ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Плевен, 10.09.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

          ПЛЕВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, ІV гр.с.в  закрито   заседание, на десети септември,  две хиляди и петнадесета година в състав :

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : МИЛЕНА ТОМОВА

 

Като взе на доклад  гр. дело № 3821 по описа на съда за 2015 г., констатира  следното :  

       

           Производството по делото е образувано въз основа на искова молба, депозирана от П.Х.Д. ***. С *** същата е оставена без движение и на ищеца са дадени указания за отстраняване на констатирани недостатъци, както следва : 1.Да уточни обстоятелствата, на които основава искането си; 2.Да уточни в какво се състои искането, с което сезира съда; 3.В случай, че предявява установителен иск – да мотивира правния си интерес.

           В предоставения едноседмичен срок е депозирана нова молба, с която не са изпълнени дадените указания. Остават неясни както обстоятелствата, на които се основава иска, така и петитума.

           Предвид изложеното, съдът намира, че в съответствие с разпоредбата на чл.129, ал.3 от ГПК исковата молба следва да се върне на ищеца, заедно с приложенията към нея и се прекрати производството по делото.

           Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК исковата молба, заедно с приложенията към нея на ищеца П.Х.Д. ***.

           ПРЕКРАТЯВА производството по *** по описа на ***.

           Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред *** в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :