П Р О Т О К О Л

 

Година 2017                                                                       Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН                                    ІХ граждански състав

На деветнадесети юли                      две хиляди и седемнадесета година   

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

Секретар: Цецка Симеонова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия НАЙДЕНОВА

Гр. д. № 3140 по описа за  2017 година.

На първо четене в 10.48 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ ТЕЦ-ПЛЕВЕН, редовно призовани, представляват се от юрк. ***.

ОТВЕТНИКЪТ Ц.К.Д., нередовно призована, не се явява, не изпраща представител.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ЮРК. ***– Уважаема госпожо председател, моля да приемете, че желая да оттегля претенцията си към ответницата, като с оглед обстоятелството, че се намираме преди първо съдебно заседание, не е необходимо съгласието на ответната страна.

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даван, а производството по същото следва да бъде прекратено с оглед заявеното в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца оттегляне на претенцията. Следва да се отбележи, че видно от пълномощното, намиращо се на л. 6 от делото, процесуалния представител има право да оттегля искове. С оглед обстоятелството, че не е даван ход на делото, не се изисква съгласие на ответника за оттегляне на претенцията.

Съгласно т.13 от Тълкувателно решение по т.д.№ 4/2013 на ОСГТК на ВКС, с прекратяване на производството по делото се заличават с обратна сила последиците, които законът свързва с предявяването на иска. В този смисъл последиците при прекратяване на производството по делото следва да са аналогични на предвидените в чл.415, ал.2 ГПК, ако искът не беше предявен в срока по чл.415, ал.1 ГПК. По тези съображения при прекратяване на производството по делото по иска по чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване. Това разрешение не се прилага при прекратяване на исковото производство по чл.234 ГПК при постигната между страните спогодба, в който случай последиците са като при влязло в сила съдебно решение, както и при прекратяване на производство по установителния иск, когато съдът прецени, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410, съответно по чл.417 ГПК, и да обезсили изпълнителния лист по чл.418 ГПК при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване. Обезсилването на заповедта за изпълнение и изпълнителният лист следва да се постановят едновременно с определението за прекратяване на производството по иска.

Предвид гореизложеното следва издадената по ч.гр.д.№1722/2017 г. по описа на РС-Плевен заповед за изпълнение №1072/10,03,2017 г. да бъде обезсилена.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3140/2017 г. на Плевенски районен съд поради оттегляне на претенцията.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение № 1072/10.03.2017 г., издадената по ч.гр.д № 1722/2017 г. на Плевенски районен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес за ищеца и считано от съобщаването му на ответницата.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.52 часа.

         

СЕКРЕТАР:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: