ПРОТОКОЛ

 

ГОДИНА 2015                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                      ІV-ти гр.състав

 

на СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ               2015 година

            

В публично заседание в следния състав:

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ТОМОВА

 

Секретар: П.И.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТОМОВА

Гражданско дело 3895 описа за 2014 година.

На първо четене в  09.32 часа се явиха:

На второ четене в 09.53 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: В.В.Д. – р.пр., не се явява.

ЗА НЕЯ се явява адв.С.М. от ПлАК, с пълномощно към исковата молба.

 

ОТВЕТНИК: „ЧУГУН КОМЕРС – 99” ООД – гр.Плевен /в ликвидация/ - Я.А. – ликвидатор  - р.пр., представлява се от ликвидатора адв.Я.А..

 

ВЕЩО ЛИЦЕ: Т.Ц.И. – р.пр., явява се лично.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.М. -  Да се даде ход на делото.

ЛИКВИДАТОР А. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

АДВ. М. – Госпожо съдия, заявявам че поддържам исковата молба. Нямам възражения по доклада на съда.

АДВ.А. – Заявявам, че не оспорваме исковата претенция. Нямам възражения по доклада на съда.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към изслушване на заключението по назначената от съда счетоводна експертиза, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

СНЕМА самоличност на вещото лице:

Т.Ц.И. - 40  г., не е осъждана, без родство със страни по делото.

Съдът разяснява на вещото лице наказателната отговорност по реда на чл.291 от НК и същата обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА представеното в дн.с.з. заключение по назначената от съда счетоводна експертиза.

ВЛ И. – Поддържам представеното от мен заключение. Отговорила съм на поставените въпроси. Госпожо съдия, установих че съм допуснала техническа грешка в заключението, която променя данните. От едната страна в таблицата съм посочила, че В.Д. е със съотношение на дяловете като съм ползвала в закръгление процента и затова съм получила 2%, но реално нейният процент на съотношение е 1,28% и работейки с тази сума съм направила техническата грешка. Точната цифра в баланса е 182 768.01 лв. Това е точната цифра, а в баланса който беше представен беше в хиляди лева и тъй като не ми беше дадена разбивка към онзи момент аз съм работила със сумата от 183 хиляди лева и затова има разлика. Или казано така: съобразно собствения капитал в р-р на 182768.01лв., а дела и съотношението на ищцата е 1,28% и размерът, който следва да получи е сума в размер на 2339.43 лв.

АДВ.М. - Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

АДВ.*** - Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира, че следва да бъде прието и приложено към дело представеното в дн.с.з. заключение, с внесеното в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към дело представеното в дн.с.з. заключение по назначената от съда счетоводна експертиза, като на в.л. И. следва да се изплати възнаграждение в р-р на 120.00 лв. от внесеният за това депозит../РКО62/

 

АДВ.А. – Госпожо съдия постигнахме споразумение Оттегляме оспорването на истинността на нотариалната покана. Спогодихме се, че сумата която се дължи на осн.чл.125, ал.3 от ТЗ делът на ищцата В.Д. е в р-р на 2500 лв. Страните доброволно подписахме споразумение от дата 24.08.2015 г.,че на ищцата реално ще бъде изплатена сума в р-р на 2000 лв. и тя ще бъде изплатена от П.В.С. и *** при условията на подписаното споразумение.

 

АДВ.М. – Заявявам, че сме съгласни с тази спогодба и не претендираме разноски. Правим искане по чл. 78, ал.9 от ГПК  за връщане на половината ДТ по делото.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

__________________                                     ___________________

/за ищец – адв.М./                /за отв.ликв.адв.А./

Съдът намира, че следва да отмени Определението си от дата 17.07.2015г., с което е открито производство по реда на чл.193 от ГПК по оспорване.

Следва постигнатата между страните спогодба да бъде одобрена, като на осн.чл.78, ал.9 от ГПК следва да постанови връщане на сумата от половината внесена държавна такса по делото на ищцата В.В.Д..

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ постановеното на дата 17.07.2015 г.Определение на съда, с което е открито производство по реда на чл.193 от ГПК по оспорване истинността на нотариална покана Акт №28, томІ, рег.№800 от 12.05.2014 г. на нотариус ***, рег.№260 на НК, в  частта в която е удостоверено че нотариалната покана е връчена по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, чрез залепване на уведомление

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която ищцата В.В.Д., с ЕГН ********** и „ЧУГУН КОМЕРС – 99”ООД, гр.Плевен, с ЕИК*** /в ликвидация/, се съгласяват, че „ЧУГУН КОМЕРС – 99”ООД / в ликвидация/ дължи на В.В.Д. сумата от 2500 лв. на осн.чл.125 ал.3 от Търговският закон, представляваща стойността на дружествения й дял, дължима при прекратяване на членственото правоотношение и страните се съгласяват, че това вземане на ищцата В.Д. ще бъде погасено чрез заплащане на сума в общ размер на 2000 лв. от *** и П.В.С., съгласно подписано споразумение от 24 август 2015 г.

НА осн.чл.78, ал.9 от ГПК ПОСТАНОВЯВА връщане на сумата от половината внесена държавна такса по делото на ищцата В.В.Д., а именно сума в р-р на 50.00 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №3895/2014 г. по описа на ПлРС, поради постигната спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се прекратява производството по делото може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в седмодневен срок, считано от днес.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ е написан в с.з., което приключи в 10.14 часа.

 

 

СЪД.СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: