Р Е Ш Е Н И Е

 21.07.2017г., гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ТОДОРОВА

 

          При секретаря Марина Цветанова, като разгледа докладваното от съдия Тодорова гр.д.№3926/2017г. по описа на РС-Плевен, за да се произнесе, намери за установено следното:

 

Производството е по реда на чл.28, вр.чл.26, вр.чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето.

         Пред РС-Плевен е депозирана молба от ДСП-Плевен, в която се твърди, че в ДСП-Плевен е  постъпил устен сигнал № с вх.№ СИГ/Д-ЕН/323/22.11.2016г в ОЗД при ДСП Плевен, подаден от Д. Г.- ***- Плевен за положението на детето С.Б.М.ЕГН **********, родено от непълнолетна майка Б. М.И. ЕГН **********, за което е налице непосредствен риск за живота и здравето му, тъй като родителя му е също дете по смисъла на чл.2 от ЗЗДет и не може да осъществява необходимата родителска грижа спрямо новороденото. Твърди се, че е извършено социално проучване по случая. Твърди се, че видно от приложено удостоверение за раждане на детето С.Б.М.ЕГН **********, негов единствен родител е майка му - Б.М.И. ЕГН **********, а баща - неизвестен. Детето е родено от връзка на майката с лицето М.З.М. род на 24.01.94 г, когото сочи за биологичен баща на детето. Твърди се, че последният не е припознал детето, тъй като към момента на проучването изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора в гр. Плевен. Твърди се, че след изписване на детето от здравното заведение, същото заедно с майката Б. е било отглеждано от майката на сочения за негов биологичен баща - З.М.М. ***. Твърди се, че в грижите за детето се е включвала и майката Б.. От началото на 2017 г единственият родител на детето напуска дома на З.М. без да вземе детето със себе си и се връща да живее трайно при родителите си. Твърди се, че непосредствени грижи за детето продължава да осъществява З.М. - майка на сочения за биологичен баща на детето. Твърди се, че близката на детето г-жа М. демонстрира силно желание и мотивация да продължи да се грижа за нискомесечното дете С., което приема за свой внук. Това свое желание същата е отразила в декларация по чл.24, ал.З от ЗЗДет, с която е заявила, че желае да се грижи за малкия С.в нейното семейство. Твърди се, че при социалното проучване е установено ,че обгрижващото лице З.М. живее с детето и семейството и в собствено жилище в ***. Твърди се, че същото представлява едноетажна къща в добро техническо състояние, състоящо се от пет стаи. Домът е обзаведен скромно, но са налице всички необходими мебели и електроуреди за нормалното битуване на обитателите му, а поддържаната хигиена е на добро ниво. Твърди се, че детето С.и З.М. обитават една стая, обзаведена с разтегателен диван, детско кошче, легло, шкаф, мивка и печка за отопление. Другите помещения се обитават от съжителя и петте й сина, от които само двама са непълнолетни - В.и И.З.М.. Твърди се, че близката на детето З.М.М. е безработна,  получава сигурен доход от месечни помощи за отглеждане на деца по чл.7 и чл.8 д от ЗСПД в общ размер на 843,34 лв, тъй като един от синовете и Ю.З.М.е лице с увреждане съобразно ЕР на ТЕЛК. Твърди се, че анкетираната твърди, че получава финансова подкрепа от съжителя си С., чийто доход от трудова дейност е в размер на 400.00 лв. От проучването на органа по закрила при ДСП Плевен е установено, че З.М.М. ЕГН **********, е лице което притежава нужния родителски капацитет, подходящи жилищни и социално-битови условия на живот, изградено емоционална привързаност към детето и силно желание да продължи да се грижи за него в семейната си среда. Не са намерени други роднини или близки които да са пожелали и да са в състояние да отглеждат малкия С.в семейна среда. Твърди се, че с оглед горното са издадени временна административна заповед на ***на Д"СП” - Плевен № ЗД/ Д-ЕН-094/27.04.2017г за настаняването на детето С.Б.М.временно по административен ред в семейството на неговата близка - З.М.М. ЕГН ********** с адрес *** до произнасянето на съда с решение.

Моли се съдът да настани детето С.Б.М.ЕГН ********** за отглеждане в семейството на неговата близка - З.М.М. ЕГН ********** с адрес *** за срок от три години или до промяна на обстоятелствата, свързани с детето ако е в негов интерес, считано от датата на настаняването им по административен ред.

В съдебно заседание заинтересованата страна Б.И. заявява желание, детето да бъде настанено в семейството на З.М..

Заинтересованата страна З.М. заявява желание да полага грижи за детето С.в нейната семейна среда.

         Съдът, като  прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази становищата  на страните, намира за установено следното:

         Видно от представеното  удостоверение за раждане се установява, че детето С.Б. М., ЕГН ********** е  с посочени родители - майка Б.М.И. и баща-неизвестен.

Установява се също, че по силата на заповед № ЗД/Д-ЕН-094/27.04.2017 на ***на ДСП-Плевен, детето С.М.е настанено в семейството на близката З.М.М., ЕГН**********,***  до произнасяне на съда.

Видно от Декларация за даване на съгласие по чл.24, ал.3, З.М.М. е дала съгласие детето С.Б.М.да бъде настанено в нейното семейството.

От приложения по делото социален доклад се установява, изложената в молбата фактическа обстановка.

         При така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна:

Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи, то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това и такива причини закона изрично е уредил в хипотезата на чл. 25 от същия.

Съгласно нормата на чл. 25, ал.1, т. 2 от Закона за закрила на детето, може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето, а съгласно чл.25, ал.1,т.3 когато неговите родители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;

От доказателствата по делото се установява, че майката на детето е напуснала семейното жилище, непълнолетна е и от тогава за детето С., полага близката З.М.- майка на сочения за биологичен баща на детето.

В тази връзка съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 25, ал. т. 2 и т.3 от Закона за закрила на детето, поради което спрямо детето С.Б. М., ЕГН **********, следва да бъде приложена мярка за закрила.

Мерките за закрила са визирани в чл. 4 от закона, като съдът при определяне на адекватната мярка следва да отчете нуждите и интереса на детето. В правомощията на съда е да определи мярка "настаняване в семейство на роднини или близки", "приемно семейство" или "настаняване в специализирана институция", но след като извърши преценка дали са предприети други мерки, които са се оказали безрезултатни. От  доказателствата по делото се установява, че по отношение на детето  е налице близка  която е дала съгласие и е изразила желание да отглежда детето в нейната семейна среда. Срокът за настаняване на детето, поискан в молбата, е адекватен на търсената закрила. Поради това съдът намира, че следва да настани детето С.Б. М., ЕГН **********  в семейната среда на близката З.М.М., ЕГН**********,***, за срок от три години.

         Водим от горното и на основание  чл. 28, ал. 1 от ЗЗДт съдът ;

 

Р Е Ш И:

 

ВЗЕМА, на основание чл.28, вр.чл.26, вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3  от Закон за закрила на детето, мярка за закрила спрямо детето С.Б. М., ЕГН **********   -НАСТАНЯВАНЕ за отглеждане и възпитание в семейната среда на близката З.М.М., ЕГН**********,*** ЗА СРОК от три години или до промяна в обстоятелствата, свързани с детето ако е в негов интерес, считано от датата на настаняване по административен ред.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в      едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                       

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: