Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

***, 30. 09. 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на двадесет и пети септември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 3894 по описа за 2015 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 165 ал. 4 във вр. с чл. 130 ал. 3 от СК.

 Постъпила е молба от Б.В.А. от ***,  в качеството й на настойник на поставения под пълно запрещение ***, в която молителката моли съда да й бъде разрешено да продаде собствената на поставения под запрещение 1/ 3 идеална част от нива с площ от 11, 000 дка., ІІІ категория, м. „Гривишки път”, съставляваща имот № 056043 по картата на землището на ***, ЕКАТТЕ 55765, при граници и съседи: № 056042- нива на ***, № 200050- път ІV кл. на Община Плевен, № 055070- нива на „Керчев и синове” ООД, № 056080- нива на ***, № 056060- нива на Общински поземлен фонд и № 056041- нива на ***.

Представителят на органа по настойничество и попечителство при Община Плевен ангажира становище, че молбата е основателна.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че с влязло в сила решение по гр. дело              № 097/ 91 год. по описа на Плевенския окръжен съд синът на молителката *** е бил поставен под пълно запрещение.

Безспорно по делото, че на основание чл. 173 ал. 2 от СК за настойник по право на поставения под пълно запрещение е била назначена молителката.

Безспорно по делото е също така, че по наследство от баща си ***, починал на 21. 07. 2012 год., запретеният *** е придобил правото на собственост върху  1/ 3 идеална част от нива с площ от 11, 000 дка., ІІІ категория, м. „Гривишки път”, съставляваща имот № 056043 по картата на землището на ***, ЕКАТТЕ 55765, при граници и съседи:                      № 056042- нива на ***, № 200050- път ІV кл. на Община Плевен, № 055070- нива на „Керчев и синове” ООД, № 056080- нива на ***, № 056060- нива на Общински поземлен фонд и № 056041- нива на ***.

При тези обстоятелства съдът счита, че депозираната молба е допустима, а по същество и основателна и следва да бъде уважена, доколкото получените от продажбата на описания по- горе земеделски имот парични средства ще бъдат вложени в закупуването на кола, с която поставеният под запрещение да бъде придвижван до съответните болнични заведения и до други места.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 165 ал. 4 във вр. с            чл. 130 ал. 3 от СК Плевенският районен съд

 

                                      Р   Е   Ш   И :

                  

РАЗРЕШАВА на Б.В.А. от ***, ЕГН **********, в качеството й на настойник на поставения под пълно запрещение ***, ЕГН **********,  да продаде собствената на поставения под запрещение 1/ 3 идеална част от нива с площ от 11, 000 дка., ІІІ категория, м. „Гривишки път”, съставляваща имот № 056043 по картата на землището на ***, ЕКАТТЕ 55765, при граници и съседи: № 056042- нива на ***, № 200050- път ІV кл. на Община Плевен, № 055070- нива на „Керчев и синове” ООД, № 056080- нива на ***, № 056060- нива на Общински поземлен фонд и № 056041- нива на ***.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: