Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ***, 11.07.2017 г.

 

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

         

***СКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІ-ри граждански състав в  открито   заседание на шести юли  през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                                 Районен съдия: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

При секретаря  Анета Христова като разгледа докладваното от съдия Дилова гражданско дело № 3993 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното :

          Производството е по молба с правно основание чл. 50 от СК.   

         

 

Воден от горните съображения, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК гражданския брак сключен на  28.05.2003г. в гр.***, с акт № 215/28.05.2003г. между съпрузите В.Ч.Й., ЕГН **********, адрес *** и Ж.П.Й., ЕГН **********, адрес *** поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие без да издирват мотивите за прекратяването на брака.

СЪДЪТ НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО ВИНАТА за разстройството на брака на основание чл.50 от СК.

Местоживеенето на детето К.Ж.Й.родена на *** г. в гр. ***, ЕГН ********** се определя по местоживеенето на майката В.Ч. ЕГН **********.

Упражняването на родителските права върху малолетното дете К.Ж.Й.се предоставя на майката В.Ч. ЕГН **********, като бащата Ж.П.Й., ЕГН ********** има право на лични контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца от 10.00 ч. до 18.00 ч. по местоживеенето на майката, по един месец през лятото да го взима при себе си, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката, по време на Коледната ваканция с преспиване по местоживеенето на бащата, както и по време на пролетната ваканция с преспиване при бащата и по всяко друго време по взаимно съгласие между родителите

Бащата Ж.П.Й., ЕГН ********** се задължава да заплаща за малолетното си дете К.Ж.Й.ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител В.Ч.Й. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена или закъсняла вноска до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. „***се предоставя за ползване на Ж.П.Й. ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат взаимна издръжка.

След прекратяване на брака съпругата В.Ч. ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име К..

Имуществените отношения между страните и последиците от развода са уредени с брачен договор от 28.03.2016 г. на нотариус В.П., вписан акт № 228, том VІІ, вх. № 2028/28.03.2016 г. на Служба по вписванията ***.

Разноските по бракоразводното дело се поделят между страните по равно.

ОСЪЖДА В.Ч. ЕГН **********  да заплати по сметка на ПлРС сумата 15 лв представляваща допълнителна държавна такса за развод

ОСЪЖДА на Ж.П.Й. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПлРС сумата 86,40 лв представляваща държавна такса върху издръжката Препис от настоящото решение да се изпрати на Община гр.***,  за да се отрази прекратяването на брака.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: