О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Плевен, 02.09.2015г.

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VIIгр. състав  в закрито заседание на   втори септември две хиляди и петнадесета година в състав:                                         

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия БАНКОВА  гр.дело  №3691 по описа за 2015г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

               Пред ПлРС е депозирана молба от С. *** П. против ***, ***.В молбата ищецът е посочил, че ответниците, в качеството си на лекари , са извършили или неизвършили действия във връзка със заболяване на лицето, в резултат на което е влошено здравословното му състояние.В петитума на молбата е поискал да им бъде отнета възможността на практикуват професията в продължение на две години,  да се задължат компетентните  здравни органи за извършат преглед за откриване причината за продължаващата инфекция и да му се присъдят 20000лв. обезщетение, която сума ще му е необходима за лечение да възстанови здравето си.

              Съдът  с разпореждане8308/05.08.2015г. е оставил молбата без движение, като  е дал възможност на  лицето да отстрани нередовности на ИМ в едноседмичен срок. Съобщението е получено от ищеца на 12.08.2015г.На 17.08.2015г. е постъпила молба от ищеца, в която е заявил, че иска да му се върне ИМ.С разпореждане на същата дата, съдът е дал възможност лицето да заяви дали оттегля или прави отказ от исковете.В дадените по  срокове , не са отстранени нередовности на ИМ, нито е заявено дали се прави отказ или оттегляне на исковете.

            При това положение, съдът приема, че са налице условията на чл.129, ал.2 и ал.3 от ГПК- неизпълнение в срок на нередовности на ИМ,  поради което ИМ, ведно с приложенията следва да бъде върната, а производството прекратено.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА на осн. чл.129, ал.3 от ГПК подадената от С. *** П., ЕГН**********, искова молба.       

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№3691/2015г. по описа на ПлРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  пред Плевенски окръжен съд с частна  жалба  в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: