оплакванията на детето - „пулсации в главата"/ КАТ; МРТ/.

При настоящата хоспитализация липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна   диагноза и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина /дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показател

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път

3. Преминали пациенти през м. Март 2010г.

3.1. ИЗ №7975/09.03.2010г. - 14.03.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях)", неуточнени, изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Диагноза при приемането: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях)", неуточнени, изписано като „Епилепсия - ГКТП".

При проверка на ИЗ №7975 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от нормална бременност, родено в асфиксия. Отглеждано в кувьоз, установен бил шум на сърцето. От раждането изостава в НПР - проходило и проговорило на 2г. От 5 месеца започнало да получава пристъпи от прилошавене, лягало и заспивало. Пристъпите са през 10 дни, след сън".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

До края на болничния престой детето е лекувано за гърчовия синдром.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната   диагноза   се   поставя   на   базата . на   анамнестичните   данни, соматичния   и   неврологичния   статус,   проведените   параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

4. Преминали пациенти през м. Април 2010г.

4.1. ИЗ №12483/15.04.2010г. - 20.04.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умерена умствена изостаналост"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.   Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10   F71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението",  Придружаващи заболявания: липсват. Диагноза при приемането: МКБ 10  F71.1 - „Умерена умствена изостаналост,      значително    нарушение    в    поведението", Придружаващи заболявания: липсват. Окончателна диагноза:    МКБ 10    F71.0    -    „Умерена    умствена    изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.7 - „Епилепсия - КПП".

При проверка на ИЗ №12483 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от нормална бременност и раждане. От ранна детска възраст изостава в НПР, проговорило на 2 години, проходило на 1г. и 3 м. От ранна възраст получава КПП и провежда антиепилептична терапия".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени   изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 20 Юг. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните" симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания    за    доказване   на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и  необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 20 Юг /КП № 12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

5. Преминали пациенти през м. Май 2010г.

5.1. ИЗ №15916/14.05.2010г. - 19.05.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза:„Умствено изоставане"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия КПП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е  насочено с Диагноза по МКБ10 F71.1 - „Умерена умственаизостаналост, със значителни отклонения в поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост"; Диагноза при приемането:  МКБ10  F71.1  - „Умерена умствена изостаналост, със значителни отклонения в поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост, със значителни отклонения в поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №15916 се установи, че:

По анамнеза: „Дете на 17г., родено с форцепс. От 1г. насам станало нервно и агресивно, от 6м. започнало да получава пристъпи от тикове, многократно дневно, състоящи се от серия от неконтролируеми движения и повтаряне на едни и същи думи. Преживяло катастрофа, след което имало страхови изживявания. Родителите смятат, че при катастрофата не си е ударило главата".

Съгласно Методичните оказания на Приложение № 18 към НРД - 2010г. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНО ИЗЯСНЯВАНЕ

V. Умствена изостаналост - за етиологично уточняване

1.2.ПЛАНОВИ:

    Пациенти с интелектуален дефицит (умствена    изостаналост): за диагностициране чрез следните изследвания - хромозомни, генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват под наркоза).

Липсват индикации за хоспитализация по КП №12/детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ  КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД – 2010г /КП № 12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

5.2. ИЗ №17057/25.05.2010г. - 31.05.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза:  „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". „Глухонемота". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.;  лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 G 40.7 - „малки припадъци [petit raal], без припадъци Grand mal", Придружаващи заболявания: F71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: МКБ10 F70.0 - „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБ 10 F70.0 - „Лека умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП", Н 90 - „Глухонемота".

При проверка на ИЗ №17057 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от първа нормално протекла бременност и раждане, с фамилна обремененост - дядо с психични проблеми. От ранна детска възраст изостава в НПР - предимно говорно. Изследвано е и доказана 67% глухота, не говори. От 1г.  насам започнало да получава ГКТП по 2 пъти месечно. Не е изследвано и лекувано с антиепилептични средства. Постъпва за изясняване на гърчовата симптоматика".

Съгласно Методичните оказания на Приложение № 18 към НРД - 201 Ог. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНО ИЗЯСНЯВАНЕ

V. Умствена изостаналост - за етиологично уточняване.

1.2. ПЛАНОВИ:

    Пациенти    с    интелектуален    дефицит    (умствена    изостаналост): за диагностициране чрез следните изследвания - хромозомни, генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват под наркоза).

Липсват индикации за хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на  болнична медицинска помощ.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

6. Преминали пациенти през м. Юни 2010г.

6.1. ИЗ №17622/28.05.2010г. - 02.06.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени"; Диагноза при приемането: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени, изписано като „Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано като „Епилепсия - ГКТП".

При проверка на ИЗ №17622 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от кръвнородствен брак, с фамилна обремененост за гърчове и олигофрения. От 10 годишна възраст получава ГКТП, напоследък до 3-4 пъти дневно. Изостава в НПР от раждането - проговорило на 3г., но и до момента не говори разбираемо, не посещава училище". Обективен статус: „...дебилен фациес".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 20 Юг. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

7. Преминали пациенти през м. Август 2010г. 

7.1. ИЗ №24412/26.07.2010г. - 05.08.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - лека степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.0 -„Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост" . Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 70.0 - „Лека умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях)", неуточнени, изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №24412 се установи, че:

По анамнеза: „Дете с фамилна обремененост - баща и дядо с епилепсия, останалите деца от семейството също са с умствена изостаналост, едно от тях е с болест на Даун. С изоставане в НПР от раждането - проговорило на 3 годишна възраст. От 2 годишна възраст получава ГКТП, в момента до 5-6 пъти месечно. Лекува се, при което,, гърчовете леко намалели.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

Липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост на детето, с оглед на тежката фамилна обремененост.

Съгласно Методичните указания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти  на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:     

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010r.       

Нарушенията са извършени за първи път.       

7.2. ИЗ №24410/26.07.2010г. - 05.08.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - лека степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 „Умерена  умствена   изостаналост";   Диагноза   при   приемането:   F 71.0/   Умерена умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [ petit та1]или без тях), неуточнени", изписано словесно  Като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 70.0 - „Лека умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №24410 се установи, че:

По анамнеза: „Дете с фамилна обремененост за епилепсия, останалите деца от семейството също получават гърчове, едно от тях е с болест на Даун. С изоставане в НПР - проходило на 1г., 6м., не говори - изговаря само отделни срички. От 1 годишна възраст получава ГКТП, в момента до 3-4 пъти месечно. Лекува се, при което гърчовете леко намалели". Обективен статус: „..дебилен фациес".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

Липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост на детето, с оглед на тежката фамилна обремененост.

Детето е наблюдавано и лекувано само за гърчовия синдром. Съгласно Методичните указания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и  диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.   

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

7.3. ИЗ №24414/26.07.2010г. - 05.08.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - лека степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия -ГКТП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от ЛЗ АИПСИМП по НБ - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По Н.Х. детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: F 70.0 „Умерена умствена изостаналост"; Окончателна диагноза: F 70.0 - „Лека умствена изостаналост".

При проверка на ИЗ №24414 се установи, че:

По анамнеза: „Дете с фамилна обремененост - баща и дядо с епилепсия, останалите деца от семейството също са с умствена изостаналост, едно от тях е с болест на Даун. С изоставане в НПР от раждането - проговорило на 3 годишна възраст. От 2 годишна възраст получава ГКТП, в момента до 5-6 пъти месечно. Лекува се, при което гърчовете леко намалели".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост, с оглед на тежката фамилна обремененост.

Съгласно Методичните указания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

7.4. ИЗ №24411/26.07.2010г. - 05.08.2010г. на пациент с ЕГН **********, /брат на ЗЗОЛ по т.8.6./ отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: Умствено изоставане - лека степен; Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.
Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия. - ГТКП"; Окончателна диагноза: F 70.0 - „Лека умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия. - ГТКП".

При проверка на ИЗ №24411 се установи, че:

По анамнеза: „Дете фамилно обременено с епилепсия. С изоставане в НПР от раждането - проходило и проговорило на 2.5 годишна възраст. От 2 годишна възраст получава ГКТП, в момента до 3-4 пъти месечно".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост, с оглед на тежката фамилна обремененост.

Съгласно Методичните указания на Приложение №18 към НРД - 2010г. – КП 12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.      

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на  болничния   престой   не   е   поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.    

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

8. Преминали пациенти през м. Септември 2010г.

8.1. ИЗ №27828/01.09.2010г. - 07.09.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.  Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБЮ F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: МКБ 10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №27828 се установи, че:

По анамнеза: „ Дете от нормална бременност, в края на която майката развила хипертония и поради влошеното й състояние, детето е родено със секцио с тегло 1000г. Фамилно обременено с епилепсия по бащина линия. От една годишна възраст детето получавало ГТКП /големи клонично - тонични припадъци/, за които провежда лечение. Гърчовете намалели, но периодично получавало КПП/ клонични пароксизмални пристъпи/. Последен инцидент от преди 10 дни. Детето изоставало в умственото развитие, проявявало агресивност."     

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 20Юг. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ  БОЛНИЧНИ   ЗДРАВНИ   ДЕЙНОСТИ,   КОИТО   СЕ   ЗАПЛАЩАТ  ПО   ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.  

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При извършеното ЕЕГ изследване е изразено мнение от специалиста - невролог, че е уместно детето да се насочи за компютърно томографско изследване на главен мозък за изключване на симптоматична епилепсия. До края на болничния престой на детето не е назначено и не е извършено гореспоменатото изследване;

До   края   на  болничния   престой  не   е   поставена  окончателна  диагноза  и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

При извършеното психологично изследване намерен ІQ/интелектуален квотиент/ = 77 по **, което е коментирано от изследващия психолог, че е в границите на нормата.

При извършената консултация от специалист - психиатър, заключението е, че при детето няма данни за умствена изостаналост. В приложената епикриза като заключение на психиатричната консултация е отразено, че детето е с данни за лека умствена изостаналост, което не отговаря на фактите от приложената в ИЗ психиатрична консултация;

Налице са несъответствия между данните отчетени по НХ пред РЗОК - Плевен и данните от ИЗ.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на  оспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицински документи, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

8.2. ИЗ №27831/01.09.2010г. - 07.09.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствено изоставане - умерена степен"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mаl]или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №27831 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от нормална бременност и раждане, фамилно обременено с епилепсия. От една годишна възраст започнало да си бие главата в леглото вечер, проявявало агресивност."

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания   (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ?

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

При извършеното психологично изследване намерен ІQ/интелектуален квотиент/ = 84 по **, което е коментирано от изследващия психолог, че е в границите на нормата;

При извършената консултация от специалист - психиатър, заключението е, че при детето няма данни за умствена изостаналост. В приложената епикриза като заключение на психиатричната консултация е отразено, че детето е с данни за лека умствена изостаналост, което не отговаря на фактите от приложената в ИЗ психиатрична консултация;

         По ИЗ детето е изписано с окончателна диагноза: „Умствена изостаналост". По НХ е отчетено с окончателна диагноза: „Умерена умствена недостатъчност".

Налице са несъответствия между данните отчетени по НХ пред РЗОК- Плевен и данните от ИЗ.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.         

8.3. ИЗ №27426/27.08.2010г. - 01.09.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГТКП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit таl]или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.0 -„Умерена умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 -„Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия" .

При проверка на ИЗ № 27426 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от нормално протекли бременност и раждане, фамилно обременено с психични заболявания. Проходило и проговорило навреме, но от кърмаческа възраст е с психични отклонения. Било нервно, агресивно, консултирано неколкократно с психиатър, провеждано лечение без ефект. Детето проходило на 1г. и 6м., според майката на 10м. изговорило няколко думи, след което в следствие на стрес спряло да говори. Не говори и в момента, станало нервно, понякога си биело главата и посинявало. От 6 месечна възраст получава ГТКП. Лекувано с антиконвулсанти, но продължава да получава ГТКП 3-4 пъти месечно, последен гърч на 26.08.2010г.".

Съгласно Методичните оказания на Приложение№18,към НРД - 2010г. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично     уточняване     на     левкодистрофичния     или     обменен енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит (съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен синдром,      амблиопия,      амавроза),      за      доказване      на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания,    при    необходимост    и    биопсични    атоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно  патогенетично  или  симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HIV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното състояние.

Необходимост  от  парентерално  хранене  при  тежки  случаи  с  тежък квадрипаретичен     и     псевдобулбарен     синдром     при     пациенти с диагностицирана     левкодистрофия,     полиодистрофия     или     обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.      Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен процес в базалните ядра; ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна еластична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.        

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост, предвид тежката фамилна обремененост;

По време на болничния престой провеждано лечение само за гърчовия синдром.

ЕЕГ изследването не е извършено под наркоза. - „Записа изобилства от артефакти от механичен произход."

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/ При пациенти с интелектуален дефицит (умствена изостаналост): за диагностициране чрез следните изследвания - хромозомни, генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват под наркоза).

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е.ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА  ОТ  БОЛНИЧНИ  ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ,  КОИТО  СЕ  ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение № 18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

9. Преминал» пациенти през м. Октомври 2010г.

9.1. ИЗ №31201/03.10.2010г. - 08.10.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Лека умствена изостаналост"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост"; Диагноза при приемането: F 71.0. „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост”, Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като Епилепсия; Окончателна диагноза: F 71.0 -„Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Лека умствена изостаналост". Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

При проверкана ИЗ №31201 се установи, че:

По анамнеза: „Има сестра на 15г. с хидроцефалия. От раждането изостава в психо-моторното развитие, на 1г. забавило и говорното развитие. На 02.08.2005г по време на игра се ударило в тилната област на главата, след което започнало да получава атонични пристъпи. Лекувано, след което майката спряла лечението. През м. септември 2010г. отново е припаднал, започнато лечение".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за проведени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост, предвид тежката фамилна обремененост.

По време на болничния престой провеждано лечение само за гьрчовия синдром. Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпее и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При извършеното изследване на кръв при хоспитализацията установена стойност на СУЕ - 30 мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано.

До  края   на  болничния   престой   не  е   поставена  окончателна  диагноза  и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. - /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния хоД на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

10.     Преминали пациенти през м. Ноември 2010г.

10.1. ИЗ №34586/01.11.2010г. - 06.11.2010r. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП№12 - касае се за дете лекувано в Клиника; по детски болести с диагноза: „Лека  умствена изостаналост"; Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГТКП. Разстройство в експресивната реч". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано словесно като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадьци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Диагноза при приемането: F 70.0 „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 70.0 - „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40/7 - „Епилепсия - ГТКП".

При проверка на ИЗ №34586 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от първа нормално протекли бременност и раждане, фамилно обременено с епилепсия. Изостава в НПР - проговорило на 3г., проходило на 3г.6м.".На 2 годишна възраст получило за първи път ГТКП, след което било 12 часа в безсъзнание, хоспитализирано в Детска клиника гр. Плевен. В последствие получавало ГТКП почти ежеседмично, последен гърч преди 4 дни".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

ІІ.      ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

V. Умствена изостаналост - за етиологично уточняване. 1.2. ПЛАНОВИ:

• Пациенти с интелектуален дефицит (умствена изостаналост): за диагностициране чрез следните изследвания - хромозомни, генетични, метаболитен скрининг, серологични изследвания за вродени инфекции, психологично изследване, КТ, МРТ и ЕЕГ (КТ, МРТ и ЕЕГ се извършват под наркоза).

Липсват индикации за хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА. 

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг),    серологични    изследвания    за    доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит инеобходимите специализирани изследвания/, ЕЕГ.

Не е спазен диагностично -лечебния  алгоритъм на КП №12, което  представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на
нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

11. Преминали пациенти през м. Декември 2010г.

11.1. ИЗ №37235/23.11.2010г. - 01.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД ; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост - умерена степен", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях),«неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - ГТКП"; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано словесно като „Умствена изостаналост - умерена степен", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия -ГТКП".

При проверка на ИЗ №37235 се установи, че:

По анамнеза: „Дете от първа нормално протекли бременност и раждане. Фамилно обременено с епилепсия и диабет. От ранна възраст изостава във физическото и НПР - проходило на 2г., проговорило на 3г. В деня преди хоспитализацията детето получило пореден ГКТП с пяна на устата и изпускане на тазовите резервоари. От двегодишна възраст получава подобни пристъпи".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

СПЕШНИ: 

   Диагностично     уточняване     на     левкодистрофичния или обменен енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит (съчетание от квадрипаретичен синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък
квадрипаретичен     и     псевдобулбарен     синдром     при     пациенти     с
диагностицирана    левкодистрофия,     полиодистрофия     или     обменна
енцефалопатия.  

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна еластична парапареза - за диагностициране на фамилна
еластична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

           Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.  

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД – 2010г /КП №12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ. Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на
нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно HPД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

11.2. ИЗ №38161/02.12.2010г. - 11.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано словесно като „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано словесно като „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 -„Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени, изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №38161 се установи, че:

По анамнеза: „Дете на 8г., от трета нормално протекли бременност и раждане, на родители с олигофрения. От раждането изостава в НПР - проходило на 3г., но и до момента не може да говори, според майката изговаря до 10 думи. От 2г. насам получава ГКТП - не е изследвано и не е лекувано".

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЦНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО' СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на  метаболизма,   генетични   изследвания   (хромозомни  изследвания, метаболитен скрининг),    серологични    изследвания    за    доказване    на    вродени    инфекции (цитомегаловищси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславщци интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания/, ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на  болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план; - стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

113. ИЗ №3816б/02.12.2010г. - 10.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД ; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението",- Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - КПП".

При проверка на ИЗ №38166 се установи, че:

По анамнеза: „Дете на 8г., родено недоносено, от кръвнородствен брак. В
семейството бащата и братче са с умствена изостаналост. Изостава в НПР – проходило и проговорило на 4г. Не е получавало гърчове до момента. Контактува само с майката, не може да се обслужва, не е агресивно".            

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

   Диагностично     уточняване    на    левкодистрофичния    или    обменен енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит (съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен                синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГпод наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритьмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък
квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана    левкодистрофия, полиодистрофия или обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДЦ с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна
спастична параплегия и ДЦ с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на. КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклиниши изследвания -и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост” се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.       

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:   

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на
нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

11.4. ИЗ №37618/29.11.2010г. - 04.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия, Състояние след гърч"; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението," Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях)", неуточнени, изписано словесно като „Епилепсия".

При проверка на ИЗ №37618 се установи, че:

По анамнеза: „Дете на 6г., от нормална бременност и раждане. Баща и брат с епилепсия. Изостава в НПР - според майката не запомня, държи се агресивно. От 8 месечна възраст получава ГКТП, лекува се, напоследък гърчовете зачестили по няколко пъти седмично, последен в деня на приема".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично уточняване на левкодистрофичния или обменен
еяцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром,      амблиопия,      амавроза),     за     доказване     на     процеса
(невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични
изследвания,    при    необходимост    и    биопсични    патоморфологични
изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за
адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен
тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE,
HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък
квадрипаретичен и псевдобулбарен    синдром при пациенти с диагностицирала левкодистрофия, полиодистрофия или обменна енцефалопатия.        

       Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова таксия – за доказване на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

   Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

      Пациенти с долна еластична парапареза - за диагностициране на фамилна еластична параплегия и ДЦ с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12/ детето е било с индикации за хоспитализация по КП №18 „ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ"/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12;

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При извършеното изследване на кръв при хоспитализацията установена повишена стойност на СУЕ - 29 мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано;

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за
дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична #1едицинска помещ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

11.5. ИЗ №38270/03.12.2010г. - 10Л2.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия", Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП".

По анамнеза: „Дете на 11г., близнак, родено с тегло 1700г., с леко умствено изоставане и гърчов синдром. Лекува се, гърчовете са намалели до 1-2 месечно".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично     уточняване     на     левкодистрофичния     или     обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при    необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално  хранене  при тежки  случаи  с тежък
квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана    левкодистрофия,     прлиодистрофоя     или    обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностьлбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна еластична парапареза - за диагностициране на фамилна спастична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което
представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична
медицинска помощ.    

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При изследване на кръв при хоспитализацията установена повишена стойност на СУЕ -39 мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано;

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: „Лека умствена изостаналост". По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: „Умерена умствена изостаналост". Налице е несъвпадение в данните в представената медицинска болнична документация.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства, са описани без да е посочена, доза – еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализацията.     

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

11.6. ИЗ №38269/03.12.2010г. - 10.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ 10 F 71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост", значително нарушение в поведението, изписано като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", изписано като „Умствена изостаналост - лека степен", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП".

По анамнеза: „Дете на 11г., близнак, родено с тегло 1800г. От 8 месечна възраст развива гърчов синдром. Лекува се, гърчовете са намалели до 1-2 месечно".

     Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. – КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично    уточняване    на    левкодистрофичния    или     обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром,     амблиопия,     амавроза),      за     доказване     на     процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични
изследвания,    при    необходимост    и    биопсични    патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за
адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДЦ с мозъчен
тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE,
HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична^ корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък
квадрипаретичен    и    псевдобулбарен    синдром    при    пациенти    с
диагностицирана    левкодистрофия,     полиодистрофия    или     обменна
енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или
гръбначномозъчен обеменяроцес, демиелинизиращ процес.

    Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен процес в базалните ядра; ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза – за диагностициране на фамилна спастична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не  е  спазен диагностично - лечебния  алгоритъм  на  КП №12,  което - представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ.

При изследване на кръв при хоспитализацията установена повишена стойност на СУЕ - 32 мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано;

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: Лека умствена изостаналост. По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: Умерена умствена изостаналост. Налице е несъвпадение в данните в преставените документи.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

11.7. ИЗ №37046/22.11.2010г. - 01.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено
по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза:
„Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.1 - „Умерена умствена изостаналост,, значително нарушение в поведението", изписано като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП"; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F 71.1  „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват. По анамнеза: „Дете на 9г., родено от нормални бременност и раждане. В семейството има и други деца с умствено изоставане и епилепсия, майка с олигофрения. Детето изостава в НПР от раждането - проходило на 3г., проговорило на 4г., но и до момента не осъществява нормален говорен контакт. От кьрмаческа възраст получава ГКТП , за което е лекувано нередовно, но напоследък гърчовете зачестили до 2 пъти дневно и е започнато лечение, което се провежда редовно. Постъпва за изясняване на състоянието".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост” - КТ на глаСвен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за оказване на болнична медицинска помощ. 

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна   диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД – 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА. 

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦНЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

11.8. ИЗ №37223/23.11.2010г. - 01.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Лека умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия - ГКТП".

По анамнеза: „Дете на Пг., от кръвнородствен брак, фамилно обременено с епилепсия. От раждането изостава в НПР - проходило на Зг., проговорило на 4г. От кърмаческа възраст получава ГКТП, за което лекувано. Гърчовете намалели, но все още персистират".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично     уточняване    на    левкодистрофичния    или    обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром,      амблиопия,     амавроза),     за     доказване     на     процеса
(невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ прд наркоза, ликворни и генетични
изследвания,    при    необходимост       биопсични    патоморфологични
изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за
адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен
тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE,
HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъчни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък квадрипаретичен     и    псевдобулбарен     синдром     при     пациенти     с диагностицирана     левкодистрофия,     полиодистрофия     или     обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДЦ с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна
еластична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена   окончателна  диагноза   и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно HPД 2010г.       

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е -изписано с окончателна диагноза: „Лека умствена изостаналост". По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: „Умерена умствена изостаналост". Налице е несъвпадение в данните в представената болнична медицинска документация.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

11.9. ИЗ №37230/23.11.2010г. - 01.12.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е-д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.1 - „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: F71.1 „Умерена умствена изостаналост, значително нарушение в поведението", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 4г., от кръвнородствен брак, от трета патологично протекла бременност и нормално раждане. Фамилно обременено с епилепсия. От кърмаческа възраст започнало да получава ГКТП, за кето се лекува редовно". Обективен статус: „...неспокойно, говорен контакт е невъзможен. Нормален неврологичен статус...".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: П. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично     уточняване    на    левкодистрофичния     или     обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром,      амблиопия,     амавроза),     за     доказване     на     процеса
(невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, лнкворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДЦ с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HIV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъчни разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана

обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното състояние.

         Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана    левкодистрофия,     полиодистрофия     или     обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна еластична парапареза - за диагностициране на фамилна
спастична параплегия и ДЦ с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето;

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост;

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края   на   болничния   престой   не   е   поставена  окончателна  диагноза  и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за.синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно HPД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ детето е изписано с окончателна диагноза: „Лека умствена изостаналост". По епикриза и НХ детето е изписано с окончателна диагноза: „Умерена умствена изостаналост". Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация;

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

12. Пациенти приети през м. Декември 2010г., изписани м. Януари 2011г. 12.1. ИЗ №40218/21.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - „Умерена умствена изостаналост", изписано като „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Диагноза при приемането: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 -„Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.0 „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като „Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 6г., родено от нормално протекли бременност и раждане. Фамилно обременено с епилепсия. На 3 годишна възраст е преживяло изгаряне, след което започнало да получава ГКТП 2-3 пъти месечно, като падало и загубвало съзнание за 5-6 мин., цианозирало, изпускало тазови резервоари. В началото на пристъпите се оплаквало от главоболие, ставало нервно и агресивно. До момента не е изследвано и лекувано".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: П. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

• Диагностично уточняване на левкодистрофичния или обменен енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит (съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечешш; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостьр енцефалит / SSPE,
HIV-енцефалит)

        Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиршцо състояние на количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни

разстройства на дишането, при които се предйЬлага или е диагностицирана обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана    левкодистрофия, полиодистрофия или обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностьлбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДЦ с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна
еластична параплегия и ДЦ с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и. реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До   края  на   болничния   престой   не   е  поставена   окончателна  диагноза  и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

He e поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: „Лека умствена изостаналост". По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: „Умерена умствена изостаналост". Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация;

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва тералетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

12.2. ИЗ №40214/21.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от УМБАЛ „д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F71.0 - Умерена умствена изостаналост, Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП"; Диагноза при приемането: по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП"; Окончателна диагноза: по МКБ10 F71.0 - „Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: „Епилепсия - КПП". По анамнеза: „Дете на 5г., от кръвнородствен брак, с фамилна обремененост - майка с олигофрения, брат и дядо с умствена изостаналост. Изостава в НПР от раждането -проходило и проговорило на 4 г., но и до момента не говори добре. Според родителите не чува добре. До момента не е получавало гърчове".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 1.1. СПЕШНИ:

Диагностично уточняване на левкодистрофичния или обменен енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит (съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен синдром, емблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяваши изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефекти определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното

състояние.

        Необходимост  от  парещерално  хранене  при  тежки  случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана левкодистрофия, полиодистрофия или обменна   енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностьлбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДЦ с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна
спастична параплегия и ДЦ е мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При изследване на кръв при хоспитализацията регистрирана стойност на СУЕ -42мм. До края на болничния престой изследването не е проконтролирано.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за
дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.   

         Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: "Лека умствена изостаналост. По НХ детето е отчетено с окончателна диагноза: Умерена умствена изостаналост. Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация"

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

123. ИЗ №40284/22.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: "Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: "Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: F 71.0 "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 — "Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия - ГКТП"; Окончателна диагноза: F 71.0 "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - "Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 6 г., от кръвнородствен брак, с фамилна обремененост за епилепсия и психични заболявания. Изостава в НПР от раждането - проходило на 3г., проговорило на 4г., но и до момента не говори добре. От едногодишна възраст получава ГКТП, лекува се и гърчовете намалели до 1 път седмично. Било нервно, проявявало агресия".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12: П. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично    уточняване    на    левкодистрофичния    или    обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДД с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, НІV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана левкодистрофия, полиодистрофия или обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия - за доказване
на малкомозъчна или спиноцеребеларна дегенерация, ДД с мозъчен или
гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Пациенти с екстрапирамиден синдром - за доказване на дегенеративен
процес в базалните ядра; ДЦ с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна еластична парапареза - за диагностициране на фамилна
спастична параплегия и ДЦ с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес,
демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:     

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за
дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

В АУАН е посочено, че нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е изпивано с окончателна диагноза: “Лека умствена изостаналост”. По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: “Умерена  умствена изостаналост". Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация;

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

12.4. ИЗ №40285/22.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: "Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: "Епилепсия - ГКТТГ. По НХ детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: липсват; Окончателна диагноза: F 71.0 "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - "Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 8 г., от кръвнородствен брак, с дядо с епилепсия и психично заболяване. Изостава в НПР от раждането - проходило на 3г., проговорило на 3 г.6м., но и до момента не говори добре. От едногодишна възраст получава ГКТП, лекува се и гърчовете намалели до 1 път на 2 седмици. Не посещава училище, поради гърчовия синдром".

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. СПЕШНИ:

Диагностично    уточняване    на    левкодистрофичния    или    обменен
енцефалопатен синдром при деца с прогресиращ неврологичен дефицит
(съчетание от квадрипаретичен, екстрапирамиден, дементен, епилептичен
синдром, амблиопия, амавроза), за доказване на процеса (невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза, ликворни и генетични изследвания, при необходимост и биопсични патоморфологични изследвания), на генетичния дефект; и определяне на терапевтичен план за адекватно патогенетично или симптоматично лечение; ДЦ с мозъчен тумор, демиелинизиращ процес, остър или подостър енцефалит (SSPE, HTV-енцефалит).

Деца с остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на
количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритьмни
разстройства на дишането, при които се предполага или е диагностицирана
обменна енцефалопатия - за терапевтична корекция на дисметаболитното
състояние.

Необходимост от парентерално хранене при тежки случаи с тежък
квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром при пациенти с диагностицирана левкодистрофия, полиодистрофия или обменна енцефалопатия.

Пациенти с церебеларен синдром, задностълбцова атаксия – за доказване на малкомозъчна или сшшоцеребеларна дегенерация, ДЦ с мозъчен или гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

• Пациенти с екстрапирамиден синдром – за доказване на дегенеративен процес в базалните ядра;  ДД с мозъчен тумор, енцефалит, васкулит.

Пациенти с долна спастична парапареза - за диагностициране на фамилна спастична параплегия и ДД с мозъчен, гръбначномозъчен обемен процес, демиелинизиращ процес.

Липсват индикации за спешна хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП №12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклюшчни изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4.       ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

-        приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

-        стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за
дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.      

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: Лека умствена изостаналост. По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: "Умерена умствена изостаналост". Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация;        

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза – еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема  за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

12.5. ИЗ №40287/22.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: "Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: "Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 - "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: по МКБ10 F 71.0 - "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 - "Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.0 "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 -"Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit та1]или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 5г., от кръвнородствен брак, с фамилна обремененост за епилепсия. Изостава в НПР от раждането - проходило на 3г. 6м., проговорило на 3 г., но и до момента не говори добре. От тригодишна възраст получава ГКТП. До момента не е изследвано, лекувано само с Тиоридазин".

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2.       ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на метаболизма, генетични изследвания (хромозомни изследвания, метаболитен скрининг), серологични изследвания за доказване на вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания), ЕЕГ.

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и
диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение № 18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3.       ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни,
соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.      

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ. Медицински критерии за дехоспитализация

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.   

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

По ИЗ и епикриза детето е изписано с окончателна диагноза: "Лека умствена изостаналост". По НХ детето е изписано с окончателна диагноза: "Умерена умствена изостаналост". Налице е несъответствие на данните в представената болнична медицинска документация.

В приложената епикриза не е отразена терапевтичната схема приложена в хода на лечението на ЗЗОЛ, използваните в хода на лечение на пациента лекарствени средства са описани без да е посочена доза - еднократна и/или дневна, курс на лечение; липсва терапетична схема за лечение след дехоспитализация.

Налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация.

Констатираното представлява нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

12.6. ИЗ №40286/22.12.2010г. - 01.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №12 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: "Умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: "Епилепсия - ГКТП". По НХ детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. По НХ детето е насочено с Диагноза по МКБ10 F 71.0 — "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: липсват; Диагноза при приемането: по МКБ 10 G 40.6 - "Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия"; Окончателна диагноза: F 71.0 "Умерена умствена изостаналост", Придружаващи заболявания: по МКБ 10 G 40.6 -"Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени", изписано словесно като "Епилепсия".

По анамнеза: „Дете на 7г., от кръвнородствен брак. Изостава в НПР от раждането - проходило на Зг., проговорило на 4г., но и до момента не говори добре. От 2-3 годишна възраст получава ГКТП, които напоследък зачестили до 3-4 пъти месечно. До момента детето не е изследвано и лекувано".

При настоящата хоспитализация липсват достатъчно назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на умствената изостаналост. Наблюдаван и лекуван е най-вече гърчовия синдром.

Съгласно Методичните оказания на Приложение №18 към НРД - 2010г. - КП №12:

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.     .

ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Лечението започва след уточняване на диагнозата на базата на клиничните симптоми и проведените необходими изследвания.

За диагностициране на "умствена изостаналост" - КТ на главен мозък, МРТ на главен мозък, психологично изследване, метаболитен скрининг за определени дефекти на  метаболизма,  генетични  изследвания  (хромозомни  изследвания,  метаболитен скрининг),    серологични    изследвания    за    доказване    на    вродени инфекции (цитомегаловируси, токсоплазмоза, херпес и др., обуславящи интелектуален дефицит и необходимите специализирани изследвания/, ЕЕГ.       

Не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

До края на болничния престой не е поставена окончателна диагноза и диагностичния процес не е приключил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г /КП № 12/:

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнестичните данни, соматичния и неврологичния статус, проведените параклинични изследвания и клиничния ход на заболяването. Диагнозата "умствена изостаналост" се поставя след изключване на друга причина (дисметаболитна) за синдром при друго основно заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;

- стабилизиране ла неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

П. По КП №18 бяха проверени 7 броя ИЗ, както следва:

1. Преминали пациенти през м. февруари 2010г.

1.1 ИЗ №6295/23.02.2010г. - 28.02.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с Диагноза по МКБ10 G40.6 -„Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП"; Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват.

При проверка на ИЗ №6295 се установи, че:

По анамнеза: „дете с фамилна обремененост - майка с епилепсия. На две годишна възраст за първи път получило ГТКП, след което е било с променено съзнание да кома в продължение на 12 часа. Започнато лечение с конвулекс, впоследствие комбиниран с трилептал, на която терапия е и до момента. Гърчовете са намалели, но все още персистират, последен гърч преди три дни. Напоследък получава предимно нощни пристъпи - х 1 седмично. Изостава в НПР, предимно в говорното развитие".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ. Проведено е лечение с конвулекс, трилептал, диазепам. Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 18/ в точка II. ИЦДИУ АГЦТИ1А ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ – мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията. При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания, вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният алгоритъм цо КП №18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ, не са изследвани серумни нива на АЕМ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Констатираното представлява нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

2. Преминали пациенти през м. март 2010г.

2.1 ИЗ № 10286727.03.2010г. - 30.03.2010г. на пациент с ЕГН *********,отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за спешна хоспитализация от СО на УМБАЛ "д-р Георги Странски" ЕАД; приемащ лекар е д-р Валерия Маринова; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с диагноза „Епилепсия". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40.6 -„Епилепсия". Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 — „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват.

При проверка на ИЗ №10286 се установи, че:

По анамнеза: „дете от нормално протекла бременност и раждане. На 1 годишна възраст при фебрилитет за първи път получава ГТКП, за които е бил хоспитализиран. По желание на майката не е започнато лечение. Обиколка на главата при раждането — 37 см., на 11 мес. - 50 см. В деня на постъпването около 8 часа при афебрилитет детето получило ГТКП за няколко минути. Около 13 часа гърчът се повторил".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ. Проведено е лечение с конвулекс, диазепам, манитол, декстаметазон, хлоризин, ефортил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП №18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО -ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи:

ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.

При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният алгоритъм по КП № 18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ, не са изследвани серумни нива на АЕМ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Констатираното представлява нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

3. Преминали пациенти през м. април 2010г.   

3.1 ИЗ №11091/06.04.2010г. - 13.04.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с диагноза МКБ10 G40.6 „Епилепсия - ГТКП". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия". Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват.

При проверка на ИЗ №11091 се установи, че:

По анамнеза: „дете от нормално протекла бременност чрез секцио цезарея. Развивало се правилно физически и нервно- психически. На 11 мес. Възраст внезапно започнало да получава КПП и ГТКП до многократно дневно. След продължително лечение с конвулекс гърчовете се преустановили и от 18 месеца не е получавало нови пристъпи. От един месец има оток и пустулка на десет клепач, които почти не са намалели".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ, консултация с офталмолог.

Проведено е лечение с конвулекс, хяоризин, ефортил.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. -/КП №18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ. на планова хоспитализация по КП № 18 подлежат следните случаи:

        Експертни случаи с оглед уточняване на диагнозата, при които може да се наложи спиране на лечението под лекарски контрол.

        Пациенти с неизяснени епилептични пристъпи за диференциране от:

- синкопи с различна етиология (мозъчно-съдови заболявания, кардиогенна, метаболитна етиология);

        Необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от
епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при темпорално- дялова или фронтално-дялова епилепсия).

Видно от описаното no-rope в конкретния случай липсват индикации за планова хоспитализация по КП №18, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ - липсват индикации за хоспитализация по КП №18.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимоет.Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания, вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният алгоритъм по КП №18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ, не са изследвани Серумни нива на АЕМ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична помощ.

Гореописаните деяния представляват царушения на условията и реда за оказване
на медицинска помощ, съгласно НРД  2010r.  

         Нарушенията са извършени за първи път.       

4. Преминали пациенти през м. април 2010г.

4.1 ИЗ №15920/14.05.2010г. - 17.05.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; прието е по спешност от д-р Лъчезар Николов; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с Диагноза по МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40. - „Епилепсия"; Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват.

При проверка на ИЗ №15920 се установи, че:

По анамнеза: „дете родено в асфиксия. На двумесечна възраст започнала да получава пристъпи от посиняване и изпъване да опистотонус. Започната терапия с трилептал, а впоследствие и с депакин до м. януари 2010г. тогава детето е консултирано в МА - София и е препоръчано спиране на лечението. Преди 4-5 дни отново посиняло и паднало на земята за 1-2 мин., като пристъпа се повторил и преди 2 дни".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ. Проведено е лечение с депакин, диазепам.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП №18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.

При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания, вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Направено в болнични условия ЕЕГ, изобилства от артефакти от механичен произход и е с ниска диагностична стойност, но въпреки това не е повторено под наркоза.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният алгоритъм по КП № 18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ, не са изследвани серумни нива на АЕМ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Констатираното представлява нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

5. Преминали пациенти през м. ноември 2010г.

5.1 ИЗ № 34621/01.11.2010г. - 05.11.2010г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 – касае се повторна хоспитализация за годината. Първото пролежаване е описано в т.3.1. В настоящия случай е лекувано в Клиника по детски болести с  диагноза: “Епилепсия  ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за планова хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с диагноза МКБ10 G40.6  „Епилепсия  -  ГТКП".   Придружаващи  заболявания:   няма;  Диагноза при приемането: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия - ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват.

При проверка на ИЗ №34621 се установи, че:

По анамнеза: „дете от нормално протекла бременност чрез секцио цезарея. Развивало се правилно физически и нервно- психически. На 11 мес. Възраст внезапно започнало да получава КПП и ГТКП до многократно дневно през 10 мин. След продължително лечение с конвулекс гърчовете се преустановили. През последните шест месеца не е имало нови гърчове. Развива се правилно физически, но е хиперактивна и леко изостава в говорното развитие".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени й извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ, проведено е лечение с конвулекс и диазепам.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. -/КП №18/: в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ. на планова хоспитализация по КП № 18 подлежат следните случаи:

Експертни случаи с оглед уточняване на диагнозата, при които може да се
наложи спиране на лечението под лекарски контрол.

Пациенти с неизяснени епилептични пристъпи за диференциране от:

- синкопи с различна етиология (мозъчно-съдови заболявания, кардиогенна, метаболитна етиология);

        Необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от
епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при темпорално- дялова или фронтално-дялова епилепсия).

Видно от описаното по-горе в конкретния случай липсват индикации за планова хоспитализация по КП № 18, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.

При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания, вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният
алгоритъм по КП № 18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ, не са изследвани серумни нива на АЕМ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.       

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са .извършени за първи път.  

6. Пациенти приети декември 2010г., изписани януари 2011г.

6.1 ИЗ № 40604/28.12.2010г. - 04.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия КПП". По Н.Х. детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с диагноза МКБ10 G40.7 „Епилепсия - КПП". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40.7 - „Епилепсия - КПП". Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.7 - „Епилепсия КПП". Придружаващи заболявания: липсват. По епикриза детето е изписано с диагноза „Епилепсия КПП". Придружаващо заболяване - „Обс. Адрено - генитален синдром".

При проверка на ИЗ №40604 се установи, че:

По анамнеза: „дете от нормално протекла бременност и раждане. На осем месеца получило ГТКП, зопочнато лечение с конвулекс, впоследствие заменен с трилептал. От една седмица се оплаква от световъртеж, коремни болки, болки в областа на очите. Установена е по-висока стойност на кр. захар, но КЗП е бил нормален. Установена била палазитоза, като опаразитено било цялото семейство. Лекувано е с Вермокс, след което болките в корема отзвучали, но понякога отново се появявали. При преглед от ОПЛ е забелязан леко увеличен клитор".

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ, кортизол, рентгенография на китка и длан, проведена е консултация с детски ендокринолог.

Проведено е лечение с трилептал, бускулизин.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. -/КП №18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ. на планова хоспитализация по КП № 18 подлежат следните случаи:

Експертни случаи с оглед уточняване на диагнозата, при които може да се
наложи спиране на лечението под лекарски контрол.

Пациенти с неизяснени епилептични пристъпи за диференциране от:

- синкопи с различна етиология (мозъчно-съдови заболявания, кардиогенна, метаболитна етиология);

        Необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от
епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при темпорално-дялова или фронтално-дялова епилепсия).

Видно от описаното по-горе в конкретния случай липсват индикации за планова хоспитализация по КП № 18, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП № 18/ в точка II. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и.бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) - според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.

При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи (при необходимост): мозъчна ангиография; ликворни изследвания, вирусологични изследвания, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.

Видно от описаното в конкретния случай диагностично – лечебният алгоритъм по КП № 18 не е изпълнен в пълен обем/не е назначена КАТ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ - не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №18.

Въпреки анамнестичните данни за предшестваща паразитоза и персистиращите болки в корема не са назначени изследвания проследяване на забаляването и ефективността на лечението. В консултацията си детският ендокринолог поставя диагноза ВНХ/проста вирилизираща форма/, за потвърждението на която е необходимо изследване на 17-OH-Progesteron. Такова изследване не е извършено, детето е насочено към ОПЛ.

В рамките на КП №18 не е осигурена непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват, което представлява нарушение на нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Гореописаните деяния представляват нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушенията са извършени за първи път.

6.2 ИЗ № 40328/23.12.2010г. - 04.01.2011г. на пациент с ЕГН **********, отчетено по КП №18 - касае се за дете лекувано в Клиника по детски болести с диагноза: „Епилепсия ГТКП". По Н.Х. детето е насочено за спешна хоспитализация от д-р С.Д. от АИПСИМП - д-р С.Ж.Д.; приемащ лекар е д-р С.Д.; лекуващ лекар е д-р С.Д.. Н.Х. детето е насочено с диагноза МКБ10 G40.6 „Grand mal припадъци(с малки припадъци [petit mal] или без тях)". Придружаващи заболявания: няма; Диагноза при приемането: МКБ10 G40.6 - „Епилепсия". Придружаващи заболявания: липсват; Окончателна диагноза: МКБ10 G40.6 -„Епилепсия ГТКП". Придружаващи заболявания: липсват. По епикриза детето е изписано с диагноза „Епилепсия ГТКП". Придружаващо заболяване - „Бронхитис акута".

При проверка на ИЗ №40328 се установи, че:

По анамнеза: „дете родено с Т-5000гр. По нормален механизъм. След раждането изостава във физическото и НПР. Проходило и проговорило на 3 год. От два месеца насам получава ГТКП, в началото при фебрилитет, а впоследствие и при афебрилитет. До момента е направило 5 гърча, с посиняване, пяна на устата, конвулсии за 2-3 мин. с изпускане на тазови резервоари. Последен гърч в деня на постъпването, около 6.00 часа при събуждане. ,Отричат ЧМТ. През май 20 Юг. е получило ГТКП, за който е хоспитализирано със съмнение за менингит".

От анамнезата до момента на настоящата хоспитализация липсват данни за назначени и извършени изследвания за етиологичното изясняване на здравословните проблеми на детето.

По време на болничния престой на детето са назначени изследвания на кръв, ЕЕГ, изследване на храчка.

Проведено е лечение с трилептал, диазепам, бромхексин, фромилид.

Съгласно методичните указания на Приложение №18 от НРД - 2010г. /КП №18/
в точка П. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, точка 2.
ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ - Задължителни диагностични методи: ЕЕГ или ЕЕГ-мониториране, КТ (нативен или с контраст) и/или МРТ; изследвания за уточняване на чернодробните и бъбречни функции, изследване на серумни нива на АЕМ - (при прием на валпроат, карбамазепин и фенитоин) – според Консенсуса за диагностика и лечение на епилепсията.       

При парциални пристъпи - и доплерова сонография, магнитно-резонансна ангиография, мозъчна ангиография при необходимост.

Допълнителни диагностични методи,,(пои необходимост): мозъчна ангиографйя; ликворни изследвания, вирусологични изследвани, генетични изследвания; мозъчна или мускулна биопсия.   

Видно от описаното в конкретния случай диагностично - лечебният алгоритъм по КП № 18 не е изпълнен в пълен обем/ не е назначена КАТ/, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ.

Констатираното представлява нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, съгласно НРД 2010г.

Нарушението е извършено за първи път.

Описаното представлява нарушение на разпоредбите на:

1. По т.І,т.1.1 - Описаният случай представлява нарушения на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация
по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2, т.17 и т.19 вр. с чл.213, т. 14 и т.16 вр. с чл. 252 от НРД 2010г.

2.По т.1, т.1.2- Описаният случай представлява нарушения на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация
по чл. 55, ал. 2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2, т.17 и т.19 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

3.По т.І, т.2.1 Описаният случай представлява нарушения на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО вр. с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО вр. с чл.199 от НРД 2010г. налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 вр. с чл.213, т.16 вр. с чл.252 отНРД2010г.

4.По т.І, т.2.2 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от 330 във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

5.По т.І, т.2.3 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и  т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзки с чл.l99 от НРД 2010г.

6.По т.І, т.3.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

7.По т.І, т.4.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

8.По т.І, т.5.1- Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

9.По т.І, т.5.2 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

10.По т.І, т.6.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

11.По т.І, т.7.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

12.По т.І, т.7.2 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

13.По т.І, т.7.3 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

14.По т.І, т.7.4 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

15.По т.І, т.8.1 - Описаният случай представлява нарушения на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45,ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г. налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал. 3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

16.По т.І, т.8.2 - Описаният случай представлява нарушения на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45,
ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г. налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

17.По т.І, т.8.3 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

18.По т.І, т.9.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с члЛ99 от НРД 2010г.

19.По т.I, т.10.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вьв връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

20.По т.І, т.11.1 – Описаните случаи представляват нарушения на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 вр.чл.45 ал.1 т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

21. По т.І, т.11.2 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

22.По т.І, т.11.3 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

23.По т.І, т.11.4 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

24.По т.І, т.11.5 - Описаният случай представлява нарушения на:

- липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което  представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично-лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

25.По т.І, т.11.6 - Описаният случай представлява нарушение на:

липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява
нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т. 3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

26.По т.І, т.11.7 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

 27.По т.І, т.11.8 - Описаният случай представлява нарушения на:

липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява
нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.     

- не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска.помощ по чл.55. ал.2, т.2 и т.3 връзка с чл.45 ал.1 т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

-  налице е нарушение riaf документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

28. По т.І, т.11.9 - Описаният случай представлява нарушения на:

липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява
нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от 330 във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

29. По т.І, т.12.1 - Описаният случай представлява нарушения на:

липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява
нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на  хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр.с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

30. По т.І, т.12.2 — Описаният случай представлява нарушения на:

- липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.З отЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр с чл.45, ал.1, т. 3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на  хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка  с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

31.По т.І, т.12.3 - Описаният случай представлява нарушения на:

- липсват индикациии за хоспитализация по КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично — лечебния алгоритъм на КП №12, което представлява   нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл. 109 от НРД 2010г.

не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

32.По т.І, т.12.4 - Описаният случай представлява нарушения на:

липсват индикации за хоспитализация по КП №12, което представлява
нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията,
което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.

ЗЗ.По т.І, т.12.5 - Описаният случай представлява нарушение на:

не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №12, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. не е поставена окончателна диагноза и не са изпълнени критериите за дехоспитализация на КП №12, което представлява нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- налице е нарушение на документирането в хода на хоспитализацията, което представлява нарушение на водене на болнична медицинска документация по чл.55, ал.2, т.5 във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл. 252 от НРД 2010г.   

34.По т.І, т.12.6 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

35.По т.ІІ, т.1.1 - Описаният случай представлява нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и тЗ във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

36.По т.ІІ, т.2.1 - Описаният случай представлява нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

37.По т.ІІ, т.3.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2,  т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

38.По т.ІІ, т.4.1 - Описаният случай представлява, нарушение на чл.55, ал.2,  т,2 и т.3 във връзка с чл.45 ал.1 т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

39. По т.ІІ т.5.1 - Описаните случаи представляват нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

40. По т.ІІ, т.6.1 - Описаният случай представлява нарушение на:

- на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199  от НРД 2010г. - липсват индикации за хоспитализация по КП №18.

- не е спазен диагностично - лечебния алгоритъм на КП №18, което
представлява   нарушение   на   условията   и   реда   за   оказване   на   болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

- условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.196, т.1 от НРД 2010г. – в рамките на КП №18 не е осигурена непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват.

41. По т.ІІ, т.6.2 - Описаният случай представлява нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.

В АУАН е посочено, че установеното в акта се потвърждава от приложените доказателства:

1 .Констативен протокол №1 от 08.08.2011г. 2. Заверени копия на:

2.1     По КП №12:

ИЗ с №№2291 - 6 бр. листове; 2604 - 7 бр. листове; 5249 - 7 бр. листове; 3386 -11 бр. листове; 4796 - 12 бр. листове; 7975 - 8 бр. листове; 12483 - 13 бр. листове; 15916 - 8 бр. листове; 17057 - 10 бр. листове; 17622 - 10 бр. листове; 24412 - 12 бр. листове; 24410 - 9 бр. листове; 24414 - 9 бр. листове; 24411 - 7 бр. листове; 27828 - 6 бр. листове; 27831 - 5 бр. листове; 27426 - 9 бр. листове; 31201 - 14 бр. листове; 34586 - 12 бр. листове; 37235 - 13 бр. листове; 38161 - 12 бр. листове; 38166 - 12 бр. листове; 37618 - 9 бр. листове; 38270 - 14 бр. листове; 38269 - 13 бр. листове; 37046 - 5 бр. листове; 37223 - 11 бр. листове; 37230 - 12 бр. листове; 40218 - 9 бр. листове; 40214 -15 бр. листове; 40284 - 10 бр. листове; 40285 - 12 бр. листове; 40287 - 13 бр. листове; 40286 - 13 бр. листове.

2.2     По КП №18:

ИЗ с №№6295 - 11 бр. листове; 10268 - 12 бр. листове; 11091 - 14 бр. листове; 15920 - 9 бр. листове; 34621 - 9 бр. листове; 40328 - 11 бр. листове; 40604 - 15 бр. листове.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител д-р Е.Г.Н. и от показанията на свидетелката д-р М. Цанковова П., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства – заверени копия от Констативен протокол №1 от 08.08.2011г. и Заверени копия на: 1. По КП №12: ИЗ с №№2291 - 6 бр. листове; 2604 - 7 бр. листове; 5249 - 7 бр. листове; 3386 -11 бр. листове; 4796 - 12 бр. листове; 7975 - 8 бр. листове; 12483 - 13 бр. листове; 15916 - 8 бр. листове; 17057 - 10 бр. листове; 17622 - 10 бр. листове; 24412 - 12 бр. листове; 24410 - 9 бр. листове; 24414 - 9 бр. листове; 24411 - 7 бр. листове; 27828 - 6 бр. листове; 27831 - 5 бр. листове; 27426 - 9 бр. листове; 31201 - 14 бр. листове; 34586 - 12 бр. листове; 37235 - 13 бр. листове; 38161 - 12 бр. листове; 38166 - 12 бр. листове; 37618 - 9 бр. листове; 38270 - 14 бр. листове; 38269 - 13 бр. листове; 37046 - 5 бр. листове; 37223 - 11 бр. листове; 37230 - 12 бр. листове; 40218 - 9 бр. листове; 40214 -15 бр. листове; 40284 - 10 бр. листове; 40285 - 12 бр. листове; 40287 - 13 бр. листове; 40286 - 13 бр. листове; 2.  По КП №18: ИЗ с №№6295 - 11 бр. листове; 10268 - 12 бр. листове; 11091 - 14 бр. листове; 15920 - 9 бр. листове; 34621 - 9 бр. листове; 40328 - 11 бр. листове; 40604 - 15 бр. листове. От показанията на разпитаните актосъставител д-р Е.Н. и свидетелката д-р М.П. се установява, че същите са извършили проверка в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен по КП 12 и КП 18, като са проверили 34бр случаи, които са описани в констативния протокол, в АУАН и в обжалваното НП. От показанията на актосъставителя д-р Н. и свидетелката д-р М.П. се установява, че при извършената проверка са проверени историите на заболяванията на 34бр пациенти, а не са проверени личните досиета на пациентите и съдържащите се в тях данни, не са описани, обсъдени и съобразени в констативния протокол, АУАН и обжалваното НП. Освен това от показанията на актосъставителя д-р Е.Н. се установява, че същата заема длъжността лекар – контрольор в РЗОК и притежава специалност „педиатър”. От показанията на свидетелката д-р М.П. се установява, че същата заема длъжността лекар контрольор в РЗОК и не притежава специалност. Съдът прецени, че за изясняване на обстоятелствата по делото са необходими специални знания из областта на науката „Медицина” и допусна съдебно медицинска експертиза, като назначи вещо лице специалист по „Детски болести” и „Детска неврология”, което вещо лице да извърши проверка на всички събрани в административно наказателната преписка писмени доказателства и извърши проверка на оригиналната медицинска документация, съпровождаща „история на заболяването”, в това число и  личните досиета на пациентите при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, и да даде заключение проведени ли са диагностика и лечение, съответстващи на задължителните критерии и условия в КП №12 и КП №18, извършени ли са посочените КП №12 и КП №18 основни диагностични процедури и основни терапевтични процедури, приложени и отчетени ли са две основни диагностични и терапевтична процедури, за да се считат КП №12 и КП №18 за завършени. От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че по всички 34бр. ИЗ изписани по КП№12 с диагноза „Умствена изостаналост" в различна степен и са проведени 2 основни диагностични процедури и 2 терапевтични процедури и е спазен необходимия минимален болничен престой (5 дни). В клиничната пътека са включени кодове по МКБ10 F70. Лека умствена изостаналост, F71. Умерена умствена изостаналост, F72. Тежка умствена изостаналост и F73. Дълбока умствена изостаналост. Установени са няколко технически грешки в кодиранията.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че всички пациенти имат окончателни диагнози „умствена изостаналост и епилепсия", в КП №12 са включени редица диагностични процедури, от които е необходимо изпълнение на 2 за считане на пътеката за завършена и 2 терапевтични процедури за считане на пътеката за завършена. При всички 34 пациенти с умствена изостаналост са извършени 2 основни диагностични процедури и 2 терапевтични процедури. Според вещото лице изследванията при умствена изостаналост са трудно осъществими поради неразбиране и неизпълнение на нарежданията, агресивно, негативистично поведение, вкл. при взимане на кръв, психологични изследвания и ЕЕГ, а част от тези пациенти са и социално занемарени, не знаят български език и езиковата бариера сериозно затруднява,всички изследвания и точното определяне на коефициента на интелигентност. При всички пациенти са правени ЕЕГ изследвания, които са основна диагностична процедура и при КП№12, поради високият процент на съпътстваща епилепсия при пациентите с умствена изостаналост (идиопатична, при хромозомни болести, при Детски церебрални парализи, при левкодистрофии, при невролипидози и другиболести с натрупване в лизозомите, а честите епилептични припадъци и електричния епилептичен статус по време на сън водят до интелектуален и когнитивен регрес). При 34-те пациента е било необходимо уточняване на степента на умствената изостаналост, при всички е имало и епилепсия, с ГТКП с цианоза, поради което те са били хоспитализирани правилно по КП№12, но са правени и ЕЕГ изследвания и е обсъждан и вида и обема на необходимото антиконвулсантно лечение за епилепсия.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички пациенти са осъществени ЕЕГ изследване, вземане на кръв, при 32 и психологично изследване и психиатрична консултация. С направените психологични изследвания и психиатрични консултации се уточнява степента на умствена изостаналост, което всъщност поставя диагнозата по МКБ 10 (лека, умерена, тежка умствена изостаналост). Диагностицирането на „умствена изостаналост" и изясняването на нейната степен са основна процедура за поставяне на окончателната диагноза по МКБ 10. При 34 пациенти с „умствена изостаналост" има и генерализизирани, в повечето случаи чести генерализирани тонично-клонични припадъци с периорална цианоза, за които при някои пациенти не са провеждани изследвания и/или не е провеждано изобщо или е провеждано неадекватно и нередовно антиепилептично лечение. Известно е в научната литература за епилепсиите, че честите генерализирани тонично-клонични припадъци с периорална цианоза водят до загиване на неврони, регрес в когнитивните функции, интелекта и епилептична промяна на личността. При всички пациенти са извършени начални скринингови метаболитни изследвания за изключване на „фенилкетонурия" и „хипотиреоидизъм", които са основни причини за ранното изоставане в нервно-психичното развитие. Само при И3№37235 е установен вроден хипопаратиреоидизъм. В представените ИЗ няма описание на малформативни стигми, които налагат към момента на хоспитализацията търсене на хромозомни болести, не са описани флуктуираща сънливост и атаксия, налагащи търсене на метаболитно разстройство (напр. дефицит на ензими на урейния цикъл обуславящи хиперамонемия), нито се описва прогресират квадрипаретичен, малкомозъчен синдром и /или ослепяване, характерни за левкодистрофиите и левкоенцефалопатиите и невролипитозите, натрупване на мукополизахариди и др. в невроните, което налага генетични изследвания за левкодистрофии или невролипидози, вкл.няма пациенти с хепатоспленомегалия характерна за болестта на Nieman-Pick или болестта на Gaucher. По тази причина тези изследнания не са правени. Според вещото лице преценката за необходимите изследвания са на лекуващия лекар, който е специалист - детски невролог и има квалификация за това, а не се правят по принцип всички възможни изследвания нецелесъобразно (последното е неетично и невъзможно по финансови причини, обърнете внимание на цената на клиничната пътека и цените на молекулярно-генетичните изследвания!!!)

Според вещото лице от представените 34 ИЗ с умствена изостаналост и епилепсия етиологията може да бъде свързана с: 1 .Вроден хипотиреоидизъм (И3№37235); 2. Недоносеност имат 5 (И3№27828, 27831, 38270, 38269), интранатална асфиксия при 2 (И3№7975, 15916); 3. Раждане от родители с кръвно родство при 14 деца (И3№2291; 2604; 5249; 3386; 17057; 17622; 37235; 37230; 40214; 40284; 40285; 40286; 40287); 4. Фамилност за умствена изостаналост имат 6 (И3№2291; 5249; 24412; 24414; 24410; 37230); 5. Фамилност за епилепсия имат 15 деца (ИЗ№2604; 3386; 17622; 17 057; 24412; 24410; 24414; 24411; 27828; 27426; 34586; 38161; 37046; 37230; 40218); 6. Посттрвмена енцефалопатия има 1 (И3№4796); При някои пациенти има повече от един фактор (напр. фамилност за умствена изостаналост и за епилепсия).

Предварително КТ на главен мозък е изследвана според досиетата при 11 пациенти: И3№2291; 4796; 7975; 12483; 15916; 27831; 31 201; 37618; 38269; 37046; 37223;

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че на всички пациенти са приложени предвидените в КП№12 2 терапевтични процедури (*99.23-инжекция на стероид и *99.29- инжекция или инфузия на друг лечебно или профилактично вещество), като е използван Диазепам (повечето са агресивно поведение, невъзможност за точна оценка на коефициента н интелегентност и когнитивните функции поради агресия и /или негативизам ши езикова бариера, както и поради епилептични припадъци). Инжекционнот приложение на Диазепам има лечебен ефект при епилепсиите, каквито имат 34 т деца.

         От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че в „Клиника по детски болести"   има   информация   за   скрининговите   изследвания   за   фенилкетонурия   хипотиреоидизъм,     които     водят    до     умствена    изостаналост.     И3№37235     им; хипотиреоидизъм.

         От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички диагнози е поставена окончателна диагноза (описана в
епикризите; умствена изостаналост" в епикризата и на титулната страница на И" погрешно  е кодирана  в  Направлението за хоспитализация  като  F71  (Умерен: умствена изостаналост) в: И3№2746 *; ИЗ№31201 *; ИЗ№38270 * ИЗ№40284 *; ИЗ№40285 Ани и ИЗ№40284 *. Това е техническа грешка кодът назаболяването MF70. Лека умствена изостаналост" също е в КП№12.

Според вещото лице тези забележки не променят вида на клиничната пътека (там са включени диагнозите, съответно кодирани по МКБ - лека, и умерена и тежка умствена изостаналост.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, в критериите за дехоспитализация по КП 12 не е необходимо винаги да се „подобри състоянието", а „приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план; стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.

Според вещото лице при дехоспитализацията на пациентити при всички пациенти е приключил диагностичния процес и е определен терапевтичен план; само при 2 (И3№... и И3№..) не са извършени психологични и/или психиатрични консултации, но са извършени 2 основни диагностични процедури и е определена терапия „Стабилизиране на състоянието", е свързано с приложение на диазепам, някои антиконвулсанти поведенчески модулатори като карбамазепин (невротоп, тегретол), окскарбазепин (трилептал), валпроат (конвулекс, депакин) при болните, които са агресивни, напрегнати. Не е възможно да се подобри изобщо умствената изостаналост за 5 дни!!

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички гореизброени 34бр ИЗ изписани по КП№12 с диагноза “Умствена изостаналост” са проведени 2 основни диагностични процедури и 2 терапевтични процедури и е спазен необходимия минимален болничен престой /5дни/, поради клиничните пътеки се считат за изпълнение.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички 7 ИЗ са спазени изискванията на КП№18, вкл. за И3№34621 и И3№ 11091 (*), поради нербходимост от изследване на ЕЕГ в динамика, тъй като детето е със състояние след синдром на *, изоставащо говорно развитие и хиперактивно поведение. При синдромът на * дори и при терапевтично овладяване, редукцията на антиепилептичното лечение може да доведе до поява на ГТКП, фокални пристъпи или полиморфни пристъпи. Всички пациенти са с извършени 2 основни диагностични процедури и една инжекционна терапевтична процедура и имат болничен престой 3 или над 3 дни.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички 7 ИЗ с КП№18 с окончателна диагноза G40 Епилепсия (G40.6 и G40.7) са извършени необходимите 2 основни диагностични процедури и една основна терапевтична процедура. При необходимост, напр. И3№ 10268 Калин са направени и инжекции с дексаметазон, маанитол, хлоразин, ефортил, въведен конвулекс. ЕЕГ е основна и абсолютно задължителна диагностична процедура, за да бъде изпълнена клиничната пътека и се прави по-трудно при малки деца (всички 7 деца са под 5 г., при част от тях има и задръжка в говорното развитие, поведенчески отклонения), при необходимост вкл.с хлоразин и ефортил. При изследваните пациенти са доказани патологични ЕЕГ промени, вкл. огнищни промени, непрекъсната бавновълнова активност в дясно темпорално по време на цялото изследване, с фотопароксизмален отговор. Видът на ЕЕГ  ромените определя какъв антиепилептичен медикамент да се използва, тъй като е известно, че при генерализирана пароксизмална активност и фотопароксизмален отговор карбамазепин, феенитоин и др. влошават ЕЕГ, могат да доведат до зачестяване на епилептичните  припадъци.   Изследването   на   кръв   също   е   основна  иагностична процедура  с   оглед   възможни   промени   в   чернодробните   ензими   (АСАТ,   АЛАТ), бъбречните  функции  (креатинин),  което  определя  необходимотта  от  започване  на съответен антиепилептичен медикамент, който няма ефект върху чернодробните функции или замяна на провежданото лечение с Карбамазепин и Валпроат ако има повишени стойности на АСАТ, АЛАТ. При увеличен креатинин (бъбречна едостатъчност) се редуцират дозите на АЕМ. КТ на главен мозък е направен при 6 от 7-те ИЗ преди хоспитализацията. При всички 7 ИЗ е приложена необходимата една основна терапевтична процедура - *99.29- инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество (Диазепам), при ИЗ № 10268 и инфузия на кортикостероид (дексаметазон), манитол, хлоразин и ефортил.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че ЕЕГ е основна и абсолютно задължителна диагностична процедура, за да бъде изпълнена клиничната   пътека,   тъй   като   изяснява   вида   на    епилептичните   припадъци (генерализирани,  фокални,  наличието  на  фотопароксизмален  отговор)  и  служи  за класифицирането  на  епилепсиите  като  генерализирани,  фокални,  епилептични енцефалопатии и т.н. При малките децата ЕЕГ се прави по-трудно (всички 7 деца по делото са под 5 г., при част от тях има и задръжка в говорното развитие, поведенчески отклонения), при необходимост се прилага    инжекционно хлоразин и ефортил. При изследваните пациенти са доказани_патологични ЕЕГ промени, вкл. огнищни промени, непрекъсната бавновълнова активност в дясно темпорално по  време на цялото изследване, с фотопароксизмален отговор. Видът на ЕЕГ промените определя какъв антиепилептичен медикамент да се използва, тъй като е известно, че при генерализирана пароксизмална активност и фотопароксизмален отговор карбамазепин, феенитоин и др. влошават ЕЕГ, могат да доведат до зачестяване на епилептичните припадъци. Изследването на кръв също е основна 'диагностична процедура с оглед възможни промени в чернодробните ензими (АСАТ, АЛАТ), бъбречните функции (креатинин), което определя необходимотта от започване на съответен антиепилептичен медикамент, който няма ефект върху чернодробните функции или замяна на провежданото лечение с Карбамазепин и Валпроат ако има повишени стойности на АСАТ, АЛАТ. При увеличен креатинин (бъбречна едостатъчност) се редуцират дозите на АЕМ. Кръв може да се използва за изолиране на ДНК при съгласие на родителите, която да се съхранява за бъдещи генетични изследвания (в момента това се прави само по научни проекти).

Според вещото лице определянето на основните диагностични процедури се определят от лекуващия лекар- специалист детски невролог, в зависимост от това, какви диагностични процедури са вече извършвани. При 6 от 7 те пациента в различен период преди хоспитализацията вече е направена КТ на главен мозък и няма индикация тя да бъде повторена поради липса на влошаване на неврологичния статус.

         От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички пациенти са приложени   необходимите   основни   терапевтични   процедури.   При   пациентите с епилепсия прилагането на Диазепам подтиска епилептичната свръхвъзбудан на невроните, а кортикостероидите действат противооточно, необходимо при чести
генерализирани тонично-клонични епилептични припадъци и   подобряват общото състояние.    При    И3№ 10268    освен    Диазепам    е    правен и кортикостероид (дексаметазон), ефортил, хлоразин инжекционно.

         От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички пациенти има индикации за хоспитализация- пациентити са на възраст между 2 и 5 г, някои със задръжка в говорното развитие, поведенчески отклонения и ЕЕГ изследванията се правят трудно. При И3№6295, И3№10268 и ИЗ№15920 има индикация за   спешна   хоспитализация   поради   чести   и   тежки   епилептични   припадъци; Индикации за планова хоспитализация има пли И3№ 11091 и И3№34621   (синдром на Уест, задръжка в говорното развитие, хирперактивно поведение); ИЗ№40328; ИЗ№40604. При наличиена свободни легла в клиниката пациентите с епилепсия, независимо че са за планова хоспитализация е желателно да бъдат хоспитализирани бързо след обръщане към специалиста за изследвания, особено в случаите, когато по различни причини семейството не е предприело необходимите изследвания или лечение, защото в някои случаи честотата на епилептичните припадъци е непредвидима, не винаги може да се реагира спешно по местоживеене от личните лекари и спешната помощ.

         От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при всички пациенти е изследвана пълна кръвна картина, биохимия (чернодробни ензими),  които  са  важни  с  оглед  вид  на:   1.   Въвеждания  антиепилептичен медикамент;  2. Промяна на антиепилептичното лечение, ако са променени чернодробните ензими и тромбоцитите; 3. Промяна на дозата, ако има бъбречна недостатъчност (висок креатинин). Серумно ниво се изследва за валпроат и карбамазепин се извършва при завършено титриране на тези медикаменти или при необходимост (съмнение че нивото е ниско, че не се приема лекарството, че лекарството е предозирано при съответна клиника). При лечение с новите антиепилептични медикаменти (трилептал, леветирацетам, ламотрижин, топирамат) серумно ниво не се изследва според международните правила и консенсуси, вкл. и Българския национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. В България серумно ниво на новите антиепилептични медикаменти (трилептал, леветирацетам, ламотрижин) се извършва само в Клинична лаборатория на Александровска болница от проф. *. Генетични изследвания в България се извършват при симптоматични епилепсии при левкодистрофии или хромозомни синдроми (напр. при синдром на Даун) в Национална генетична лаборатория. По научни проекти или в частната генетична лаборатория „Геника" се доказва на Натриева каналопатия при някои редки епилептични синдроми като синдром на Dravet (ранна тежка миоклонична епилепсия), GEFS+, миоклонично-астатична епилепсия. При 7-те процесии ИЗ не е било необходимо подобно генетично изследване.

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че КТ на главен мозък е правен при 6 от 7-те ИЗ преди хоспитализацията (И3№6295; ИЗ№10268; ИЗ№11091; И3№ 15920; И3№34621; ИЗ№40604) и не е разкрил мозъчна патология, поради което не е имало индикация за повтаряне на изследването. КТ на главен мозък не е правен само при ИЗ№40328 (според досието поради отказ на родителите).

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог се установява, че при процесиите ИЗ са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедура, съгласно посочено в КП№18 изискване, за да се счита клиничната пътека за завършена. Причините за епилептичните синдроми са свързани с фамилност (И3№6295 Зина). КТ на главен мозък е правен при 6 от 7-те ИЗ Ш3№6295: ИЗ№10268; ИЗ№11091; И3№ 15920; И3№34621; ИЗ№40604) и не е разкрил мозъчна патология. КТ на главен мозък не е правен само при ИЗ№40328 (според досието поради отказ на родителите). ЕЕГ изследването е основна и задължителна диагностична процедура за да бъде изпълнена клиничната пътека, тъй като е информативна за класифицирането на вида на епилептичните припадъци, съответно на вида на епилепсията. При всички пациенти е извършена и поне една основна терапевтична процедура- приложен Диазепам инжекционно, който подтиска епилептичната свръхвъзбудимост на невроните, и съответно повлиява честотата на епилептичните припадъци, а при един пациент и кортикостероид, който действа противооточно и е необходим при чести генерализирани тонично-клонични епилептични припадъци.       

От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, Началник на „Клиника по детска неврология” при УМБАЛ „Свети Наум”-София и консултант на НЗОК- София по изготвяне на КП №12 и КП №18 се установява по безспорен и категоричен начин, че: констатираните нарушения с неспазване на диагностично – лечебния алгоритъм и показанията за планова хоспитализация са неоснователни. Според вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, при всеки пациент са необходимите изследвания според индивидуалната клинична картина и вече проведените преди хоспитализацията изследвания, което е решение на лекаря – специалист детски невролог и педиатър. Според вещото лице определянето на степента на умствена изостаналост е най-важно за диагнозата, невроизобразяващи изследвания и метаболитни изследвания са провеждани при повечето болни преди хоспитализацията при индикации. Вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог изрично е посочило в заключението си, че при описаните ИЗ при хоспитализациите не са се налагали нови невроизобразяващи изследвания, а точна оценка на умствената изостаналост и ЕЕГ за корегиране антиконвулсантното лечение, поради чести епилептични припадъци, което има значение за евентуални когнитивни нарушния, регрес в умственото развитие и поведенчески отклонения. Хоспитализацията, необходимите изследвания и лечение и последващата дехоспитализация са извършени, като са спазени принципите на диагностика и лечение. От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, се установява, че констатацията за не поставяне на окончателна диагноза е неоснователен. Според вещото лице всички пациенти са с поставена окончателна диагноза в ИЗ епикриза, както и в направлението за хоспитализация. От заключението на вещото лице се установява, че има несъответствия в няколко ИЗ в степента на умствената изостаналост “F70. Лека умствена изостаналост”, погрешно кодирана в направлението за хоспитализация като “F71 Умерена умствена изостаналост”, което не е от съществено значение, тъй като най-общо пациентът има умствена изостаналост и документът, с който той се представя на ТЕЛК е епикризата, а не направлението за хоспитализация. От заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, се установява, че нарушение в документирането в хода на хоспитализацията – установени са само грешно кодиране при 9 случая: Окончателната диагноза “F70. лека умствена изостаналост” в епикризата и на титулната страница на ИЗ погрешно е кодирана в направлението за хоспитализация като F71 /Умерена умствена изостаналост/ в: ИЗ№2746 *; ИЗ№31201 *; ИЗ№38270 *, ИЗ№40284 *; ИЗ№40285 * и ИЗ№40284 *. Това е техническа грешка, кодът на заболяването “F70. Лека умствена изостаналост” също е в КП№12. В ИЗ№2291 *, ИЗ№2604 * и ИЗ№5049 * Окончателната диагноза е “F71.Умерена умствена изостаналост”, а описанията на психиатър са за “лека умствена изостаналост”. Според вещото лице погрешното кодиране не е от съществено значение, тъй като пациентът има умствена изостаналост и документът, с който той се представя на ТЕЛК е епикризата, а не направлението за хоспитализация. Съдът кредитира напълно заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, тъй като същото е достатъчно пълно, ясно и обосновано, в него е обсъдено задълбочено всеки един от клиничните случаи. Освен това професионалната квалификация и компетентност на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог, е безспорна, предвид представените от нея писмени доказателства и предвид обстоятелството, че вещото лице е консултант на НЗОК – София по изготвянето на КП №12 и КП№18. Освен това заключението на вещото лице доц. д-р ****, д.м. – невролог и детски невролог е в пълно съответствие и си кореспондира напълно с показанията на разпитаните свидетели доц.д-р В.Н. и д-р Д., които свидетели също притежават професионална квалификация и компетентност по специалностите „Детски болести” и „Детска неврология”.    

При така приетото за установено от фактическа страна незаконосъобразно и необосновано административно наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят „Университетска многопрофилна   болница за активно лечение - д-р Георги Странски” ЕАД представлявано от доц.д-р *** е извършил нарушение по: По т.І,т.1.1 - по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2, т.17 и т.19 вр. с чл.213, т. 14 и т.16 вр. с чл. 252 от НРД 2010г.; По т.1, т.1.2 - по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл. 199 от НРД 2010г. и по чл. 55, ал. 2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2, т.17 и т.19 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.2.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО вр. с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 вр. с чл.213, т.16 вр. с чл.252 отНРД2010г.; По т.І, т.2.2 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от 330 във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.2.3 - по чл.55, ал.2, т.2 и  т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзки с чл.l99 от НРД 2010г.; По т.І, т.3.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.4.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.5.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.5.2 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.6.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.7.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.7.2 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.7.3 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.7.4 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.8.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал. 3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.8.2 - по чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.8.3 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.9.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с члЛ99 от НРД 2010г.; По т.I, т.10.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вьв връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.1 – по чл.55 ал.2 т.2 и т.3 вр.чл.45 ал.1 т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.2 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.3 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.4 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.5 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.6 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т. 3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.7 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.8 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.11.9 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от 330 във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.12.1 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр.с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.12.2 — по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка  с чл.201, ал.3, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.12.3 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.12.4 – по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл.252 от НРД 2010г.; По т.І, т.12.5 - по чл. 55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.5 във връзка с чл.201, ал.З, т.2 и т.17 вр. с чл.213, т.14 и т.16 вр. с чл. 252 от НРД 2010г.;         По т.І, т.12.6 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.1.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и тЗ във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.2.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.3.1 - по чл.55, ал.2,  т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.4.1 - по чл.55, ал.2,  т,2 и т.3 във връзка с чл.45 ал.1 т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ т.5.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.З във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.6.1 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199  от НРД 2010г. и по чл.55, ал.2, т.2 и т.З вр. с чл.45, ал.1, т.З от ЗЗО във връзка с чл.196, т.1 от НРД 2010г.; По т.ІІ, т.6.2 - по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 от ЗЗО във връзка с чл.199 от НРД 2010г.; и незаконосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл.105з, ал.2 от ЗЗО, чл.105а, ал.З и чл.105в, ал.З от ЗЗО във връзка с §10 от ПЗР на НРД за медицинските дейности за 2011г.

Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, както при съставянето на АУАН, така и при съставяне на обжалваното НП, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице – жалбоподател в настоящото производство. В тази насока са неоснователни наведените от процесуалния представител на жалбоподателя адв.Г. правни доводи за нарушение на разпоредбите на чл.40 ал.1 от ЗАНН и чл.105 б”З” ал.2 от ЗЗО. Според съда АУАН е съставен в присъствието на нарушителя, като с оглед големия обем и съдържание на акта житейски оправдано и логично е нарушителят да не присъства при изписването на цялостното съдържание на акта. Освен това съдът приема, че с представената по делото Заповед №РД-09030/01.02.2011г на Директора на РЗОК-Плевен, Зам.Директорката Д.* е замествала Директора на РЗОК-Плевен в хипотезата на чл.20 т.2 от ЗЗО и е имала право да подписва наказателни постановления и прочие.  

Съдът счита, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл.105з, ал.2 от ЗЗО, чл.105а, ал.З и чл.105в, ал.З от ЗЗО във връзка с §10 от ПЗР на НРД за медицинските дейности за 2011г, като незаконосъобразно и необосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №501 от 17.10.2011г на Директора на РЗОК-Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл.105з, ал.2 от ЗЗО, чл.105а, ал.З и чл.105в, ал.З от ЗЗО във връзка с §10 от ПЗР на НРД за медицинските дейности за 2011г на „Университетска многопрофилна   болница за активно лечение - д-р Георги Странски” ЕАД представлявано от доц.д-р ***, административна санкция: имуществена санкция в размер на:

           1.По  т.І,  т.1.1   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/лева

           2.По  т.І,  т.1.2   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/лева

3.По  т.І,  т.2.1   в   размер   на  600/шестстотин/ лева  за   извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

4.По т.І, т.2.2 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/лева.

5.По  т.І,  т.23   в  размер   на  600/шестстотин/  лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

6. По т.І, т.3.1  в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

7. По т.І, т.4.1  в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

8. По т.І, т.5.1 в размер на 600/шестстотин/  лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

9. По т.І, т.5.2   в   размер   на   600/шестстотин/  лева   за   извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

10. По т.І, т.6.1    в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

11. По т.І, т.7.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

12. По т.І, т.7.2 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

13. По т.І, т.7.3 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

14. По т.І, т.7.4 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

15. По т.І, т.8.1 в размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

16. По  т.І, т.8.2  в  размер  на 600/шестстотин/ лева  за  извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

17. По  т.І,  т.8.3   в  размер  на  600/шестстотин/ лева  за  извършени  три нарушения по 200/двеста/ лева.

18. По т.І, т.9.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

19. По т.І, т.10.1   в  размер  на 600/шестстотин/ лева за  извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

20. По т.І, т.11.1  в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

21. По т.І, т.11.2  в размер на в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

22. По т.І, т.11.3 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

23. По т.І, т.11.4 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три
нарушения по 200/двеста/ лева.     

24. По т.І, т.11.5 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

25. По т.І, т.11.6 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

26. По т.І, т.11.7 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

27. По т.I, т.11.8 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

28. По т.I, т.11.9 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

29. По т.І, т.12.1 в размер на 880/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/лева.

30. По т.І, т.12.2 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

31. По т.І, т.12.3 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

32. По т.І, т.12.4 в размер на 800/осемстотин/ лева за извършени четири нарушения по 200/двеста/ лева.

33. По т.І, т.12.5 в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/лева.

34. По т.І, т.12.6 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

35. По т.ІІ, т.1.1 в размер на 200/двеста/ лева.

36. По т.ІІ, т.2.1 в размер на 200/двеста/ лева.

37. По т.ІІ, т.3.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

38. По т.ІІ, т.4.1 в размер на 200/двеста/ лева.

39. По т.ІІ, т.5.1 в размер на 400/четиристотин лева/ за извършени две нарушения по 200/двеста/ лева.

40. По т.ІІ, т.6.1  в размер на 600/шестстотин/ лева за извършени три нарушения по 200/двеста/ лева.

41. По т.ІІ, т.6.2 в размер на 200/двеста/ лева.

ОБЩО имуществена санкция в размер на 21 800/двадесет и една хиляди и осемстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: