Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Плевен, 05.07.2017год.

                                   

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав, в публичното съдебно заседание на 05.06.2017 година, в състав:

                                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА НИКОЛОВА

 

         при секретаря Даниела Маринова, като разгледа докладваното от съдията НИКОЛОВА  гр.д. №3424 по описа за 2017 година, и на основание доказателствата по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

                

Постъпила е молба  от Д. „С.П.“ г.П. представляван от Т.Г.Д. – ***, на основание чл.28 ал.1 във вр. чл.25 ал.1 т.4 от ЗЗДетето, в която  се твърди следното: по повод  постъпил  сигнал с вх. №СИГ/Д-ЕН-53/07.03.2017г. в отдел „Закрила на детето“ при ДСП гр.Плевен от *** при РУП гр. Пордим, полицейски участък гр.Славяново, за положението на детето Ф.С.И., род. на ***г., за което органите на реда имат данни, че поддържа сексуални контакти с пълнолетно лице от мъжки пол и свързаната с това непосредствена опасност за живота и здравето й, е извършено спешно социално проучване, при което са установени следните обстоятелства:

Детето Ф.С.  И.,  ЕГН **********  е с родители С.И.И., ЕГН ********** -  майка, а баща - неизвестен.

По граждански статус майката е разведена и има общо шест деца. О брака си С. има родени четири  пълнолетни деца, а децата Ф.И. и Ю.И. са родени от извънбрачни връзки. Майката в семейната си среда полага грижи само за Ф. и Ю.. При нея живее и един от синовете й, Ю.И.М., заедно със съжителката си и две от трите им деца. С.И. обитава собствено жилище в гр.Славяново, представляващо къща на два етажа. На първия етаж са разположени стая, коридор и баня, а на втория има две стаи. Жилището е водоснабдено и електрифицирано. Майката има завършен шести клас, безработна е, като единствените й сигурни доходи са от получаваните месечни семейни помощи за двете от децата й, както и от месечна помощ по чл.9 от ППЗСП. С.И. не разполага с достатъчно финансови средства за задоволяване дори на базисните потребности на децата си. Ф.И. е ученичка в 7-ми клас в ***. Девойката е със *** от рода на ***. Момичето не посещава редовно училище като през втория учебен срок е допуснала 95 неизвинени отсъствия. В училище момичето се държи агресивно към съучениците си, като с поведението си им влияе негативно. Майката не може да контролира поведението на дъщеря си Ф., която не я слуша и не се съобразява със съветите й. По време на социалната анкета е установено, че Ф. отново не е на училище като причина за това момичето и майка му изтъквали влошеното й здравословно състояние, тъй като била болна. Натрупаният голям брой неизвинени отсъствия сочи, че за момичето образованието не е ценност и няма значение. Съобразно изложеното в социалния доклад до ***а на ДСП гр. Плевен правоохранителните органи при РУП гр. Пордим са уведомили органа по закрила на детето при ДСП гр. Плевен, че разполагат с данни, според които непълнолетната Ф.И. извършва сексуални услуги с непълнолетни и пълнолетни мъже от края на миналата година. По този повод в РУП гр. Пордим е образувано досъдебно производство ***по описа на РП гр. Плевен и ЗМ ***г. по описа на РУ гр. Пордим. В уведомителното писмо на ***РУ гр. Пордим до ДСП гр. Плевен се твърди, че пред органите на реда Ф.И. е признала за извършени от нея сексуални контакти с няколко лица от мъжки пол - пълнолетни и непълнолетни. Пред социалния работник при ОЗД гр. Плевен момичето е отрекло тази информация. По данни на майката в продължение на няколко месеца девойката е излизала вечер от дома си и се е прибирала късно през нощта. Тези си отсъствия Ф. оправдавала с обяснението, че била с компания от приятелки от гр. Славяново. Майката е правила забележка на дъщеря си за късното й прибиране, забранила  й да излиза късно вечер, но момичето не я послушало и продължило да отсъства нощем от дома си. Посочва се , че единственият родител на подрастващата Ф.И. не е в състояние да осигури основните й жизнени потребностите, образователните такива, както и нейната безопасност. Емоционалната близост между майката и дъщерята е нестабилна, а отношението на Ф. към майката е агресивно и неуважително. Майката не е в състояние да контролира поведението на Ф.И., в резултат на което момичето не посещава редовно училище, скита, има проблемно поведение и е въвлечена в дейности, които са неблагоприятни за нейното физическо, психическо и нравствено развитие. Всичко това поставя момичето в непосредствен риск за живота и здравето му, поради което е налице необходимост от спешно предприемане на мярка за закрила чрез извеждането й от неблагоприятната семейна среда и отделянето й от негативното влияние на приятелското й обкръжение. В тази връзка с временна административна заповед № ***. на ***а на ДСП Плевен Ф.С.И. е настанена за отглеждане в социалната услуга резидентен тип - Кризисен център за жени и деца, преживели насилие гр.Плевен. В този център на девойката се осигурява сигурна и безопасна среда, оценяват се потребностите й, проследява се здравословното й състояние, провежда се психо-социална подкрепа и превенция на риск от въвличане в злоупотреба и трафик на жени с цел проституция. В Кризисния център на момичето е извършен избор на личен лекар, задоволяват се базисните му потребности. Наред с това с Ф. се осъществя регулярна работа със социален работник и психолог с цел възстановяване на емоционалната й стабилност, помощ за преодоляване на травмите от преживяното насилие, коригиране на проблемното й поведение и осъзнаване на нуждата от спазване на социални норми и правила, извършва се превенция на попадането й в рискова среда, въвличане в трафик и злоупотреба.

Предвид липсата на достатъчно родителски качества и способности от страна па майката да обгрижва дъщеря си Ф. по адекватен за възрастта и потребностите й начин, майката С.И. е насочена с направление № НП/Д-ЕН-057/10.04.2017год. на ***а на ДСП гр. Плевен към доставчика на социални услуги в общността "Център за обществена подкрепа" гр.Плевен за ползване на краткосрочната социална услуга „повишаване на родителския и капацитет”. До момента в ОЗД при ДСП гр. Плевен не е постъпвал доклад от ЦОП гр. Плевен за извършената работа с майката и постигнатите резултати.

Излага се, че  Ф.С.И. е жертва на сексуално насилие съгласно разпоредбата на §1 т.4 от ДР на ППЗЗДетето, както и на насилие във формата му на пренебрегване в семейна среда по смисъла на §1 т.5 от ДР на ППЗЗДетето.

Съдът е сезиран с искане да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила спрямо детето Ф.С.И., ЕГН ********** чрез настаняването й да ползва социална услуга резидентен тип - Кризисен център за жени и деца, преживели насилие „Център отворена врата” гр. Плевен за срок от шест месеца или до промяна в обстоятелства, свързани с детето, ако е в негов интерес, считано от датата на настаняването му по административен ред.

В о.с.з. по делото Дирекция “Социално подпомагане”-Плевен, редовно призована, се представлява от юркс.В., която поддържа молбата и навежда доводи в о.с.з

Заинтересованата страна С.И./майка на малолетната Ф./ се явява и заявява пред съда, че желае детето й де се прибере в дома й, където тя обещава да полага необходимите грижи за нея. Изразява допълнително писмено становище, приложено по делото.

 За Заинтересованата страна Кризисен център-Плевен се явява ***а Д.Д., която поддържа молбата и изразява становище в о.с.з.

Явява се за изслушване при закрити врата и  малолетната Ф..

 Съдът, като взе предвид изложеното в молбата, представените  писмени доказателства, становището на страните и разпоредбите на закона намира молбата за основателна и като такава следва да бъде уважена.

 От приетото като доказателство по делото удостоверение за раждане /л.4/ се установява, че родители на непълнолетната Ф. са С.И., а баща-неизвестен. Представена е Заповед № ЗД/Д-ЕН-078/ 07.04.2017год. на ***а на Д-я ”СП”- Плевен, с която малолетната Ф. е настанена в Кризисен център –Плевен. В приложения с молбата социален доклад е посочено, че малолетната Ф. е била оставена без необходимия надзор и контрол от страна на родителя, в резултат на който същата не само не е посещавала училище, но е и проституирала. В тази връзка по делото са представени Уведомление от ***РУ-Пордим до ***а на Дирекция „СП“-Плевен, отдел „Закрила на детето“/л.11 от делото/, съобщение във вр.  с образувано досъдебно производство №618/17 по  описа на РП-Плевен от разследващ полицай Б.М./л.12 от делото/. В доклада е посочено, че майката на Ф. не може да осъществи нужния контрол спрямо нея, както и това, че явно малолетната е попаднала в окръжаваща я среда, която е опасна за здравето и живота й, а също така оказва  негативно влияние върху морала на подрастващата,предвид все още  ниската й възраст. В о.с.з. при закрити врата е изслушана малолетната Ф., която прави  впечатление на скромно, тихо дете. Същата заявява категорично, че не желае да пребивава в центъра и иска да се прибере в дома си. Заявява, че нищо не я притеснява в центъра, никой не я безпокои, но е свикнала да си бъде в къщи. Майката С.И.  също моли съда да не настанява детето в Кризисния център, т.к. тя щяла да полага необходимите грижи за нея, да я „пази“. Заявява, че работи понастоящем „към съвета“ и  „по хората“. От изложеното от Д.Д. се  установява, че  откакто е в Кризисния център за малолетната Ф. се полагат необходимите грижи по отглеждането и възпитаването й, осигуряват се адекватни медицински грижи. Предвид края на учебната година, специалните образователни потребности на детето, е изостанал образователният му процес. Д.Д. заявява, че на детето е  осигурена  спокойна среда на живот, същото не е обезпокоявано от външни  лица, поведението на Ф. не е проблемно, и макар да не посещава училище, в центъра се води своеобразен обучителен процес. При изслушването на психолога М.М.се установява, че малолетната е споделила, че има притеснения да се прибере в гр.Славяново от хората там, имало  е някакъв натиск върху нея, за който  при изслушването  малолетната  отрича. От разпита на св.К.М. се установява, че в центъра  малолетната  Ф.не създава никакви проблеми, не провокира конфликти, нито реагира агресивно.Същевременно свидетелката заявява, че към майка си детето проявява  агресия и не зачита  авторитета й, на което  последната  реагира като  нещо нормално и като установен начин на комуникация между  двете. Изслушан е  и соц.служител В.Н., който заявява, че с детето се провежда и психологическа работа и в центъра има специалисти, провеждащи  индивидуална работа с Ф.. Назначеният особен представител на малолетното дете, адв.Я., заявява, че молбата е в интерес на детето и следва да се уважи.

Като взе предвид  събраните в хода на делото доказателства и  изслушването на заинтересованите страни, съдът намира молбата за основателна. Искането е за настаняване на малолетното дете в кризисния център за срок о 6 месеца, считано от настаняването  по администиративен ред. Това означава, че до края на така поискания срок остават още три месеца.През този период съдът приема, че в интерес на малолетното дете е да продължи престоя си в институцията, като по този начин ще се  осигури в пълнота възможност на специалисти за работа с детето, предвид установените  прояви до момента  от него. Следва да се даде възможност и на майката, на която е издадено направление за ползване на социална  услуга, да осъзнае  от една страна  в действителност в каква опасна среда се е движила дъщеря й и от друга страна-да вземе адекватни мерки за в бъдеще това да не се случва. Въпреки, че е настанено в центъра, детето  може да бъде посещавано редовно от майката. Детето същевременно не е изолирано, т.к. в центъра са настанени и други деца, а всички заедно излизат  регулярно извън центъра, но със съответното  придружаващо ги лице.

 По така изложените съображения, съдът

                                       

                                         Р     Е     Ш    И :

 

 НАСТАНЯВА на основание чл.28 ал.1 вр. чл.25 ал.1 т.4 от Закона за закрила на детето малолетната Ф.С.И., ЕГН **********  в Кризисен център за жени и деца, преживели насилие „Център отворена врата” гр. Плевен за срок от шест месеца или до промяна в обстоятелства, свързани с детето, ако е в негов интерес, считано от датата на настаняването му по административен ред.

Решението може да се обжалва чрез Плевенски районен съд пред Плевенския окръжен съд в 7- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                               

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: